ЗАПОВЕД   №   РД-06- 626 / 06.06.2023 г.

 

            ОТНОСНО: Комисия за приемане на документи на ученици и записването им в VІІІ-ми клас

                                  за учебната 2023/ 2024 година в ПГ по Икономика „Т. Влайков” – гр. Клисура

График за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити /втора поправителна сесия/ за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ-ти, Х-ти и ХІІ-ти  клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Август-Септември  2020 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас – Афродита Янкова Георгиева – специалност „Банково дело“

Основи на счетоводството –РПП – 25.08.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

Х-ти клас – Анка Атанасова Караджова, специалност „Малък и среден бизнес“

 

   Математика –ЗП -  24.08.2020 г.  от 9,30 ч. стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева

 

Биология и здравно образование ЗП – 24.08.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

Обща теория на счетоводството –РПП – 25.08.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

География и икономика –ЗП – 25.08.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Веселина Делчева от ОУ с.Розино

 

 

Физика и астрономия – ЗП - 26.08.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Зорка Томова

 

Химия и опазване на околната среда –ЗП - 26.08.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

Физическо възпитание и спорт –ЗП – 27.08.2020 г. от 9,30 ч. – физкултурен салон

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Яна Цанкова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Румяна Велева

 

Макроикономика – ЗПП – 27.08.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Яна Цанкова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

История и цивилизация –ЗП - 28.08.2020 г. - . от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица Василева

 

 Право – ЗПП – 28.08.2020 г. – от 13,00 ч.  стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

Бизнес комуникации – ЗПП – 31.08.2020 г. от 9,30 ч. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова,  Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

Информационни системи – ЗПП -  31.08.2020 г. - от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова,  Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

Счетоводство – учебна практика –ЗПП- 02.09.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Витанова-Маркова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

Работа с компютър в предприятието – УП– ЗПП 02.09.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Витанова-Маркова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

Английски език – ЗП -  03.09.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Красимира Атанасова от ОУ с.Розино

 

 

 

Етика и право – ЗП – 09.09.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

Информационни технологии – ЗП – 10.09.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Учител по Информационни технологии, Стоянка Василева от ОУ –гр.Клисура

 

Български език и литература – ЗП – 11.09.2020 г. - от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Учител по БЕЛ, Елица Василева

 

Френски език – ЗП - 14.09.2020 г. – от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Учител по Френски език, Пенка Кисьова

 

 

ХІІ-ти клас -  Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

           

 

Защита на гората – учебна практика – 24.08.2020 г.  от 9,30 ч. стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

      Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Горска таксация – 25.08.2020 г.  -   от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Горска таксация – учебна практика – 26.08.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Борба с ерозията – 27.08.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Лесоустройство – 28.08.2020 г. - . от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Лесоустройство – учебна практика - 28.08.2020 г. - . от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Горски строежи – 31.08.2020 г. - от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова,  Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Механизация на дърводобива – 31.08.2020 г. - от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова,  Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 

 

Механизация на дърводобива – учебна практика - 02.09.2020 г. - от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Витанова-Маркова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Горски транспорт – 02.09.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Витанова-Маркова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 

Рибовъдно стопанство – теория – 03.09.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Горски строежи – учебна практика – 03.09.2020г. - от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Биология и здравно образование ЗИП – 04.09.2020 г. от 9,30ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

Зоология ЗИП – 04.09.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 

Български език и литература – ЗИП – 11.09.2020 г. - от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Учител по БЕЛ, Елица Василева

Важно съобщение за всички ученици подали документи и класирани за записване в 8-ми клас в ПГИ "Тодор Влайков" гр. Клисура.
Срокът на записване е от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г!

Поправителни изпити за VІІІ- ХІІ– ти клас – дневна форма

                                 на обучение през учебната 2017 / 2018 година – сесия  ЮЛИ  2018

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.118, ал.6, т.2 , чл.123, ал.1  от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване

  О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на поправителни изпити за ученици обучавани в дневна форма на обучение през учебната 2017 / 2018 г. – сесия  Юли  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

VІІІ-ми  клас:

За специалност „Банково дело“:

 1. Бизнес комуникации  -  07.2018  г. от  9.00 ч. – стая №  2 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Предприемачество -  07. 2018 г. от 9.00 ч. – стая № 2  – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

 1. Делова кореспонденция – 06.07.2018 г. от 9,00 ч. - стая № 2, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

За специалност „Горско стопанство и дърводобив:

 

           1.Метеорология -  04.07.2018  г. от  9.00 ч. – стая №  1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, Съби Бараков

 

          2.Физика и астрономия  04.07.2018  г. от 13.00 ч. – стая №  1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Весела Берберова

            Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

           3.Анатомия и морфология на растенията – 05.07.2018 г.от 9,00 ч. стая № 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, член Съби Бараков

 

4.Основи на горскостопанските дейности – 05.07.2018 г. – от 13,00 ч. стая № 1 , етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка Василева

            Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, член Съби Бараков

 1. Ловно стопанство – 06.07.2018 г. - от 9,00 ч. – стая № 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

ІХ-ти  клас:

 

 1. Английски език – 04.07.2018 г. от 9,00 ч. стая № 1 етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, член Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 05.07.2018 г. от 9,00 ч.стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Весела Берберова

            Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Физика и астрономия 07.2018  г. от 9.00 ч. – стая №  1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

            Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

ХІ-ти клас:

 

 1. Бизнес комуникации -теория -  07.2018  г. от  9.00 ч. – стая №  2 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Бизнес комуникации – учебна практика - 07. 2018 г. от 9.00 ч. – стая № 2 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

3.Статистика – 05.07.2018 г. – от 13,00 ч. – стая № 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

4.Счетоводство – теория - – 06.07.2018 г. от  9,00 ч.стая № 2, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

           5.Счетоводство – учебна практика – 06.07.2018 г. – от 13,00 ч. – стая №2 , етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

ХІІ-ти клас /втора поправителна сесия/ :

 

1.Чужд език по професията – Английски език - 04.07.2018 г. от 9,00 ч. стая № 1 етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, член Айлин Карасмаил

 

2.Биология и здравно образование – ЗИП – 04.07.2018 г. – от 13,00 ч. стая № 1 етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

 

          3.Механизация на дърводобива – УП - 05.07.2018 г.от 9,00 ч. стая № 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, член  Весела Берберова

 

 4.Математика  - 05.07.2018 г. – от 13,00 ч. стая № 1 , етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка Василева

            Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

          5.Свят и личност - 06.07.2018  г. от 9.00 ч. – стая №  1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

            Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

           6.Лесоустройство – УП - 06.07.2018 г. – от 13,00 ч. – стая №2 , етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Български език и литература – 09.07.2018 г. – от 9,00 ч. – стая 1, ета2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Весела Берберова

            Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Стоянка Василева

 

 1. Горски строежи – УП 09.07.2018 г.от 13,00 ч. стая № 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

            Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, член  Весела Берберова

 

 1. Български език и литература ЗИП - 09.07.2018 г.от 16,00 ч. стая № 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радостина Петрова

            Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Стоянка Василева

 

     10.Предприемачество – 10.07.2018 г. от 9,00 ч. стая1, етаж 2

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

            Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева, Радостина Петрова

 

 1. Корпоративни финанси – 10.07.2018 г. от 13,00 ч. – стая 2, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

            Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

 1. Международни финанси – 10.07.2018 г. от 16,00 ч. стая 2, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

            Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

 1. Финанси – УП – 11.07.2018 г. –от 9,00 ч. стая 2,етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

            Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, член  Весела Берберова

 

 1. Статистика – УП – 11.07.2018 г. – от 13,00 ч. – стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

            Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Радостина Петрова

 

 

 1. Банково дело – 11.07. 2018 г. – от 16,00 ч. –стая1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

            Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

 1. Банков мениджмънт – 12.07.2018 г. от 9,00 ч. – стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

            Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Бюджетно счетоводство – 12.07.2018 г. от 13,00 ч. – стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

            Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Радостина Петрова

 

 1. Банково дело – УП - 12.07.2018 г. от 16,00 ч. – стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

            Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Бюджетно счетоводство –УП – 13.07.2018 г. от 9,00 ч. – стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

            Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Радостина Петрова

 

 1. Банков анализ – 13.07.2018 от 13,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

            Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

График за ПОПРАВИТЕЛНИ  изпити от ІХ до ХІ– ти клас –

  самостоятелна форма  на обучение през учебната 2017 / 2018 година – сесия ЮЛИ  2018

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, заповед № РД-06-32 / 19.09.2017 г. за график на изпитите за самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 година

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на поправителни изпити за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІ клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия ЮЛИ   2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ІХ-ти клас:     специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Анка Атанасова Караджова

                         

 

 1. Английски език – 04.07.2018 г. - от 9,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Марков, член Айлин Карасмаил

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 05.07.2018 г. – от 9,00 ч. – физкултурен салон, спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

 1. Френски език – 06.07.2018 г. – от 9,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател- Татяна Иванова,  член Пенка Кисьова

 

 1. Информатика– 09.07.2018 г. – от 9,00 ч., стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Виолета Цветкова

 

 1. Информационни технологии – 10.07.2018 г. – от 9,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Виолета Цветкова

 

 

 

Х клас – специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

-Лучко Гергинов Колев

-Марин Колев Чалъмов

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

            1.Биология и здравно образование – 02.07.2018 г. от 9,00 ч. - стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радостина Петрова

 Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

 1. Химия и опазване на околната среда – 02.07.2018 г. – от 13,00 ч. - стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радостина Петрова

 Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

3.Английски език   – 04.07.2018 г. - от 9,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Марков, член Айлин Карасмаил

 

 1. История и цивилизация – 04.07.2018 г. от 13,00 ч. - стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

5.Физическо възпитание и спорт – 05.07.2018 г. – от 9,00 ч. – физкултурен салон, спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

 1. География и икономика 05.07.2018 г. от 13,00 ч. - стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член учител от ОУ „Хр.Данов“ с.Розино

 

 1. Френски език – 06.07.2018 г. – от 9,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател- Татяна Иванова,  член Пенка Кисьова

 

 1. Етика и право - 06.07.2018 г. от 13,00 ч. - стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Григор Марков

 

 1. Български език и литература – 09.07.2018 от 9,00 ч.стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

 1. Физика и астрономия – 09.07.2018 г. – от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, член Виолета Цветкова

 

11.Информационни технологии – 10.07.2018 г.от 9,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Виолета Цветкова

 

 1. Математика – 10.07.2018 г. - от 13,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, член Виолета Цветкова

 

13.Макроикономика – ЗПП   – 11.07.2018 г. –  от  9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Мария Драганова

 

 1. Обща теория на счетоводството ЗПП – 11.07.2018 г. – от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Право – ЗПП - 12.07.2018 г. – от 9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

16.Бизнес комуникации – ЗПП – 12.07.2018 г. от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Информационни системи – ЗПП – 13.07.2018 г. - от 9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 13.07.2018 г. от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

 1. Работа с компютър в предприятието – ЗПП – 16.07.2018 г. 0 9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

ХІ-ти клас:    1. специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Айтен Алиева Асанова

                        -  Петранка Йозова Атанасова

                                   

Изпитите  за специалност „Малък и среден бизнес“ са:

 

1.Английски език   – 04.07.2018 г. - от 9,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Марков, член Айлин Карасмаил

 

2.История и цивилизация – 04.07.2018 г. от 13,00 ч. - стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

3.Философия – 05.07.2018 г. – от 9,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

4.Икономика на предприятието - 05.07.2018 г. – от13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, член Стоянка Василева

 омисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Весела Берберова

 

5.Бизнес комуникации – УП – 06.07.2018 г.  от 9,00 ч. – стая № 2, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

6.Български език и литература – 09.07.2018  от 9,00 ч.стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 10.07.2018 г. от 9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

 1. Математика – 10.07.2018 г. - от 13,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, член Виолета Цветкова

 

ХІІ-ти клас:  специалност „Горско стопанство и дърводобив” :

                        - Радослав Иванов Петров

 

 1. Биология и здравно образование – ЗИП 04.07.2018 г. от 9,00 ч. - стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радостина Петрова

 Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

2.Защита на гората – УП – 05.07.2018 г. от 9,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

3.Лесоустройство – УП – 05.07.2018 г. – 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

 

4.Механизация на дърводобива – ЗПП – 06.07.2018 г. от 9,00 ч.          стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

5.Геоикономика – ЗИП - 06.07.2018 г. от 13,00 ч.           стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Весела Берберова

 

6.Български език и литература – 09.07.2018  от 9,00 ч.стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

 1. Математика – 10.07.2018 г. - от 9,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, член Виолета Цветкова

 

 1. Български език и литература – ЗИП – 11.07.2018 г. – 9,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

Поправителни изпити за ІХ- ХІ– ти клас – дневна форма

                                 на обучение през учебната 2016 / 2017 година – сесия  ЮЛИ  2017

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.118, ал.6, т.2 , чл.123, ал.1  от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване

  О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на поправителни изпити за ученици обучавани в дневна форма на обучение през учебната 2016 / 2017 г. – сесия  Юли  2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ІХ-ти  клас – Стефка Петрунова Пиронкова:

 

1.      Микроикономика   -  07.07.2017  г. от  9.00 ч. – стая №  2 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

2.      Право -  10.07. 2017 г. от 9.00 ч. – стая № 3  – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Григор Марков Комисия по оценяването: Председател - Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

3. Обща теория на счетоводството – 12.07.2017 г. от  9,00 ч. -  стая № 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова,  член Ненка Кунчева

 

 

ХІ-ти  клас – Героги Лазаров Танчев:

 

1. Лесовъдство – учебна практика – 12.07.2017 г. от 9,00 ч. стая № 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

2. Горско законознание – 13.07.2017 г. от 9,00 ч. – стая 2, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова , Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

3. Лесовъдство – 14.07.2017 г. от 9,00 ч. стая № 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

 

График за ПОПРАВИТЕЛНИ  изпити Х -ти клас –

                                 самостоятелна форма, специалност „Малък и среден бизнес”

                                 на обучение през учебната 2016 / 2017 година – сесия ЮЛИ  2017

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, Заповед № РД-06-6 от 15.09.2016 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” – гр.Клисура

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на поправителни изпити за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от Х клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия ЮЛИ   2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас:   Изпити за специалност „Малък и среден бизнес”

1. Милен Христов Христов

2. Айтен Алиева Асанова

3. Райна Иванова Димитрова

4. Петранка Йозова Атанасова

5. Николай Валериев Деянов

                        6. Стефка Янкова Чакърова – специалност „Банково дело”

 

1. Математика – 05.07.2017 г. –от 9,00 ч. – стая № 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Татяна Иванова, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

2.Български език и литература – 05.07.2017 г. - от 13,00 ч., стая № 3, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Стоянка Василева

 

3. Информационни технологии  - 07.07.2017 г. - от 9,00 ч., стая № 3, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

4.Френски език – 07.07.2017 г. - от 13,00 ч.– стая №  2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова , Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Станимира Васева

 

5. Английски език   – 10.07.2017 г. – от 9,00 ч., стая № 3 , ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Мария Драганова

 Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, Айлин Карасмаил

 

6. История и цивилизация    – 10.07.2017 г. – от 13,00 ч., стая № 3,етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Татяна Иванова, Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

            7.Право – 10.07.2017 г. от 16,00 ч. стая № 3, ет.2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Татяна Иванова, Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

8. Физика и астрономия - 11.07.2017 г. - от 9,00 ч., стая № 3, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Стоянка Василева

 

9. География и икономика – 11.07.2017 г. – от 13,00 ч., стая № 3, етаж 2,

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Анета Петриева

 

10.Счетоводство – учебна практика – 11.07.2017 г. от 16,00 ч. – стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 

11. Етика и право – 12.07.2017 г. от 9,00 ч. – стая № 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Григор Марков

 

12. Биология и здравно образование – 12.07.2017 г. от 13,00 ч. стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, Зорка Томова

 

13.Информационни системи – 12.07.2017 г. – от 16,00 ч. – стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова , Ненка Кунчева,

 

14. Химия и опазване на околната среда – 13.07.2017 г. от 9,00 ч. – комп.зала № 2, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, Зорка Томова

 

15.Бизнес комуникации – 13.07.2017 г. от 13,00 ч. – стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

16.Обща теория на счетоводната отчетност  - 13.07.2017 г. от 16,00 ч. – стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

17.Физическо възпитание и спорт – 14.07.2017 г. от 9,00 ч. – физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Румяна Велева

 

 

 

18.Макроикономика – 14.07.2017 г. – 13.00 ч. стая №3, ет.2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Татяна Иванова, Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

19.Работа с компютър в предприятието – 14.07.2017 г. от 16,00 ч. – комп.зала № 2, етаж 3

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова , Ненка Кунчева,

 

20.Счетоводство на предприятието /само за Стефка Чакърова/ – 17.07.2017 г. – от 9,00 – стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова , Ненка Кунчева

 

            21.Счетоводство на предприятието – УП /само за Стефка Чакърова/ - 17.07.2017 г. -  от 13,00 ч. – стая 3, етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Съби Бараков

 

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова , Ненка Кунчева

График за ПОПРАВИТЕЛНИ  изпити от ІХ до ХІ– ти клас –

                                 самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2016 / 2017 година – сесия ЮЛИ  2017

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, Заповед № РД-06-6 от 15.09.2016 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” – гр.Клисура

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на поправителни изпити за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІ клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия Ю.И   2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас:   Изпити за специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Асен Ангелов Ангелов:

 

1. Математика – 05.07.2017 г. –от 9,00 ч. – стая № 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Татяна Иванова, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

2. Информационни технологии  - 07.07.2017 г. - от 9,00 ч., стая № 3, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

3.Френски език – 07.07.2017 г. - от 13,00 ч.– стая №  2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова , Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Станимира Васева

 

4. Английски език   – 10.07.2017 г. – от 9,00 ч., стая № 3 , ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Мария Драганова

 Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, Айлин Карасмаил

 

5. История и цивилизация    – 10.07.2017 г. – от 13,00 ч., стая № 3,етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Татяна Иванова, Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

6. Български език и литература - 11.07.2017 г. - от 9,00 ч., стая № 3, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Стоянка Василева

 

7. География и икономика – 11.07.2017 г. – от 13,00 ч., стая № 3, етаж 2,

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Анета Петриева

 

8. Етика и право – 12.07.2017 г. от 9,00 ч. – стоя № 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Григор Марков

 

ХІ-ти клас:  специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров:

 

1. Български език и литература ЗИП  - 07.07.2017 г. - от 9,00 ч., стая 3, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

2. Лесовъдство – учебна практика – 12.07.2017 г. от 9,00 ч.– стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

3. Геодезия – учебна практика – 12.07.2017 г. – от 13,00 ч. – стая 2 , етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Арбова, член Съби Бараков

 

4. Горско законознание – 13.07.2017 г. от 9,00 ч.– стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

5. Горски култури и селекция – 13.07.2017 г. от 13,00 ч.– стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

6. Механизация на горското стопанство – учебна практика – 14.07.2017 г. от 9,00 ч.

 – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

ІХ-ти клас:  специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Румяна Петранова Аврамова,

                                                                                                                    Румяна Янкова Любомирова

1. Математика – 05.07.2017 г. –от 9,00 ч. – стая № 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Татяна Иванова, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

2.Български език и литература  - 07.07.2017 г. - от 9,00 ч., стая 3, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

3.Френски език – 07.07.2017 г. - от 13,00 ч.– стая №  2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова , Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Станимира Васева

 

4.Английски език   – 10.07.2017 г. – от 9,00 ч., стая № 3 , ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Мария Драганова

 Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, Айлин Карасмаил

 

5. История и цивилизация    – 10.07.2017 г. – от 13,00 ч., стая № 3,етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Татяна Иванова, Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

6. Физика и астрономия - 11.07.2017 г. - от 9,00 ч., стая № 3, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Стоянка Василева

 

7.География и икономика – 11.07.2017 г. – от 13,00 ч., стая № 3, етаж 2,

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Анета Петриева

 

8. Психология и логика - 12.07.2017 г. от 9,00 ч.– стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

            Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

Обявени са графиците за септемврийската изпитна сесия за трите форми на обучение - дневна форма, задочно и самостоятелна форма.
Подробности можете да намерите в секциите на трите категории обучение:

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 285 / 28.07.2016 г.

 

            ОТНОСНО: Поправителни изпити за ХІІ– ти клас – САМОСТОЯТЕЛНА форма

                                 на обучение през учебната 2015 / 2016 година – сесия  Септември  2016

 

           ОСНОВАНИЕ: Чл. 111, ал.2 и чл.84,ал.2, т.2 и ал.3 от ППЗНП,

                                       чл. 25, чл.28, ал.5 и чл.29 б, 29 в, 29 г

                                       от Наредба №3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване

 

                                            ОПРЕДЕЛЯМ  ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити за ученици обучавани в самостоятелна  форма на обучение през учебната 2015 / 2016 г. – сесия  СЕПТЕМВРИ  2016 г., - ХІІ-ти клас, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ХІІ-ти клас – Нелина Асанова Мустафова, Кирил Трифонов Дочев,

                        Йоско Дончев Сребров и Николинка Личева Сергеева:

 

1.      Български език и литература  -  01.09.2016 г.  от 9.00 ч. – стая 3 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

2.      Свят и личност  -  01.09. 2016 г. от 13.00 ч. – стая 3 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател Григор Марков и Стоянка Василева

 

3.  Физическо възпитание и спорт – 02.09.2016 г. от 9,00 ч. – физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател –Стоянка Василева, Румяна Велева

 

            4. Предприемачество – 02.09.2016 г от 13.00 ч. – стая 3 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова,Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

5. Чужд език по професията – английски език  – 07.09.2016 г. – 9,00 ч. стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател –Станимира Васева, Красимира Атанасова

 

6. Финанси – 07.09.2016 г. – от 13,00 ч. в стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

7. Организация и функциониране на данъчната администрация – учебна практика – 08.09.2016 г. от 13,00 ч. – стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 

 

7.Икономика на предприятието – 09.09.2016 г. от 9,00 ч. - стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

8.Международно и данъчно законодателство – 09.09.2016 г. – от 13,00 ч. стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 

9. Външна търговия  – 10.09.2016 г. – от 09,00 ч. стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

10. Организация и технология на митническата дейност  – 10.09.2016 г. – от 13,00 ч. стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 

11. Организация и технология на данъчната дейност  – 12.09.2016 г. от 9,00 ч. - стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

12. Валута и валутен контрол - – 12.09.2016 г. от 13,00 ч. - стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева , Мария Драганова

 

13. Международни плащания – 13.09.2016 от 9,00 ч. - стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 

14. Организация и функциониране на митническата дейност – учебна практика - 13.09.2016 от 13,00 ч. - стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева , Мария Драганова

 

15.Математика – 14.09.2016 . от 9,00 ч. - стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Виолета Цветкова, Ваня Кръстева

 

16. Международни плащания –учебна практика - 14.09.2016 г. от 13,00 ч. – стая 3, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 

 

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Времето и мястото на проверяване на писмените работи е учителската стая в работните дни и през работното време на учителите – от 8,30 ч. до 17,00 ч.      

Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 31.08.2016 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали

·         Критерии за оценяване

В 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представят на директора

Протокола за резултати от провеждането на изпита.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмената работа на изпитваните ученици.

 Директор:   /  Р.Милова /

  

 

                                                                                                                           

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

  

ЗАПОВЕД № РД-06-277 / 27.07.2016 г.

 

На основание чл.147, ал.1 от ППЗНП; чл.25, ал1,т.2;чл.27, ал.1, т.1; чл28, ал.1-4 вкл.; чл.29в,29г, 29д, 29е, ал1, т.3; чл. 29з от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване; чл.35,36 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета; чл.12 от Правилника за дейността на училището и график на учебния процес, определен със заповед № РД-06-228 от 01.09.2015 г.. на директора на ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

КОМИСИИ

 

за провеждане на поправителни изпити – сесия Септември за учебната 2015 / 2016 година

с учениците от Хб /ДЕСЕТИ/  клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия СЕПТЕМВРИ 2016

 

 

 

 

1.

Български език и литература

01.09.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Станимира Васева

 

Татяна Иванова Стоянка Василева

2.

Английски език

01.09.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Станимира Васева

Красимира Атанасова

3.

Обща теория на счетоводната отчетност

02.09.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Станимира Васева

Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

4.

Информационни технологии

02.09.2016 г.

13,00

Комп.зала № 1 -голяма, етаж 3

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

 

5.

Френски език

07.09.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Татяна Иванова

Станимира Васева

6.

История и цивилизация

07.09.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

7.

Счетоводство - УП

08.09.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж 2

Татяна Иванова

Стоянка Василева

Мария Драганова Ненка Кунчева

 

8.

География и икономика

09.09.2016 г.

9,00

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Мария Каменова

9.

Етика и право

09.09.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева Григор Марков

 

10.

Макроикономика

12.09.2016

9,00

Стая № 2, етаж 2

Стоянка Василева

Станимира Васева

Мария Драганова Ненка Кунчева

 

11.

Информационни системи

12.09.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж 2

Татяна Иванова

Григор Марков

Мария Драганова

Ненка Кунчева

12.

Химия и опазване на околната среда

13.09.2016

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Станислав Джапаров

Зорка Томова

13.

Биология и здравно образование

13.09.2016

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Станислав Джапаров

Зорка Томова

14.

Физика и астрономия

14.09.2016

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Виолета Цветкова

Зорка Томова

15.

Математика

14.09.2016

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Виолета Цветкова

Ваня Кръстева

 

* Изписаният като първи член на комисиите да се счита за председател на комисията.

Комисиите организират своята работа съгласно изискванията на Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяването. В срок до 31.08.2016 г. председателят на комисията е длъжен да представи на директора за утвърждаване конспект, критерии за оценяване и изпитни билети.

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото за проверка и оценка на писмените работи и изготвяне на протоколите с резултатите е учителската стая в гимназията от 8,30 ч. до 16,30 ч. в срок до 7 календарни дни.

Комисиите отразяват своята работа в протоколи съгласно разпоредбите на чл.35, 36 от Наредба № 4 / 16.04.2006 г. за документите за системата на народната просвета.

Председателите на комисии по оценяване да изготвят изпитните материали / конспекти, критерии и билети/ най-малко  пет  дни преди датата на изпита и да ги представят за заверка от Директора.

Председателите на комисии по оценяване в срок от пет работни дни да организират проверката и оценяването на изпитните работи.

В срок от три дни след приключване на изпитната сесия да се оповестят резултатите на училищното табло и да се попълнят личните им дела от Стоянка Василева, класен ръководител на Х-ти б клас – задочно обучение.

Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.

 

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 283 / 27.07.2016 г.

 

            ОТНОСНО: Поправителни изпити за Х– ти клас – САМОСТОЯТЕЛНА форма

                                 на обучение през учебната 2015 / 2016 година – сесия  Септември  2016

 

           ОСНОВАНИЕ: Чл. 111, ал.2 и чл.84,ал.2, т.2 и ал.3 от ППЗНП,

                                       чл. 25, чл.28, ал.5 и чл.29 б, 29 в, 29 г

                                       от Наредба №3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване

 

                                            ОПРЕДЕЛЯМ  ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити за ученици обучавани в самостоятелна  форма на обучение през учебната 2015 / 2016 г. – сесия  СЕПТЕМВРИ  2016 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас – Стефка Янкова Чакърова:

 

1.      Български език и литература  -  01.09.2016 г.  от 9.00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

2.      Френски език -  01.09. 2016 г. от 13.00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков и Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател Татяна Иванова, Станимира Васева

 

3.  Физическо възпитание и спорт – 02.09.2016 г. от 9,00 ч. – физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател –Стоянка Василева, Румяна Велева

 

 

            4. Макроикономика – 02.09.2016 г от 13.00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова,Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

5. Право – 07.09.2016 г. – 9,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

6. Икономическа информатика – учебна практика – 07.09.2016 г. – от 13,00 ч. в компютърна зала № 1 / голямата/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

7.Счетоводство на предприятието – 09.09.2016 г. от 9,00 ч. - стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател –Румена Милова, Мария Драганова

 

8.Счетоводство – учебна практика – 09.09.2016 г. – от 13,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Румена Милова

 

9. Биология и здравно образование – 12.09.2016 г. – от 09,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, Зорка Томова

 

10. Химия и опазване на околната среда – 12.09.2016 г. – от 13,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, Зорка Томова

 

 

11. Физика и астрономия – 14.09.2016 г. от 9,00 ч. - стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Виолета Цветкова, Зорка Томова

 

 

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Времето и мястото на проверяване на писмените работи е учителската стая в работните дни и през работното време на учителите – от 8,30 ч. до 17,00 ч.      

Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 31.08.2016 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали

·         Критерии за оценяване

В 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представят на директора

Протокола за резултати от провеждането на изпита.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмената работа на изпитваните ученици.

 

         Директор:  /  Р.Милова /  

 

                                                                                                                            

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД   №   РД-09- 275 / 27.07.2016 г.

 

            ОТНОСНО: Поправителни изпити за ІХ- ХІ– ти клас – дневна форма

                                 на обучение през учебната 2015 / 2016 година – сесия  Септември 2016

 

           ОСНОВАНИЕ: Чл. 111, ал.2 от ППЗНП, чл. 25, чл.28, ал.5 и чл.29 б, 29 в, 29 г

                                       от Наредба №3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване

 

  О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на поправителни изпити за ученици обучавани в дневна форма на обучение през учебната 2015 / 2016 г. – сесия Септември  2016 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти  клас:

           1. Български език и литература  -  01.09.2016 г.  от 9.00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

           2. Информатика 02.09.2016 г. – 9,00 ч. – компютърна зала № 1 /голяма/ - 3 етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Виолета Цветкова

 

3. История и цивилизация – 02.09.2016 г. от13,00 ч. –стая1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова,Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

4.Микроикономика - – 07.09.2016 г. – 9,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

5. Биология и здравно образование – 12.09.2016 г. – от 09,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, Зорка Томова

 

 

Х-ти  клас:

1.      Български език и литература  -  01.09.2016 г.  от 9.00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

2.      Английски език -  01.09. 2016 г. от 13.00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков и Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател Станимира Васева и Красимира Атанасова

 

           3.  Етика и право – 02.09.2016 г. – 9,00 ч. – стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Григор Марков

 

            4. Макроикономика – 02.09.2016 г от 13.00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова,Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

5. Право – 07.09.2016 г. – 9,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

6. Икономическа информатика – учебна практика – 07.09.2016 г. – от 13,00 ч. в компютърна зала № 1 / голямата/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

7.Счетоводство на предприятието – 09.09.2016 г. от 9,00 ч. - стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател –Румена Милова, Мария Драганова

 

8.Счетоводство – учебна практика – 09.09.2016 г. – от 13,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Станимира Васева, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Румена Милова

 

9. Биология и здравно образование – 12.09.2016 г. – от 09,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, Зорка Томова

 

10. Химия и опазване на околната среда – 12.09.2016 г. – от 13,00 ч. стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, Зорка Томова

 

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа. Времето и мястото за проверка и оценка на писмените работи от изпитите е учителската стая  от 8,30 ч. до 16,30 ч.

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 31.08.2016 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали - билети

·         Критерии за оценяване

В 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представят на директора

Протокола за резултати от проведения изпит.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмената работа на изпитваните ученици.

 Директор:  /  Р.Милова /    

 

                                                                                                                            

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

  

ЗАПОВЕД № РД-06-276 / 27.07.2016 г.

 

На основание чл.147, ал.1 от ППЗНП; чл.25, ал1,т.2;чл.27, ал.1, т.1; чл28, ал.1-4 вкл.; чл.29в,29г, 29д, 29е, ал1, т.3; чл. 29з от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване; чл.35,36 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета; чл.12 от Правилника за дейността на училището и график на учебния процес, определен със заповед № РД-06-226 от 01.09.2015 г.. на директора на ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура

  

ОПРЕДЕЛЯМ

 

КОМИСИИ

 

за провеждане на поправителни изпити – сесия Септември за учебната 2015 / 2016 година

с учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия СЕПТЕМВРИ 2016

 

 

 

 

1.

Български език и литература

01.09.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Станимира Васева

 

Татяна Иванова Стоянка Василева

2.

Английски език

01.09.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Станимира Васева

Красимира Атанасова

3.

Информатика

02.09.2016 г.

9,00

Комп.зала № 1 -голяма, етаж 3

Татяна Иванова
Григор Марков

 

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

4.

Информационни технологии

02.09.2016 г.

13,00

Комп.зала № 1 -голяма, етаж 3

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

 

5.

Френски език

07.09.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Татяна Иванова

Станимира Васева

6.

История и цивилизация

07.09.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

7.

География и икономика

09.09.2016 г.

9,00

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Мария Каменова

8.

Психология и логика

09.09.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

9.

Микроикономика

12.09.2016

9,00

Стая № 2, етаж 2

Стоянка Василева

Станимира Васева

Ненка Кунчева

Мария Драганова

10.

Право

12.09.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж 2

Татяна Иванова

Григор Марков

Мария Драганова

Ненка Кунчева

11.

Текстообработка - УП

13.09.2016 г.

9,00

Комп.зала № 1 -голяма, етаж 3

Станимира Васева

Григор Марков

Ненка Кунчева

Мария Драганова

12.

Биология и здравно образование

13.09.2016

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Станислав Джапаров

Зорка Томова

13.

Физика и астрономия

14.09.2016

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Виолета Цветкова

Зорка Томова

14.

Математика

14.09.2016

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Виолета Цветкова

Ваня Кръстева

15.

Химия и опазване на околната среда

10.09.2016

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Станислав Джапаров

Зорка Томова

 

* Изписаният като първи член на комисиите да се счита за председател на комисията.

Комисиите организират своята работа съгласно изискванията на Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяването.

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото за проверка и оценка на писмените работи и изготвяне на протоколите с резултатите е учителската стая в гимназията от 8,30 ч. до 16,30 ч. в срок до 7 календарни дни.

Комисиите отразяват своята работа в протоколи съгласно разпоредбите на чл.35, 36 от Наредба № 4 / 16.04.2006 г. за документите за системата на народната просвета.

Председателите на комисии по оценяване да изготвят изпитните материали / конспекти, критерии и билети/ най-малко  пет  дни преди датата на изпита и да ги представят за заверка от Директора.

Председателите на комисии по оценяване в срок от пет работни дни да организират проверката и оценяването на изпитните работи.

В срок от три дни след приключване на изпитната сесия да се оповестят резултатите на училищното табло и да се попълнят личните им дела от Григор Марков, класен ръководител на ІХ-ти б клас – задочно обучение.

Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.

 

 

 

РУМЕНА МИЛОВА

Директор

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 259 / 30.06.2016 г.

 

            ОТНОСНО: График за поправителни изпити – ІХ- ХІІ – ти клас – дневна  форма

                                 на обучение през учебната 2015 / 2016 година – сесия Юли 2016 г.

 

           ОСНОВАНИЕ:  чл. 27, ал.1, т.1 , чл.28, ал.6 и  чл. 29 в, 29 г

                                        от Наредба №3 от   15.04.2003 г. за системата на оценяване и

                                        доклад на класните ръководители – Татяна Иванова – ІХ-ти клас –

                                       вх.№ 213 от 29.06.2016  и Ненка Кунчева – на Х-ти клас – вх.№ 212

                                        от 29.06.2016 г.

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на поправителните изпити за ученици обучавани в ДНЕВНА форма на обучение в ІХ и Х-ти клас през учебната 2015 / 2016 г. – сесия  Юли  2016 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ІХ-ти  клас – ДНЕВНА форма:

 

1.      Биология и здравно образование -  04.07.2016 г. от 13.00 ч. – стая 2 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, член М. Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Ст.Джапаров, З.Томова

 

 

2.      Информатика -  05.07.2016 г. от 9,00 ч. – компютърна зала № 2 – ІІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ст. Васева, М.Драганова

      Комисия по оценяването: Председател – Ст. Василева, В.Цветкова

 

3.      Български език и литература – 06.07.2016 г. – от 13,00ч. – стая 2 – ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Стоянка Василева

 

4.      Английски език – 07.07.2016 г. от 9,00 ч. – стая 2 – ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - С. Василева, Г.Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, Красимира Атанасова

 

5.   Микроикономика – 12.07.2016 г. – от 9,00 ч. – стая 2 – ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - С. Василева, Г.Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

6.   История и цивилизация – 12.07.2016 г. – от 13,00 ч. – стая 2 – ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

Х-ти клас – ДНЕВНА ФОРМА:

             

            1. Макроикономика – 01.07.2016 г. – 9,00 ч.стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, С.Василева

 Комисия по оценяването: Председател – Н.Кунчева, М.Драганова

 

 

2.Икономическа информатика- УП  – 01.07.2016 г. – 13,00 ч.

 компютърна зала № 1, етаж 3

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, Ст. Васева

 Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, В.Цветкова

 

3. Икономика – 01.07.2016 г. – 9,00 ч.стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, С.Василева

 Комисия по оценяването: Председател –Н.Кунчева, М.Драганова

 

 

4. Химия и опазване на околната среда – 04.07.2016 г. – 9,00 ч.стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, С.Василева

 Комисия по оценяването: Председател –Ст.Джапаров, З. Томова

 

5. Биология и здравно образование -  04.07.2016 г. от 13.00 ч. – стая 2 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, член М. Драганова

 Комисия по оценяването: Председател – Ст.Джапаров, З.Томова

 

 

6.Етика и право – 05.07.2016 г. – 9,00 ч.стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, Ст.Васева

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Григор Марков

 

7. Счетоводство – учебна практика - 05.07.2016 г. – 13,00 ч.стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, Ст.Васева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Румена Милова

 

8. Право – 06.07.2016 г. – 9,00 ч. - стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Гр.Марков, Ст.Васева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

9. Български език и литература – 06.07.2016 г. от 13,00 - стая 2 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател –  Татяна Иванова, Стоянка Василева

 

10. Английски език – 07.07.2016 г. – от 9,00 ч. стая 2 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател –  Станимира Васева, Красимира Атанасова

 

11. Счетоводство – 11.07.2016  - от 9,00 ч. стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател –  Румена Милова, Мария Драганова

   

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Времето и мястото на проверяване на писмените работи е учителската стая в работните дни и през работното време на учителите – от 8,30 ч. до 17,00 ч.      

 

Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 30.06.2016 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали

·         Критерии за оценяване

 В 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представи на директора

протокола за резултати от провеждането на изпита с оценки на всеки член и окончателна оценка.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят на директора протокола за дежурство при провеждане на изпита, заедно с писмените работи на изпитваните ученици.

           

 

Директор:  Р.Милова        

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06- 260 / 30.06.2016 г.

 

 

На основание чл.147, ал.1 от ППЗНП; чл.25, ал1,т.2;чл.27, ал.1, т.1; чл28, ал.1-4 вкл.; чл.29в,29г, 29д, 29е, ал1, т.3; чл. 29з от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване; чл.35,36 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета; чл.12 от Правилника за дейността на училището и график на учебния процес, определен със заповед № 83 от 28.11.2014 г.за определяне на дати за изпити  за задочно обучение на Директора

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

КОМИСИИ

 

за провеждане на Поправителна Юлска изпитна сесия за учебната 2015 / 2016 година с учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Химия и опазване на околната среда

04.07.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

2.

Биология и здравно образование

04.07.2016 г.

13.00

Стая № 3, етаж ІІ

Станимира Васева

Татяна Иванова

Станислав Джапаров

Зорка Томова

3.

Английски език

05.07.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Станимира Васева

Красимира Атанасова

 

4.

Френски език

05.07.2016 г.

13.00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Татяна Иванова

Станимира Васева

 

5.

Математика

06.07.2016 г.

9,00

Стая №3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

Ваня Кръстева

6.

Информатика

06.07.2016 г.

13,00

Комп.зала № 1, етаж ІІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

7.

Информационни технологии

11.07.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

8.

История и цивилизация

11.07.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

9.

География и икономика

12.07.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Мария Драганова

 

Григор Марков

Мария Каменова

10.

Физика и астрономия

12.07.2016

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

Виолета Цветкова

Ваня Кръстева

11.

Български език и литература

13.07.2016 г.

9.00

Стая № 3, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Татяна Иванова

Стоянка Василева

12.

Психология и логика

13.07.2016

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

13.

Микроикономика

14.07.2016

9.00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

14.

Право

14.07.2016

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Григор Марков

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

15.

Текстообработка - УП

15.07.2016

9.00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Татяна Иванова

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

* Изписаният като първи член на комисиите да се счита за председател на комисията.

Комисиите организират своята работа съгласно изискванията на Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяването.

Комисиите отразяват своята работа в протоколи съгласно разпоредбите на чл.35, 36 от Наредба № 4 / 16.04.2006 г. за документите за системата на народната просвета.

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Времето и мястото на проверка на изпитните работи е в учителската стая в рамките на работното време – от 8,30 ч. до 17,00 ч.

Председателите на комисии по оценяване да изготвят изпитните материали три дни преди датата на изпита и да ги представят за заверка от Директора.

Председателите на комисии по оценяване в срок от три дни да организират проверката и оценяването на изпитните работи.

В срок от три дни след приключване на изпитната сесия да се оповестят резултатите на училищното табло и да се попълнят личните им дела от Григор Марков, класен ръководител.

Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.

 Директор: РУМЕНА МИЛОВА

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06- 261 / 30.06.2016 г.

 

 

На основание чл.147, ал.1 от ППЗНП; чл.25, ал1,т.2;чл.27, ал.1, т.1; чл28, ал.1-4 вкл.; чл.29в,29г, 29д, 29е, ал1, т.3; чл. 29з от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване; чл.35,36 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета; чл.12 от Правилника за дейността на училището и график на учебния процес, определен със заповед № 83 от 28.11.2014 г.за определяне на дати за изпити  за задочно обучение на Директора

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

КОМИСИИ

 

за провеждане на Поправителна Юлска изпитна сесия за учебната 2015 / 2016 година с учениците от Хб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Химия и опазване на околната среда

04.07.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

2.

Биология и здравно образование

04.07.2016 г.

13.00

Стая № 3, етаж ІІ

Станимира Васева

Татяна Иванова

Станислав Джапаров

Зорка Томова

3.

Английски език

05.07.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Станимира Васева

Красимира Атанасова

 

4.

Френски език

05.07.2016 г.

13.00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Татяна Иванова

Станимира Васева

 

5.

Математика

06.07.2016 г.

9,00

Стая №3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

Ваня Кръстева

6.

Счетоводство - УП

11.07.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІІ

Стоянка Василева

Станимира Васева

 

Мария Драганова

Румена Милова

7.

Информационни технологии

11.07.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

8.

География и икономика

12.07.2016 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Мария Драганова

 

Григор Марков

Мария Каменова

9.

Физика и астрономия

12.07.2016

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

Виолета Цветкова

Ваня Кръстева

10.

Български език и литература

13.07.2016 г.

9.00

Стая № 3, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Татяна Иванова

Стоянка Василева

11.

Етика и право

13.07.2016

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Григор Марков

 

12.

Макроикономика

14.07.2016

9.00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

13.

Информационни системи

14.07.2016

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Григор Марков

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

14.

Обща теория на счетоводната отчетност

15.07.2016

9.00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Татяна Иванова

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

15.

История и цивилизация

15.07.2016 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

* Изписаният като първи член на комисиите да се счита за председател на комисията.

Комисиите организират своята работа съгласно изискванията на Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяването.

Комисиите отразяват своята работа в протоколи съгласно разпоредбите на чл.35, 36 от Наредба № 4 / 16.04.2006 г. за документите за системата на народната просвета.

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Времето и мястото на проверка на изпитните работи е в учителската стая в рамките на работното време – от 8,30 ч. до 17,00 ч.

Председателите на комисии по оценяване да изготвят изпитните материали три дни преди датата на изпита и да ги представят за заверка от Директора.

Председателите на комисии по оценяване в срок от три дни да организират проверката и оценяването на изпитните работи.

В срок от три дни след приключване на изпитната сесия да се оповестят резултатите на училищното табло и да се попълнят личните им дела от Стоянка Василева, класен ръководител.

Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.

 

Директор: РУМЕНА МИЛОВА

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 255 / 28.06.2016 г.

 

            ОТНОСНО: Поправителни изпити за ІХ- ХІ– ти клас – САМОСТОЯТЕЛНА форма

                                 на обучение през учебната 2015 / 2016 година – сесия  юли  2016

 

           ОСНОВАНИЕ: Чл. 111, ал.2 и чл.84,ал.2, т.2 и ал.3 от ППЗНП,

                                       чл. 25, чл.28, ал.5 и чл.29 б, 29 в, 29 г

                                       от Наредба №3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване

 

  О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на поправителни изпити за ученици обучавани в самостоятелна  форма на обучение през учебната 2015 / 2016 г. – сесия  Юли  2016 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ХІ-ти  клас – Севда Ибрямова Джин:

 

1.Икономика на предприятието – 01.07.2016 г. от 9,00 ч., стая № 1 , етаж 2

Организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

2. Финансов и данъчен контрол - ЗИП – 04.07.2016 г. от 9,00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева и Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

ХІ-ти клас – Румен Атанасов Караджов:

 

1. Български език и литература -  01.07.2014 г.  от 9.00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева и Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Марин Цветков

 

2.Организация и технология на митническата дейност – 01.07.2016 г. – 13,00 ч. – стая №1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова и Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

3.Физическо възпитание и спорт – 04.07.2016 г. – 09.00 ч. – физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

4. Финанси – 04.07.2016 г. – 13.00 ч. – стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева и Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

5.Отчитане на външнотърговските сделки – 05.07.2016 г. – 9,00 ч. – стая №1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова и Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6.Организация и технология на данъчната дейност – 05.07.2016 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж 2

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова и Станимира Васева

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

Х-ти клас – Стефка Янкова Чакърова:

 

1. История и цивилизация – 01.07.2016 г. от 9,00 ч. – стая №2, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Ст. Васева

Комисия по оценяването: Председател – Гр.Марков, Стоянка Василева

 

2. Математика – 01.07.2016 г. – от 13,00 ч. стая № 2, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева и Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Виолета Цветкова, Ваня Кръстева

 

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Времето и мястото на проверяване на писмените работи е учителската стая в работните дни и през работното време на учителите – от 8,30 ч. до 17,00 ч.      

Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 30.06.2016 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали

·         Критерии за оценяване

В 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представят на директора

Протокола за резултати от провеждането на изпита.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмената работа на изпитваните ученици.

 

            Директор:  Р.Милова