График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VIII до ХІI – ти клас през учебната 2023 / 2024 г. – сесия Октомври 2023 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ЗАПОВЕД № РД-06- 108 / 26.10.2020 г.

 ОТНОСНО: Утвърждаване предложенията на комисията за стипендиите и изплащане на стипендии на учениците за ПЪРВИ СРОК на учебната 2020/ 2021

година – за месеците от ОКТОМВРИ 2020 Г. ДО ЯНУАРИ 2021 г. включително 

ОСНОВАНИЕ: Чл.171, ал.3 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.9, ал.1 и ал.2 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, Предложение на Комисията за стипендиите в ПГИ „Т. Влайков” гр. Клисура, с вх. № УР-12-185 / 23.10.2020 г.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 

Предложенията на комисията за стипендии, назначена със Заповед № РД-06-22 / 18.09.2020 г. на Директора на ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” – гр.Клисура и задълженията на комисията за стипендиите според чл. 8, ал. 2 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, стипендии на учениците от ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” – гр. Клисура за месеците от октомври 2020 до януари 2021 г., както следва:

 

1. Разпределение на средствата по видове стипендии

Средствата, които МОН е определило за ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” гр. Клисура, за стипендии за 2020г. за VIII, IX, X, XI,ХІІ клас са 10 381 лв.за всички видове стипендии. Комисията предлага разпределението на тези средства за стипендии да е по видове стипендии, както следва:

· За постигнати образователни резултати - отличен успех ( 5,50 - 6,00) по 43 лв. на ученик – за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.20 г. до м.12.2020г. включително-чл.4,ал.1,т.1

· За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия:-чл.4,ал.1,т.2

- на ученик с успех- 5,00- 5,49- 37лв;

- на ученик с успех- 4,50- 4,99 – 33лв.;

- на ученик с успех- 4,30- 4,49- 28 лв.

за учебните месеци за първи учебен срок на 2020/2021 учебна година – за времето от м.10.2020г. до м.12.2020г. включително.

· За ученици без родители или без един родител – по 33 лв. на ученик – за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020 г. до м.12.2020 г. включително.

 2. Критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците – по видове стипендии, както следва:

· За постигнати образователни резултати - отличен успех – критерият е отличен успех от втори учебен срок – Отличен от 5,50 до 6,00 – за кандидатстване за стипендия от сума 43 лв.- чл.4,ал.1,т.1

 

· За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия - критерият е успеха от втори учебен срок на 2019/2020 учебна година не по- нисък от 4,30 и доход не по-висок от 568.33 лв.-чл.4,ал.1,т.2

· За ученици без родители - с един родител, без родител или с баща неизвестен - доказват обстоятелствата с акт за смърт и/или акт за раждане.-чл.4,ал.2

·

3. Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска

· За постигнати образователни резултати - отличен успех 5,50- 6,00 – по 40 лв. на ученик – за учебните месеци за втори учебен срок– за времето от м.10.2020 г. до м.12.2020г. включително.

· За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането- социална стипендия:

- на ученик с успех- 5,00- 5,49- 43лв;

- на ученик с успех- 4,50- 4,99 - 37лв;

- на ученик с успех- 4,30- 4,49- 28 лв.

за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020г. до м.12.2020г. включително.

· За ученици без родители – по 33 лв. на ученик – за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020 г. до м.12.2020г. включително.

4. Конкретни условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в ПГ по икономика „ Тодор Г. Влайков” – гр.Клисура

· За постигнати образователни резултати - отличен успех – условието е ученикът да има отличен успех за втори учебен срок на 2019/2020 учебна година– Отличен успех 5,50- 6,00 , да посещава редовно учебните часове и да няма наложено наказание от педагогическия съвет – за отсъствия по неуважителни причини – допуснати 18 отсъствия по неуважителни причини или за лошо поведение, както и за подадени жалби/докладни срещу ученика.

· За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия - условието е ученикът да отговаря едновременно на две условия – да има успех не по-нисък от 4,30 и доход на член от семейството не по- висок от 568.33лв. При наличието само на едното условие, ученикът няма право на стипендия. Ученикът, за да получава такава стипендия, трябва да посещава редовно учебните часове и да няма наложено наказание от педагогическия съвет – за отсъствия по неуважителни причини – допуснати 18 отсъствия по неуважителни причини или за лошо поведение, както и за подадени жалби/докладни срещу ученика.

· За ученици без родители - с един родител, без родител или с баща неизвестен - доказват обстоятелствата с акт за смърт и акт за раждане. Ученикът, за да получава такава стипендия, трябва да посещава редовно учебните часове и да няма наложено наказание от педагогическия съвет – за отсъствия по неуважителни причини– допуснати 18 отсъствия по неуважителни причини или за лошо поведение, както и за подадени жалби/докладни срещу ученика.

· За всички видове стипендии трябва да има подадено заявление-декларация от ученика, с придружителни документи за дохода, ако това е необходимо. Документите се проверяват от класния ръководител и от счетоводителя.

4. стипендии за първи учебен срок на учебната 2020/ 2021 година, по видове стипендии според чл.4, ал.1 т.1, т.2 и т.4, както следва:

· За постигнати образователни резултати - отличен успех 5,50- 6,00- по 43 лв. на ученик – за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020г. до м.12.2020г. включително, предлага следните ученици:

1. Нергюн Алексиева Чалъкова

2.Джансу Бекир Хаджи

3.Наска Веселинова Среброва

4.Зюлфие Айгюн Джамбаз

5.Ангел Тонев Пейчев

6.Християна Василева Василева

Общо 6 ученици по 43 лв. месечно = 258 месечно х 3= 774 лв. чл.4,ал.1,т.1

· За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия – чл.4,ал.1,т.2

§ на ученик с успех- 5,00- 5,49- 37 лв:

1.Ванеса Атанасова Атанасова

2.Атидже Ибрямова Османова

3.Мерем Ариф Осман

4.Петя Йозова Вълчева

5.Зейнеп Ибрямова Османова

6.Мария Филипова Стоянова

7.Пламен Стоянов Узунов

 

Общо 7 ученици х 37 лв=259месечно х 3=777 лв.

· на ученик с успех- 4,50- 4,99 - 33 лв. : чл.4,ал.1,т1

 

1.Донка Георгиева Мачева

2.Стефка Огнянова Младенова

3.Нургюл Нурай Чалъм

4.Златка Иванова Балтова

5.Али Ибрям Осман

6.Минка Илиева Ангелова

7.Фанка Ненкова Чакърова

8.Шебнем Смайл Тюркмен

9.Тодор Станимиров Гечев

10.Веселин Смилков Димитров

11.Маня Асенова Ангелова

12.Фатих Юсеин Алимов

13.Снежана Веселинова Среброва

14.Явор Павлинов Стойчев

 

Общо 14 ученици х 33 лв. = 462 месечно х 3=1386 лв.

· на ученик с успех- 4,30- 4,49- 28 лв.: чл.4,ал.1,т.2

 

1.Лютвие Райкова Михайлова

2.Зеля Нури Мехмед

3.Анка Филипова Илиева

4.Виктория Стоянова Караджова

5.Анка Алексиева Среброва

6.Зеля Раиф Али

7.Айсу Ирфанова Ходжова

8.Дуйгу Рамиева Бобева

 

Общо 8 ученици х 28 лв.= 224 лв. месечно х 3= 672 лв.

на ученик – за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020 г. до м.12.2020г. включително., предлага следните ученици:

· За ученици без родители или с един родител – по 33 лв. на ученик –за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020 г. до м.12.2020г. включително, предлага следните ученици:чл.4,ал.2

1. Октай Метинов Мехмедов

2. Тензиле Огнянова Борисова

3. Ренгинар Юсну Яси

4. Митко Сергеев Сребров

5. Димитрина Анетова Юлиянова

6. Мехмед Зехни Мустан

7. Надка Маринова Маринова

8. Васил Мариев Василев

9. Божана Маринова Маринова

10. Фана Иванова Йорданова

11. Айля Мехмед Шато

12. Сибел Айдън Ахмед

13. Асан Сюлейманов Катаджиев

Общо 13 ученици х 33 лв. месечно = 429 лв. месечно х 3=1287 лв.

Средствата, необходими за изплащане на стипендии за първи учебен срок на учебната 2020/ 2021 година – от м.10.2020г. до м.12.2020г. са 1632лв. месечно х 3 месеца =4896 лв.

Класните ръководители се задължават да уведомят учениците , одобрени за стипендия съгласно настоящата заповед, времето за получаване на стипендия, както и условията и реда за спиране на стипендията.С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ЧАСОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020 -2021 ГОДИНА В ПГ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР ВЛАЙКОВ“ – ГР.КЛИСУРА

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

ЧЕТВЪРЪРТЪК

ПЕТЪК

1.Народни танци – Илиев – от 14,45 до 16,15 ч. – интереси –

клас 10 А, 10 Б, 9 А, 8 А

 

 

 

1.Спортни дейности  -Илиев

8 А клас – от 14,45 ч. – до 15,30 ч.

 

1.Спортни дейности – Илиев 8 Б клас от 14,45 до 15,30 ч.

1.Спортни дейности – Илиев9 Б клас – от 14,45 ч. до 15,30 ч.

2. Български език и литература – Калчева –

8 клас – Подкрепа за успех

От 14,45 до 16,15 ч.

 

2.Волейбол – Илиевинтереси – 1 час от 15,30 ч. до 16,15 ч.

Клас 10 Б, 8 Б, 11 клас

2. Волейбол – интереси – 1 час – Илиев – от 15,30 до 16,15 ч. – Клас 10 Б, 8 Б, 11 клас

2. Математика – Кирова – интереси – 2 часа – от 14,45 до 16,15 ч.-

10 А клас

3.Млад природозащитник – 11 клас – Горско стопанство  - 2 часа – интереси Минчо Вълчев – от 14,45 до 16,15 ч.

3. География и икономика – Подкрепа за успех –  2 часа

Марков12 клас – от 14,45 до 16,15 ч.

3.Математика – Кирова 10 Б – Подкрепа за успех

От 14,45 до 16,15 ч.

 

3. Дигигален свят – Гаваз – 2 часа- 9 А клас - интереси

От 14,45 до 16,15

 

4. Млади дигитални лидери – по проект „Образование за утрешния ден“ – Ариф Гаваз – 8 А клас от 14,45 до 16,15 ч.

Български език и литература – Минчева –10 клас – Подкрепа за успех – 14,45 до 16,15 ч.

Български език и литература – Минчева –

12 клас – Подкрепа за успех – 14,45 до 16,15 ч.

 

 

 

ГРАФИК

за провеждане на контролни и класни работи през ПЪРВИ срок на учебната 2020/2021 година

 

Класни работи - ПЪРВИ учебен срок на 2020 - 2021 година

 

Предмет

8а клас

8б клас

9а клас

9б клас

10а клас

10б клас

11 клас

12 клас

1.

Български език и литeратура

 

 

14.12.2020 г.

 

 

 

 

14.12.2020 г.

 

 

 

8.12.2020 г

 

 

7.12.2020 г.

 

 

 

10.12.2020

 

 

 

11.12.2020

 

 

 

04.01.2021

 

 

 

13.01.2021

2

Френски език

18.01.2021 г.

 

8.01.2021 г.

 

19.01.2021

 

22.01.2021

 

19.01.2021

 

22.01.2021

 

18.01.2021

 

18.01.2021.

 

3

Английски език

----

-----

21.12.2020

17.12.2020

 

21.12.2020

 

15.12.2020

 

16.12.2020

 

----

4

Математика

8.01.2021 г.

 

11.01.2021г.

 

22.12.20 г.

 

22.12.20 г.

 

11.01.2021г

 

11.01.2021г

 

13.01.2021г

 

28.01.2021г

 

 

 

Контролни  работи - ПЪРВИ учебен срок на 2020 - 2021 година

 

Предмет

8а клас

8б клас

9а клас

9б клас

10а клас

10б клас

11 клас

12 клас

1.

Български език и литeратура

Контролни работи:

28.09.20 г.

12.10.20 г.

02.11.20 г.

16.11.20 г.

11.01.21 г.

 

Контролни работи:

28.09.20 г.

12.10.20 г.

02.11.20 г.

16.11.20 г.

11.01.21 г.

 

Контролни работи:

22.09.20г.

20.10.20г.

10.11.20г.

01.12.20г.

12.01.21г.

Контролни работи:

20..09.20г.

20.10.20г.

10.11.20г

01.12.20г.

12.01.21г

Контролни работи:

24.09.20г.

22.10.20г.

12.11.20г.

03.01.20г.

14.01.21г.

Контролни работи:

24.09.20г.

22.10.20г.

12.11.20г.

03.01,20г.

14.01.21г.

Контролни работи:

23.09.20г.

21.10.20г.

11.11.20г.

02.12.20г.

06.01.21г.

Контролни работи:

23.09.20г.

21.10.20г.

11.11.20г.

02.12.20г.

06.01.21г.

2.

Математика

30.09.20 г.

19.11.20 г.

01.10.20 г.

19.11.20 г.

29.09.20 г.

11.11.20 г.

29.09.20 г.

11.11.20 г.

12.10.20 г.

 9.11.20 г.

15.12.20 г

12.10.20 г.

9.11.20 г.

15.12.20 г

23.09.20 г

25.11.20 г.

22.12.20 г.

25.09.20 г

6.11.20 г.

 

3.

Френски език

05.10.20 г.

26.10.20 г.

07.12.20 г.

11.01.21 г.

02.10.20 г.

19.10.20 г.

09.11.20 г.

30.11.20 г.

21.12.20 г.

08.10.20 г.

29.10.20 г.

26.11.20 г.

22.12.20 г.

25.09.20 г.

23.10.20 г.

20.11.20 г.

18.12.20 г.

08.10.20 г.

29.10.20 г.

26.11.20 г.

22.12.20 г.

09.10.20 г.

06.11.20 г.

01.12.20 г.

22.12.20 г.

06.10.20 г.

02.10.20 г.

30.11.20 г.

 

 

25.09.20 г.

28.10.20 г.

25.11.20 г.

21.12.20 г.

20.01.20 г. 

4.

Английски език

-

-

 

19.10.20г.

 

 

 

15.10.20 г.

 

 

 

19.10.20 г.

 

 

 

13.10.20 г.

 

 

14.10.20 г.

18.11.20 г.

 

 

 

5.

Физика и астрономия

15.10.20 г.

15.10.20 г.

05.10.20 г.

11.01.21 г.

 

01.10.20 г.

11.01.21 г

18.09.20 г.

08.01.21 г

 

16.09.20 г.

06.01.21 г

 

-           

-

6.

История и цивилизация

23.09.20г.  26.01.21г.

24.09.20г.  28.01.21г.

28.09.20г.  28.01.21г.

01.10.20г.  28.01.21г.

07.10.20г.    03.11.20г.    24.11.20г.  11.12.20г.

07.10.20г.    03.11.20г.  24.11.20г.  11.12.20г.

-           

-

7.

 

География и икономика

25.09.20г.   29.01.21 г.

29.09.20г.  26.01.21г.

25.09.20г.

25.09.20г.

16.11.20г.  20.01.21г.

17.11.20г.  20.01.21г.

-           

-

8.

Биология и здравно образование

21.09.20г.

26.10.20г.

15.12.20г.

21.09.20г.

21.10.20г.

09.12.20г.

25.09.20г.

20.11.20г.

24.09.20г.

19.11.20г.

21.09.20г.

23.10.20г.

23.11.20г.

17.09.20г.

15.10.20г.

18.11.20г.

 

08.10.20г.

26.11.20г.

9.

Химия и опазване на околната среда

28.09.20г.

30.11.20г.

25.09.20г.

27.11.20г.

23.09.20г.

28.10.20г.

 

21.09.20г.

30.10.20г.

23.09.20г.

11.11.20г.

12.01.20г.

24.09.20г.

12.11.20г.

15.01.20г.

 

 

10

Философия

29.10.20г

18.11.20г

28.10.20г.

25.11.20г.

25.09.20г.

03.12.20г.

29.09.20г.

01.12.20г

22.09.20г.

27.11.20г.

21.09.20г.

01.12.20г.

 

 

11

Свят и Личност

 

 

 

 

 

 

 

15.12.20г.

12

Гражданско образование

 

 

 

 

 

 

24.09.20г.

10.12.20г.

 

График за изпити от VIII до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма на обучение през учебната 2020 / 2021 година – сесия Октомври  2020

 

VIII-ми клас: Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Шенол Вадетов Мехмедов

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Чужд език – Френски език - 13.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, учител по френски език от друго училище и/или Пенка Кисьова със специалност „Френски език“

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Информационни технологии - 19.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, Стоянка Василева– учител по информационни технологии в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. История и цивилизации – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Благовесна Славева Ковачка - учител по история  в ОУ „Христо Г.Данов“ – с. Клисура

 

 

 1. География и икономика - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Лиляна Желязкова Серкьова - учител по география в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Философия - 29.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Минчо Вълчев

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

Х-ти клас  -  Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

                        Специалност „Митническа и данъчна администрация“ – Недка

                                                  Симеонова Юлиянова

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Чужд език – Френски език - 13.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, учител по френски език от друго училище и/или Пенка Кисьова със специалност „Френски език“

 

 1. Математика /само Недка Юлиянова/ - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Информационни технологии - 19.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, Стоянка Василева– учител по информационни технологии в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. История и цивилизации – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Благовесна Славева Ковачка - учител по история  в ОУ „Христо Г.Данов“ – с. Клисура

 

 

 1. География и икономика - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Лиляна Желязкова Серкьова - учител по география в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Банково дело” – Хидает Метин Мехмед

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Чужд език –Английски език - 14.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Радостина Лилова

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Гражданско образование – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Чужд език по професията – Френски език - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1,

ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, учител по френски език от друго училище и/или Пенка Кисьова със специалност „Френски език“

  

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 Специалност “Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

                                                                   И Севинч Шерифова Дерменджиева

          

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 

 

 1. Свят и личност – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Предприемачество и дребен бизнес - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

 1. Финанси – 29.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Минчо Вълчев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

Специалност „Банково дело“ – Емил  Аниев Лозанов

 

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 

 1. Свят и личност – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

5.Предприемачество - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

 1. Чужд език по професията –Английски език - 29.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Минчо Вълчев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Радостина Лилова

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 Специалност “Горско стопанство и дърводобив“ –

  Исмет Айгюн Джамбаз и Ниази Гюрай Менеше

 

 

 1. Български език и литература  /Ниази Менеше/ - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Горски транспорт – теория /Ниази Менеше/ - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, Съби Бараков

 

 1. Механизация на дърводобива – учебна практика /Ниази и Исмет/  – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, Съби Бараков

 

 1. Физическо възпитание и спорт /Ниази Менеше/  – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон,  етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Борба с ерозията – теория  /Исмет Джамбаз/ - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

 

 1. Защита на гората –теория /Ниази Менеше/  - 28.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

 

 1. Защита на гората – учебна практика /Исмет и Ниази/ - 29.10.2020 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

 

 1. Горска таксация – теория /Исмет и Ниази/ - 02.11.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2020/ 2021 година

 

VIII-ми клас: Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Шенол Вадетов Мехмедов

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Юни

01-31.06.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – Френски език

13.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Информационни технологии

19.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

5.

История и цивилизация

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

6.

География и икономика

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

7.

Философия

29.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

8.

Биология и здравно образование

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Физика и астрономия

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Химия и опазване на околната среда

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Музика

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Изобразително изкуство

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Физическо възпитание и спорт

 

21.01.2021 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон, етаж І

 

 

14.

Предприема-чество

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

15.

Основи на горскостопан-

Ските дейности

 

 

04.06.2021 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Основи на горскостопан-ските дейности – учебна практика

 

 

08.06.2021 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Анатомия и морфология на растенията

 

 

10.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Метеорология

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Ловно стопанство

 

 

17.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

20.

Горско почвознание

 

 

21.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

Х-ти клас - Анка Атанасова Караджова – специалност „Малък и среден бизнес“

 • Недка Симеонова Юлиянова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Юни

01-31.06.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – Френски език

13.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Чужд език – английски език

14.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

4.

Математика

/Недка Юлиянова/

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Информационни технологии

19.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

6.

История и цивилизация

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

7.

География и икономика

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

8.

Биология и здравно образование

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Етика и право

 

06.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Физика и астрономия

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Химия и опазване на околната среда

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Физическо възпитание и спорт

 

21.01.2021 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон, етаж І

 

 

13.

Макроиконо-мика

/Анка Караджова и Недка Юлиянова/

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

14.

Право

/Анка Караджова и Недка Юлиянова/

 

 

 

04.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

15.

Бизнес комуникации

/Анка Караджова и Недка Юлиянова/

 

 

08.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Обща теория на счетоводството

/Недка Юлиянова/

 

 

10.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Информационни системи

/Анка Караджова/

 

 

10.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

18.

Счетоводство – учебна практика

/Анка Караджова и Недка Юлиянова/

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Работа с компютър в предприятието

/Анка Караджова/

 

 

17.06.2021 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

20.

Икономическа информатика

 

/Недка Юлиянова/

 

 

17.06.2021 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

ХІ- ти клас – Хидает Метин Мехмед – специалност „Банково дело“

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Юни

01-31.06.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – английски език

14.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Гражданско образование

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

5.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2020 г.

От 15,00 ч. – физкултурен салон, ет.1

 

 

6.

Чужд език по професията – Френски език

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

7.

Маркетинг

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Право

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Банково дело

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Финанси

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

 

Мениджмънт

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Счетоводство на предприятието

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Банково дело – учебна практика

 

 

04.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

14.

Финанси – учебна практика

 

 

08.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

15.

Счетоводство на предприятието – учебна практика

 

 

10.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Работа в учебно предприятие – учебна практика

 

 

10.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

17.

Производствена практика

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Банков мениждмънт

 

 

17.06.2021 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

ХІІ -ТИ КЛАС:

 

 1. Специалност „Бизнес администрация”:

- Петя Атанасова Стойчева

- Севинч Шерифова Дерменджиева

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Април

01-30.04.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Математика

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Свят и личност

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2020 г.

От 15,00 ч. – физкултурен салон, ет.1

 

 

5.

Предприема-чество и дребен бизнес

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

6.

Финанси

29.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

7.

Чужд език по професията – Английски език

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Маркетинг

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Счетоводство – учебна практика

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Делова кореспонденция – учебна практика

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Документацион-на дейност и работа с офис техника- УП

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Работа в учебно предприятие - УП

 

 

04.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

14.

Подготовка за мениджърски проект – УП

 

 

08.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

15.

Производствена практика

 

 

10.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Български език и литература – ЗИП

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Биология и здравно образование - ЗИП

 

 

17.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Връзки с обществеността - ЗИП

 

 

21.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

  

 

 1. 2. Специалност „Банково дело“ :

- Емил Аниев Лозанов

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Април

01-30.04.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Математика

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Свят и личност

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2020 г.

От 15,00 ч. – физкултурен салон, ет.1

 

 

5.

Предприема-чество

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

6.

Чужд език по професията – Английски език

29.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

7.

Корпоративни финанси

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Международни финанси

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Финанси – учебна практика

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Статистика  – учебна практика

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Банково дело

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Банков мениджмънт

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Бюджетно счетоводство

 

 

04.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

14.

Банково дело -  УП

 

 

08.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

15.

Бюджетно счетоводство  - УП

 

 

10.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Български език и литература – ЗИП

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Биология и здравно образование - ЗИП

 

 

17.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Банков анализ - ЗИП

 

 

21.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Производствена практика

 

 

25.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

  

 1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

-  Исмет Айгън Джамбаз – само на определените изпити

-  Ниази Гюрай Менеше – на всички описани в графика изпити

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Април

01-30.04.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

/Ниази Менеше/

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Горски транспорт - теория

 

/Ниази Менеше/

 

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Механизация на дърводобива- УП

/Исмет и Ниази/

 

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

/Ниази Менеше/

26.10.2020 г.

От 15,00 ч. – физкултурен салон, ет.1

 

 

5.

Борба с ерозията - теория

 /Исмет Джамбаз/

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

6.

Защита на гората

/Ниази Менеше/

28.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

7.

Защита на гората – УП

/Исмет и Ниази/

29.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

8.

Горска таксация – теория

/Исмет и Ниази/

 

02.11.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

9.

Математика

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Свят и личност

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Чужд език по професията – Английски език

/Ниази Менеше/

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

 

Лесоустройство – теория / Ниази/

 

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13

 

Лесоустройство – УП

 /Исмет Джамбаз/

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

14.

Горска таксация – УП

/Ниази Менеше /

 

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

15.

Горски строежи – теория

/Исмет Джамбаз/

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

16.

Борба с ерозията - УП

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

17.

Механизация на дълводобива - теория

 

 

04.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Рибовъдно стопанство

 

 

08.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Горски транспорт – УП

 

 

 

 

10.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

20.

 

 

 

Горски строежи – УП

 

 

 

 

 

 

11.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

21.

Български език и литература ЗИП

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

22.

Биология и здравно образование - ЗИП

 

 

17.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

23.

Зоология - ЗИП

 

 

21.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

24.

Производствена практика

 

 

25.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

Гграфик за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Октомври  2019 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас –  специалност „Банково дело” – изпити за определяне на годишна оценка

           Афродита Янкова Георгиева

 

1.Здравословни и безопасни условия на труд  – 09.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, Съби Бараков

 

 1. Основи на счетоводството – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас – специалност „Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

 • Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

 

 

 1. Право – 010.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Чужд език – Френски език – 14.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Обща теория на счетоводната отчетност – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 

 1. Биология и здравно образование – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 

 1. Бизнес комуникации – 18.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Етика и право - 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

      Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков,

 

 1. Физика и астрономия - 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Информационни системи – 23.10. 2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Химия и опазване на околната среда – 23.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Стенография - 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Работа с компютър в предприятието - 28.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Стенография – учебна практика -- 28.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

-    Лучко Гергинов Колев - Специалност „Малък и среден бизнес“

-    Недка Христова Шанова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

1.Български език и литература – 07.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Английски език – ЗП – 09.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. История и цивилизации - 18.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица  Василева

 

 1. Философия - 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков,

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 23.10.2019 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев , Румяна Велева

 

 1. Право – 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Бизнес комуникации – 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 1. 2. Специалност „Митническа и данъчна администрация“ :

- Веска Андонова Йорданова

- Наска Стоянова Тодорова

 1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Мария Гергинова Ненова

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

- Ниази Гюрай Менеше

 1. Специалност “Бизнес администрация“ – Десислава Евтимова Пашкулска

          

 1. Български език и литература – 07.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 

 1. Математика – 09.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност – 11.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 14.10.2019 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев , Румяна Велева

 

 1. Предприемачество – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

 

 1. Защита на гората - 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 18.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Финанси – 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Яна Цанкова

   Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Защита на гората – учебна практика- 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

 1. Икономика на предприятието – 23.10.2019 г. 23.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 23.10.2019 г. 23.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2019 / 2020 година

ІХ-ти клас: Специалност „Банково дело” – Афродита Янкова Георгиева

ІХ-ти клас: Специалност „Банково дело” – Афродита Янкова Георгиева

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

09.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Основи на счетоводството

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Х-ти клас –   Петя Атанасова Стойчева – специалност „Бизнес администрация“

 • Анка Атанасова Караджова – специалност „Малък и среден бизнес“

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Право

/Анка Караджова/

09.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – френски

/П.Стойчева/

14.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

3.

Обща теория на счетоводната отчетност /А.Караджова/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Биология и здравно образование

/П.Стойчева/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Бизнес комуникации

/А.Караджова/

18.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Етика и право

/А.Караджова/

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

7.

Физика и астрономия

/П.Стойчева/

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Информационни системи

/А.Караджова/

23.10.2019 от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

9.

Химия и опазване на околната среда

/П.Стойчева/

23.10.2019 от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

10.

Счетоводство – учебна практика

/А.Караджова/

 

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

11.

Стенография

/П.Стойчева/

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

12.

Работа с компютър в предприятието

/А.Караджова/

 

 

28.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

13.

Стенография – учебна практика

/П.Стойчева/

28.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ- ти клас – Лучко Гергинов Колев – специалност „Малък и среден бизнес“

 • Недка Христова Шанова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

07.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Английски език – първи чужд език

/Н.Шанова/

09.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

4.

История и цивилизация

18.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Философия

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Физическо възпитание и спорт

23.10.2019 от 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

 

7.

Право

/Н.Шанова/

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Бизнес комуникации

/Л.Колев/

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

9.

Финанси

/Н.Шанова и Л.Колев/

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

10.

Отчитане на външнотъргов-

ски сделки

/Н.Шанова/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

11.

Икономика на предприятието

/Н.Шанова и Л.Колев/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

12.

Отчитане на външнотъргов-ски сделки – УП

/Н.Шанова/

 

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

13.

Счетоводство на предприятието

/Л.Колев/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

14.

Организация и технология на митническата дейност

/Н.Шанова/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

15.

Бизнес комуникации – УП

/Л.Колев/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

16.

Организация и технология на данъчната дейност

/Н.Шанова/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

17.

Маркетинг

/Л.Колев/

 

20.01.2020 г. 2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

18.

Статистика

/Н.Шанова/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

19.

Счетоводство на предприятието – УП

/Л.Колев/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

20.

Организация и функциониране на митническата дейност - УП

/Н.Шанова/

 

 

 

08.06.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

21.

Организация и функциониране на данъчната администрация - УП

/Н.Шанова/

 

 

10.06.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

22.

Работа с компютър в предприятието

/Л.Колев/

 

 

10.06.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

23.

Работа в учебно предприятие- УП

/Н.Шанова/

 

 

12.06. 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Производствена практика

/Н.Шанова /

 

 

15.06. 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

География и икономика – ЗИП

/Н.Шановаи Л.Колев//

 

 

17.06. . 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Финансов и данъчен контрол ЗИП  /Н.Шанова /

 

 

19.06. 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Документи и документо-оборот ЗИП /Н.Шанова и Л.Колев/

 

 

22.06.2020 от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

ХІІ -ТИ КЛАС:

 

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 1. 2. Специалност „Митническа и данъчна администрация“ :

- Веска Андонова Йорданова

- Наска Стоянова Тодорова

 1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Мария Гергинова Ненова

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

- Ниази Гюрай Менеше

 1. Специалност “Бизнес администрация“ – Десислава Евтимова Пашкулска

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

07.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Математика

09.10.2019 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

3.

Свят и личност

11.10.2019 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

/всички спец./

14.10.2019 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

5.

Предприема-чество

/спец.МДА/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Защита на гората

/спец.ГСД/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Чужд език по професията – Английски език

/всички спец./

18.10.2019 г. от 15,00ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Финанси

/спец.МДА/

 

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Защита на гората – УП

/спец.ГСД/

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Икономика на предприятието

/спец.МДА/

23.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Счетоводство – УП

/спец.БАдм./

23.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Международно и данъчно законодателство

/спец.МДА/

 

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Организация и управление на предприятието /спец.МСБ/

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Горска таксация

/спец.ГСД/

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №  2,

 етаж ІІ

 

 

 

 

 

Външна търговия

/спец.МДА/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Предприема-чество и дребен бизнес /спец.МСБ/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Лесоустройство

/спец.ГСД/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

 етаж ІІ

 

 

 

Организация и технология на митническата дейност

/спец.МДА/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Оперативен мениджмънт

/спец.МСБ/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Борба с ерозията

/спец.ГСД/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №2, етаж ІІ

 

 

Организация и технология на данъчната дейност

/спец.МДА/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Борси и борсови операции

/спец.МСБ/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Горска таксация – УП

/спец.ГСД/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

 етаж ІІ

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Валута и валутен контрол

/спец.МДА/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Работа с компютър в предприятието – УП /спец.МСБ/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Лесоустройство - УП

/спец.ГСД/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №2, етаж ІІ

 

 

Международни плащания

/спец.МДА/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Бизнес комуникации на чужд език – УП /спец.МСБ/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Борба с ерозията – УП

/спец.ГСД/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №2, етаж ІІ

 

 

Организация и функциониране на митническата дейност - УП

/спец.МДА/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Механизация на дърводобива

/спец.ГСД/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Горски транспорт

/спец.ГСД/

 

24.01.2020 г.   от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Горски строежи

/спец.ГСД/

 

27.01.2019 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Рибовъдно стопанство

/спец.ГСД/

 

 

 

29.01.2019 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Механизация на дърводобива –УП

/спец.ГСД/

 

 

31.01.2019 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Организация и функциониране на данъчната администрация -УП

/спец.МДА/

 

 

06.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Горски транспорт - УП

/спец.ГСД/

 

 

06.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

Международни плащания –УП

/спец.МДА/

 

 

08.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Бизнес проект- УП

/спец.МСБ/

 

 

08.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Горски строежи – УП

/спец.ГСД/

 

 

08.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

Производствена практика

 

 

27.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Български език и литература – ЗИП /спец.МДА и ГСД/

 

 

10.04.2020  г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Биология и здравно образование ЗИП /спец.МДА и ГСД/

 

 

21.04.2020  г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Мениджмънт на предприятието ЗИП

/спец.МДА/

 

 

23.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Връзки с обществеността ЗИП /спец.МСБ/

 

 

23.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Зоология –ЗИП

/спец.ГСД/

 

 

23.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2018 / 2019 година

 

Х-ти клас: Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Анка Атанасова Караджова

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08-31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Юни

01-31.06.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

08.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

12.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Информационни технологии

17.10.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

6.

История и цивилизация

22.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

7.

География и икономика

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

8.

Етика и право

 

08.01.2019 г.

 от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Биология и здравно образование

 

10.01.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Физика и астрономия

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Химия и опазване на околната среда

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Физическо възпитание и спорт

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Физкултурен салон

 

13.

Макроиконо-мика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Обща теория на счетоводството

 

 

05.06.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Право

 

 

10.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Бизнес комуникации

 

 

13.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Информационни системи

 

 

17.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Счетоводство – учебна практика

 

 

20.06.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

19.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

24.06.2018 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

 

 

 

ХІ -ТИ КЛАС:

 

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Лучко Гергинов Колев

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 1. 2. Специалност „Бизнес администрация“ – Айше Станиславова Бошнакова

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Юни

01-31.06.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

08.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

История и цивилизация

22.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Философия

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

6.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2018 г. от 15,00ч. Физкултурен салон

 

 

7.

Бизнес комуникации

 

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

8.

Икономика на предприятието

 

10.01.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

9.

Счетоводство на предприятието

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

10.

 

 

 

Маркетинг

 

 

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

11.

Финанси

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Бизнес комуникации – учебна практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Счетоводство на предприятието – учебна практика

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

05.06.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

География и икономика - ЗИП

 

 

10.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Финансов и данъчен контрол ЗИП

 

 

13.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Документи и документообо-рот ЗИП

 

 

17.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Производствена практика

 

 

24.06.2018 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

ХІ-ти клас – Айше Станиславова Бошнакова – специалност „Бизнес администрация“

 

1.

Счетоводство

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

2.

Счетоводство –учебна практика

22.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Статистика

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ-ти КЛАС

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Айтен Алиева Асанова

- Петранка Йозова Атанасова

 1. Специалност „Бизнес администрация” - Севинч Шерифова Дерменджиева – удебелените наименования на учебните предмети се отнасят и за специалност „Бизнес администрация“ и за специалност „Малък и среден бизнес“

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08-31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Април

01-30.04.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

08.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Чужд език по професията – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Свят и личност

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2018 г. от 15,00ч. Физкултурен салон

 

 

6.

Икономика на предприятието

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

7.

Организация и управление на предприятието

31.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Предприема-чество и дребен бизнес

 

10.01.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

9.

Оперативен мениджмънт

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

10.

Борси и борсови операции

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

11.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Бизнес комуникации на чужд език – уч.практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Бизнес проект

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Български език и литература - ЗИП

 

 

10.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Биология и здравно образование ЗИП

 

 

15.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Връзки с обществеността ЗИП

 

 

17.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Производствена практика

 

 

24.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

Професионална подготовка за специалност „Бизнес администра-ция” – Севинч Дерменджиева

 

 

 

1.

Финанси

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

3.

Маркетинг

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

4.

Счетоводство – учебна практика

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

5.

Делова кореспонденция – уч.практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ, стая №  1

 

 

6.

Документационна дейност и работа с офис техника

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

7.

Работа в учебно предприятие – уч.практика

 

 

08.04.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

8.

Подготовка за мениджърски проект – уч.практика

 

 

22.04.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

 1. Специалност „Банково дело“ – Гергана Димитрова Бахчеванска

 

Изпитни сесии

Октомври

08-31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Април

01-30.04.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Чужд език по професията – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

3

Свят и личност

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Статистика

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Бюджетно счетоводство

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

6.

Бюджетно счетоводство – учебна практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ, стая №  1

 

 

7.

Биология и здравно образование ЗИП

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от Х до ХІІ клас през учебната 2018 / 2019 г. – сесия Октомври  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

Х-ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

                       самостоятелна форма – изпити за определяне на годишна оценка

           Анка Атанасова Караджова

 

1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Английски език – ЗП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Френски език – 12.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

4.Математика  – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

5.Информационни технологии  – 17.10.2018 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2/голяма/ ,стая 1, ІІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Н.Кунчева, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Донка Геровска,  Виолета Цветкова

 

6.История и цивилизации -  22.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица  Василева

 

7.География и икономика - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, учител от ОУ „Хр.Данов“ – с.Розино

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

-  Емил Цветанов Цанков

-  Лучко Гергинов Колев

-  Мария Илиева Канова

-  Метин Кадиров Кадиров

1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Английски език – ЗП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 15.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - - В.Берберова, Т. Иванова

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. История и цивилизации - 22.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица  Василева

 

 1. Философия - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2018 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Румяна Велева

 

 1. Бизнес комуникации – 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

ХІ- ти клас –  специалност „Бизнес администрация“ – Айше Станиславова Бошнакова

 1. Счетоводство – 15.10.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, етаж 2

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

     Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 1. Счетоводство – учебна практика - 22.10.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 1. Статистика – 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 

ХІІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес” 

                       самостоятелна форма – изпити за определяне на годишна оценка

            -   Айтен Алиева Асанова

-    Петранка  Йозова Топалска

          

1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3.Математика  – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

   Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2018 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Румяна Велева

 

 1. Икономика на предприятието - 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

 1. Организация и управление на предприятието – 31.10.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева

 

        1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3.Математика  – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

   Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2018 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Румяна Велева

 

 1. Финанси – 29.10.2018 г. 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

Специалност „Банково дело“ – Гергана Димитрова Бахчеванска:

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Статистика – 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-32 / 19.09.2017 г.

 

            На основание чл.258, ал.1, чл.129, ал.1 от ЗПУО,чл.107, чл.107,ал.1, чл.108, ал.2, чл.112, ал.1т.2 от ЗПУО и подадени заявления от учениците,

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2017 / 2018 година

 

ІХ-ти клас: Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Анка Атанасова Караджова

- Георги Севдов Петров

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Юни

01-31.06.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

16.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Информатика

23.10.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

6.

Информационни технологии

25.10.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

7.

История и цивилизация

 

08.01.2018

От 15,00 ч.

стая № 1, етаж ІІ

 

8.

География и икономика

 

11.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

9.

Психология и логика

 

15.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Биология и здравно образование

 

17.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Физика и астрономия

 

22.01.2018г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Химия и опазване на околната среда

 

 

06.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Физическо възпитание и спорт

 

 

07.06.2018

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

Професионална подготовка за специалност „Малък и среден бизнес”

 

 

 

14.

Микроиконо-мика

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Право

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Компютърен машинопис – учебна практика

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 Х -ТИ КЛАС:

 

1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Лучко Гергинов Колев

- Марин Колев Чалъмов

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Юни

01-31.06.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

16.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Информационни технологии

25.10.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

6.

История и цивилизация

27.10.2017

От 15,00 ч.

                                                    стая № 1, етаж ІІ

 

 

7.

География и икономика

 

11.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

8.

Етика и право

 

15.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

9.

Биология и здравно образование

 

17.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Физика и астрономия

 

22.01.2018г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Химия и опазване на околната среда

 

24.01.2018г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Физическо възпитание и спорт

 

 

07.06.2018

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

Професионална подготовка за специалност „Малък и среден бизнес”

 

 

 

13.

Макроиконо-мика

 

26.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Обща теория на счетоводството

 

 

05.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Право

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Бизнес комуникации

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Информационни системи

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Счетоводство – учебна практика

 

 

18.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

19.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

20.06.2018 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ /голяма/

 

 

  

ХІ-ти КЛАС

1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Айтен Алиева Асанова

- Николай Валериев Деянов

- Петранка Йозова Атанасова

2. Специалност „Бизнес администрация”  - Севинч Шерифова Дерменджиева

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Юни

01-30.06.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

История и цивилизация

27.10.2017

От 15,00 ч.

                                                    стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Философия  

23.10.2017 г. от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Физическо възпитание и спорт

 

 

07.06.2018

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

7.

Бизнес комуникации

30.10.2017  от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Икономика на предприятието

 

08.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

9.

Счетоводство на предприятието

 

10.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Маркетинг

 

12.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Финанси

 

15.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Бизнес комуникации – учебна практика

 

18.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Счетоводство на предприятието – учебна практика

 

22.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

05.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

География и икономика - ЗИП

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Финансов и данъчен контрол - ЗИП

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Документи и документо-оборот - ЗИП

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Производствена практика

 

 

20.06.2018 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ /голяма/

 

Професионална подготовка за специалност „Бизнес администрация”

 

 

 

1.

Бизнес комуникации

30.10.2017  от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Право

 

08.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

3.

Счетоводство

 

10.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

4.

Статистика

 

12.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

5.

Мениджмънт на предприятието

 

15.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

 стая №  1

 

 

6.

Счетоводство – учебна практика

 

18.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

7.

Бизнес комуникации – учебна практика

 

22.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

8.

Делова кореспонденция

 

 

05.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

9.

Делова кореспонденция – учебна практика

 

 

      08.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

10.

Производствена практика

 

 

20.06.2018 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ /голяма/

11.

География и икономика - ЗИП

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

12.

Финансов и данъчен контрол - ЗИП

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

13.

Документи и документо-оборот - ЗИП

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

 

 

 ХІІ -ТИ КЛАС

1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Април

01-30.04.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

3

Свят и личност

23.10.2017 г. от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

11.10.2017

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

5.

Чужд език по професията – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

6.

Защита на гората

16.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

7.

Защита на гората – учебна практика

13.10.2017 от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Горска таксация

25.10.2017 г.

от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

 

9.

Лесоустройство

 

09.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Борба с ерозията

 

11.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Горска таксация – учебна практика

 

16.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Лесоустройство – учебна практика

 

19.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Борба с ерозията – учебна практика

 

23.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Механизация  на дърводобива

 

25.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

15.

Горски транспорт

 

29.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

16.

Горски транспорт – учебна практика

 

30.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

17.

Горски строежи

 

 

10.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

18.

Рибовъдно стопанство

 

 

12.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

19.

Механизация  на дърводобива – учебна практика

 

 

16.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

20.

Горски строежи – учебна практика

 

 

18.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

21.

Производствена практика

 

 

20.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

22.

Български език и литература – ЗИП

 

 

23.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

23.

Биология и здравно образование – ЗИП

 

 

25.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

24.

Геоикономика - ЗИП

 

 

27.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

 

График за изпити от ІХ до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

на обучение през учебната 2017 / 2018 година – сесия Октомври  2016

           Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2017 / 2018 г. – сесия Октомври  2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

                       самостоятелна форма изпити за определяне на годишна оценка

           Анка Атанасова Караджова

           Георги Севдов Петров

 

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Английски език – ЗП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

 /Анка Караджова и Георги Петров/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3. Френски език  – 16.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

/Анка Караджова и Георги Петров/

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

4.Информатика  – 23.10.2017 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2 /голяма/, стая 1, ІІІ етаж

/Анка Караджова и Георги Петров/

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

5.Информационни технологии  – 25.10.2017 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2/голяма/ ,стая 1, ІІІ етаж

/Анка Караджова и Георги Петров/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Н.Кунчева, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

 

Х- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

- Емил Цветанов Цанков

-Лучко Гергинов Колев

- Марин Колев Чалъмов

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Английски език – ЗП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3. Френски език  – 16.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

4.Математика  – 19.10.2017 г. от 15.00 ч. /, стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

5.Информационни технологии  – 25.10.2017 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2/голяма/ ,стая 1, ІІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

6.История и цивилизация -  27.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес” 

                       самостоятелна форма изпити за определяне на годишна оценка

            -   Айтен Алиева Асанова

-   Николай Валериев Деянов

-   Петранка  Йозова Топалска

 Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева

          

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Английски език – ЗП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3.Математика  – 19.10.2017 г. от 15.00 ч. /, стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

4. Философия -  23.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

5.История и цивилизация -  27.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

6. Бизнес комуникации – 30.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 

ХІІ клас – специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров -  самостоятелна форма:

 

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Физическо възпитание и спорт – 11.10.2017 г. – от 15,00 ч.  – физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Румяна Велева

 

 

3. Чужд език по професията -Английски език – ЗПП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

4. Защита на гората – учебна практика – 13.10.2017 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, М. Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

5. Защита на гората – 16.10.2017 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

       Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, Весела Берберова

 

 

6.Математика  – 19.10.2017 г. от 15.00 ч. /, стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

7.Свят и личност -  23.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 

8. Горска таксация – 25.10.2017 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

    Комисия по организиране на изпита /квестори/ Н.Кунчева, Р. Петрова

 

    Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, Весела Берберова

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 18 / 20.09.2016 г.

 

            ОТНОСНО: График за изпити от Х до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2016 / 2017 година – сесия Октомври  2016

 

           ОСНОВАНИЕ: Чл.7, ал.3, т.2, чл.38, ал.1, т.1, чл.40, ал.1 т.1 и т.2 и чл.40, ал.4  и ал.6 от Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците,  подадени заявления от учениците

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от Х до ХІІ клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия Октомври  2016 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес” и специалност „Банково дело”,  

                       самостоятелна форма изпити за определяне на годишна оценка

           Айтен Асанова, Милен Христов, Николай Деянов, Петранка Топалска,

           Райна Димитрова и Стефка Чакърова :

 

1.Български език и литература – 06.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Марин Цветков

 

2. Английски език – ЗП – 11.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, Айлин Карасмаил

 

3. Математика – 14.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

4.Информационни технологии  – 17.10.2016 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2,тая 1, ІІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

5.История и цивилизация -  19.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

6. Физическо възпитание и спорт – 21.10.2016 г. от  15.00 ч. физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател –Стоянка Василева, Румяна Велева

 

7.География и икономика -  24.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Мария Каменова

 

8. Френски език  ЗП – 26.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Станимира Васева

 

ХІІ клас – специалност „Митническа и данъчна администрация” - Бина Иглева, Севда Джин,  Румен Караджов, Николинка Сергеева, Кирил Дочев, Нелина Мустафова -  самостоятелна форма:

 

1.Български език и литература – 06.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Марин Цветков

 

2. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 11.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1,

                                                                                                                    ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, Айлин Карасмаил

 

3. Математика – 14.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

4. Свят и личност -  19.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

5. Физическо възпитание и спорт – 21.10.2016 г. от  15.00 ч. физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател –Стоянка Василева, Румяна Велева

 

6. Предприемачество – 24.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

         Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков , Стоянка Василева

         Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева , член  Мария Драганова

 

 7. Финанси  – 26.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

         Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков , Стоянка Василева

         Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

8. Икономика на предприятието – 28.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

         Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков , Стоянка Василева

         Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за системата на оценяването и в срок до 02.10.2016 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали

·         Критерии за оценяване

Продължителността на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Място за проверка и оценка на изпитните работи – учителската стая в работно време – от 8,30 ч. до 17.00 ч.

Всички изпити се записват от видеокамерите, като записите се съхраняват на външен хард диск  в дирекцията на гимназията до края на учебната година – 14.09.2017 г.

Най- късно в 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представи на директора протокола за резултати от провеждането на изпита / с индивидуални  оценки на двамата членове от комисията за оценяването и обща окончателна оценка/ .

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят на директора  протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмената работа на изпитваните ученици.

Директор: /  Р.Милова /