Заповед за стипендии за ІІ срок на 2023-2024 г

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 433 / 01.03.2024 г.  

 

            ОТНОСНО: Утвърждаване предложенията на комисията за стипендиите и изплащане

                                  на стипендии на учениците за ВТОРИ СРОК на учебната 2023/ 2024

                                  година – за месеците от ФЕВРУАРИ 2024 Г. ДО ЮНИ 2024 г.

                                  включително

 

 ОСНОВАНИЕ: Чл.171, ал.3 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.9, ал.1 и ал.2 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование,   чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба № 15 / 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, предложение на Комисията за стипендиите в ПГИ „Т. Влайков” гр. Клисура, с вх. № УР-12-520/ 01.03.2024 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Предложенията на комисията за стипендии, назначена със Заповед №   РД-06-338 / 29.01.2024 г. на Директора на ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” – гр.Клисура и задълженията на комисията за стипендиите според чл. 8, ал. 2 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование,  стипендии на учениците от ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” – гр. Клисура за месеците от февруари 2024 г. до юни 2024 г. включително,  както следва:

 1. Разпределение на средствата по видове стипендии

Средствата, които МОН е определило за ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” гр. Клисура,  за стипендии за месеците,февруари,март,април,май и юни 2024г.за разпределяне са 6680 лв/шест хиляди шестотин и осемдесет лева/  заVIII, IX, X, XI,XII клас  за всички видове стипендии.От тези средства са разпределени стипендии както следва:

1.Месец февруари,март,април,май и юни включително 2024  година.

 5 месеца х 1205  лева месечно=                   6025.00

Еднократни стипендии:                                   660.00

ВСИЧКО:                                                        6685.00

 

 Комисията предлага разпределението на  тези средства за стипендии да е по видове стипендии, както следва:

 • За постигнати образователни резултати - отличен успех ( 5,50 - 6,00) по 50 лв. на ученик – за учебните месеци за втори учебен срок– за времето от м.02.24 г. до м.06.2024г. включително-чл.4,ал.1,т.1

 

 

 • За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия:-чл.4,ал.1,т.2
  • на ученик с успех- 5,00- 5,49- 45 лв;
  • на ученик с успех- 4,50- 4,99- 35лв.
  • на ученик с успех -4.00-4.49- 30 лв.

за учебните месеци за втори учебен срок на 2023/2024 учебна  година – за времето от м.02.2024г. до м.06.2024г. включително.

 • За ученици без родители или без един родител – по 30 лв. на ученик – за учебните месеци за втори учебен срок– за времето от м.02.2024 г. до м.06.2024 г. включително.
 1. Критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците – по видове стипендии, както следва:
  • За постигнати образователни резултати - отличен успех – критерият е отличен успех от първи учебен срок на учебната 2023/2024г  – Отличен от 5,50 до 6,00 – за кандидатстване за стипендия от сума 50 лв.- чл.4,ал.1,т.1

 

 • За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия - критерият е успеха от първи учебен срок на 2023/2024 учебна година не по- нисък от 4,00 и доход не по-висок от 805.50 лв. на член от семейството  -чл.4,ал.1,т.1

 

 

 • За ученици без родители - с един родител/при починали родители/ - доказват обстоятелствата с акт за смърт -чл.4/доп.разпоредби ДВ,бр.12 от 2019 година в сила от 08.02.2019 година/-30.00 лв.

 

 1. Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска
  • За постигнати образователни резултати - отличен успех 5,50- 6,00 – по 50 лв. на ученик – за учебните месеци за втори учебен срок– за времето от м.02.2024 г. до м.06.2024г. включително.
  • За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането- социална стипендия:
   • на ученик с успех- 5,00- 5,49- 45 лв;
   • на ученик с успех- 4,50- 4,99 – 35лв;
   • на ученик с успех- 4,00- 4,49- 30 лв.

за учебните месеци за втори учебен срок– за времето от м.02.2024г. до м.06.2024г. включително.

 • За ученици без родители – по 30 лв. на ученик – за учебните месеци за втори учебен срок– за времето от м.02.2024г. до м.06.2024 г. включително.
 1. Конкретни условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в ПГ по икономика „ Тодор Г. Влайков” – гр.Клисура
 • За постигнати образователни резултати - отличен успех – условието е ученикът да има отличен успех за първи учебен срок на 2023/2024учебна година– Отличен успех 5,50- 6,00 , да посещава редовно учебните часове и да няма наложено наказание от педагогическия съвет – за отсъствия по неуважителни причини – допуснати 18 отсъствия по неуважителни причини или за лошо поведение, както и за подадени жалби/докладни срещу ученика.
 • За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия - условието е ученикът да отговаря едновременно на две условия – да има  успех не по-нисък от 4,00 и доход на член от семейството не по- висок от 805.50лв. на член от семейството.При наличието само на едното условие, ученикът няма право на стипендия. Ученикът, за да получава такава стипендия, трябва да посещава редовно учебните часове и да няма наложено наказание от педагогическия съвет – за отсъствия по неуважителни причини – допуснати 18 отсъствия по неуважителни причини или за лошо поведение, както и за подадени жалби/докладни срещу ученика.
 • За ученици без родители - с един родител, без родител или с баща неизвестен - доказват обстоятелствата с акт за смърт и акт за раждане. Ученикът, за да получава такава стипендия, трябва да посещава редовно учебните часове и да няма наложено наказание от педагогическия съвет – за отсъствия по неуважителни причини– допуснати 18 отсъствия по неуважителни причини или за лошо поведение, както и за подадени жалби/докладни срещу ученика.
 • За всички видове стипендии трябва да има подадено заявление-декларация от ученика, с придружителни документи за дохода, ако това е необходимо. Документите се проверяват от класния ръководител и от счетоводителя.

5.Документи за кандидатстване за стипендия

Учениците представят в определения от директора срок следните документи за видовете стипендии, както следва:

 • За постигнати образователни резултати - отличен успех – представя се заявление-декларация по образец – приложение към параграф 3 от допълнителните разпоредби на постановление № 328 / 21.12.2017 г., като успехът се проверява от класният ръководител, който удостоверява верността му с подписа си и носи отговорност за правилното изчисляване на отличния успех, който да съответства на училищната документация.
 • За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия - представя се заявление-декларация по образец – приложение към параграф 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 328 / 21.12.2017 г., като към него се прилагат удостоверения за доходите на родителите за предходните 6 /шест/ месеца – за втори учебен срок на 2023/2024 година месеците за доходи са от месец август 2023г. до месец  януари  2024г. включително. Ако лицето е безработно се представя документ от Бюрото по труда, че е регистрирано и че не получава/получава обезщетение за безработица. Ако лицето получава/ получава социални помощи се представя документ от Дирекция „Социално подпомагане”.
 • За ученици без родители - представя се заявление-декларация по образец – приложение към параграф 3 от допълнителните разпоредби на постановление № 328 / 21.12.2017 г., като към него се прилагат акт за смърт на родителя .
 • Ученик, който не е представил документи в определения срок 20.02.2024 г.. или представи документи, които са с невярно съдържание, губи правото на стипендия.

6.Комисията допусна до класиране, извърши класирането и предлага на директора следните  учениците подали документи за отпускане на стипендии за  втори  учебен срок на учебната 2023/ 2024 година, по видове стипендии според чл.4, ал.1 т.1, т.2 и т.4, както следва:

 • За постигнати образователни резултати - отличен успех 5,50- 6,00- по 50 лв. на ученик – за учебните месеци за втори  учебен срок– за времето от м.02.2024г. до м.06.2024г. включително, предлага следните ученици:
  1. Християна Василева Василева-11 а клас
  2. Татяна Георгиева Нешева -10 а клас

                                                                                                           

Общо 2 ученици по 50 лв. месечно = 100 месечно х 5= 500.00  лв. –чл.4,ал.1,т.1

 • За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия – чл.4,ал.1,т.2
   • на ученик с успех- 5,00- 5,49-  45 лв:

                                          1.Зейнеп Ибрямова Османова -11 а клас

                                          2.Мария Филипова Стоянова -11 а клас  

                                          3.Анелия Андонова Йорданова-10 а клас                

Общо 3 ученици х 45 лв=135 месечно х 5=675.00 лв. чл.4,ал.1,т.1

 • на ученик с успех- 4,50- 4,99 – 35 лв. : чл.4,ал.1,т.2

 

                                                  1.Ани Филипова Стоянова-9а клас

                                                  2.Фатих Юсеин Алимов -11 б

                                                  3.Надка Ангелова Стоянова-10 а

                                                  4.Зелиш Алиева Гаргаджиева-11 а

                                                  5.Радка Смилкова Димтрова-9а

                                                  6.Нургюл Нурай Чалъм-12 а

                                                  7.Любен Илианов Стоянов-10 а

                                                  8.Шенай Стефанова Михайлова-8 а

 

 

Общо 8 ученици х 35 лв. = 280  месечно х 5=1400.00 лв. чл.4,ал.1,т.2

 

 • на ученик с успех- 4,00- 4,49-  30 лв.: чл.4,ал.1,т.2

 

                                             1.Габриел Мартин Йотов-10 бклас

                                             2.Шерфе Рамиева Бобева-9а клас

                                             3.Хасан Айдънов Исмаилов-9а клас

                                             4.Шенка Красимирова Антонова-10 а клас

                                             5.Елена Йоскова Илиева-10 а клас

                                             6.Енка Мариева Антонова-9а клас

                                             7.Асен Красимиров Антонов-8 а клас

                                             8.Звезда Василева Костова-8а клас

                                              9.Иванка Мариева Антонова -8 а клас

                                            10.Сашо Веселинов Сребров -8а клас

                                            11.Стефка Николова Ангелова-8а клас

                                            12.Анка Филипова Илиева-11 а клас

                                            13.Богадн Илиев Илиев- 9 б клас                         

                  

Общо 13 ученици х 30 лв.= 390лв. месечно  х 5=  1950.00 лв. чл.4,ал.1,т.2

 

 • За ученици без родители или с един родител – по 30 лв. на ученик –за учебните месеци за втори   учебен срок– за времето от м.02.2024 г. до м.06.2024г. включително, предлага следните ученици:чл.4,ал.2

1.Ангелина Николаева Димитрова-9  а клас

2.Гюлджан  Огнянова Борисова -9  а клас

3.Бахар Асан Аско-9 а клас

4.Митко Сергеев Сребров-12 а клас

5.Самуил Христов Николов- 9 б  клас

6.Филип Сергеев Сребров- 8 а клас

7.Божана Фанова Балтова -8 а клас

8.Али Ферат Осман- 10 б клас

9.Митко Аспарухов Чакъров-  8 а клас

10.Александър Асенов Ангелов- 10 а клас

Общо 10 ученици х 30 лв. =300 лв. месечно  х 5=1500.00 лв. чл.4,ал.1,т.2

Комисията предлага да бъдат дадени еднократни стипендии на следните ученици:

съгл.чл.4,ал.1,т.3 и 4 и ал.2.-60 лева

1.Незере Мехмед Осман -8 а клас-60 лв.

2.Сема Минкова Йорданова-9а клас-60 лв.

3.Асие Филипова Асенова-9 а клас- 60 лв.

4.Анча Страхилова Димитрова-11 а клас-60 лв.

5.Назми Юсеин Коче-8 а клас-60 лв.

6.Мария Донкова Колева -8а клас-60 лв.

7.Ангел Тонев Пейчев-12 а клас-60 лв

8.Филип Илиев Стоянов-9 б клас-60 лв.

9.Радка Аспарухова Балтова-10 а клас-60 лв.

10.Мария Захаринкова Ангелова-10 а клас-60 лв

11.Донка Ангелова Лайкова-10 а клас- 60 лв.

 

              ВСИЧКО:        11 ученика х 60.00 = 660.00лв.

Средствата, необходими за изплащане на стипендии за втори   срок на учебната  2023/ 2024 година – от м.02.2024г. до м.06.2024 г.включително   са  6685.00/шест хиляди шестотин и осемдесет и пет лева/. Или 1205 лв.месечно х 5 месеца =

 6025.00лв./шест хиляди и двадесет и пет лева/+  11 ученика х 60.00 еднократна стипендия=660.00/шестотин и шесдесет лева/ имащи право на стипендия към дата 01.03.2024 година.Всичко стипендии-6685.00/шест хиляди шестотин осемдесет  и пет лева/

-месеците февруари,март,април,май, юни 2024 г-6025.00

-еднократни стипендии                                                660.00

ВСИЧКО СРЕДСТАВА-                                             6685.00               

Класните ръководители се задължават да уведомят учениците , одобрени за стипендия съгласно настоящата заповед, времето за получаване на стипендия, както и условията и реда за спиране на стипендията.С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на интернет сайта на гимназията www.pgiklisura.bg    от  Николай Николов.

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ваня Петрова Филчева – счетоводител.                                                                                                                                                     

Директор:  Румена Милова