Дневния режим на ПГ по Икономика „Тодор Г.Влайков” – гр.Клисура

За учебната 2022/ 2023 година

 

 

 ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК

 №

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1 час

8, 30 – 9,15

2 час

 9,25 – 10,10

 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

 3 час

 10,30 – 11,15

4 час

 11,20 – 12,05

 5 час

 12,10  – 12,55

 6 час

 13,00 – 13,45

 7 час

 13,50 – 14,35

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 15 / 18.09.2017 г.

            ОТНОСНО: Провеждане на Педагогически съвет и Родителска среща  на 28.09.2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 15.30 ч,

Педагогически съвет от 15,30 часа и Родителска  среща от 18,00 ч. в ПГ по Икономика „Тодор Г. Влайков” – гр. Клисура

Провеждане на ОЧНИ ЗАНЯТИЯ за сесия Октомври 2017 и сесия Ноември 2017 г. с учениците,

обучавани в задочна форма в ХІІ б /дванадесети/  клас

през учебната 2017-2018 година

ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС

за учебната 2017 / 2018 година

 

на учениците от ХІІ б  клас – /дванадесети клас/, задочна форма на обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес 

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-6 / 15.09.2016 г.

 

            На основание чл.258, ал.1, чл.129, ал.1 от ЗПУО,чл.107, чл.107,ал.1, чл.108, ал.2, чл.112, ал.1т.2 от ЗПУО и подадени заявления от учениците,

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2016 / 2017 година

 

Х -ТИ КЛАС:

1. Специалност „Малък и среден бизнес”

2. Специалност „Банково дело”

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2016

Януари

01-31.01.2017г.

Юни

01-31.06.

2017 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

06.10.2016 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

11.10.2016 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

26.10.2016 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Математика

14.10.2016 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Информационни технологии

17.10.2016 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2

 

 

6.

История и цивилизация

19.01.2016

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

7.

География и икономика

24.10.2016 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Етика и право

 

09.01.2017

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

9.

Биология и здравно образование

 

11.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Физика и астрономия

 

13.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Химия и опазване на околната среда

 

16.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

12.

Физическо възпитание и спорт

21.10.2016

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

 

Професионална подготовка за специалност „Малък и среден бизнес”

 

 

 

13.

Макроиконо-мика

 

18.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Обща теория на счетоводството

 

20.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

15.

Право

 

23.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

16.

Бизнес комуникации

 

 

06.06.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Информационни системи

 

 

08.06.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Счетоводство – учебна практика

 

 

12.06.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

19.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

19.06.2017 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ

 

Професионална подготовка за специалност „Банково дело”

 

 

 

13.

Макроиконо-мика

 

 

06.06.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

14.

Право

 

 

 

15.

Счетоводство на предприятието

 

 

08.06.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Икономическа информатика – учебна практика

 

 

19.06.2017 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ

17.

Счетоводство на предприятието – учебна практика

 

 

12.06.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

ХІІ -ТИ КЛАС

1. Специалност „Митническа и данъчна администрация”

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2016

Януари

01-31.01.2017г.

Април

01-30.04.

2017 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

06.10.2016 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

2.

Математика

14.10.2016 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

3

Свят и личност

19.01.2016

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

21.10.2016

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

5.

Предприема-чество

24.10.2016 г. от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Чужд език по професията – Английски език

11.10.2016 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

7.

Финанси

26.10.2016 от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Икономика на предприятието

28.10.2016 г. от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

 

9.

Международно и данъчно законодателство

 

18.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Външна търговия

 

20.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Организация и технология на митническата дейност

 

23.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Организация и технология на данъчната дейност

 

11.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Валута и валутен контрол

 

25.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Международни плащания

 

27.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

15.

Организация и функциониране на митническата дейност – учебна практика

 

 

04.04.2017 г.

От 15,00ч.

Етаж 2, стая № 1

 

16.

Организация и функциониране на данъчната администрация – учебна практика

 

 

06.04.2017 г.

От 15,.00 ч. – етаж 2, стая № 1

17.

Международни плащания –учебна практика

 

 

18.04.2017 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

18.

Производствена практика

 

 

20.04.2017 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

19.

Български език и литература - ЗИП

 

 

24.04.2017 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

20.

Документи и документо-оборот - ЗИП

 

 

26.04.2017 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

 

 

2. Преподавателите са длъжни да предоставят безплатно консултации на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2016-2017 година, съгласно

заповед № РД-06-344 / 14.09.2016 г. на директора на ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура.

3. Класният ръководител за учениците в самостоятелна форма определен съгласно заповеди № РД-06-344/14.09.2016 г. и заповед № РД-06-347 / 15.09.2016 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков”, отразяват своевременно резултатите от изпитите в личните картони на учениците след приключване на съответната изпитна сесия.

4. Класният ръководител придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се съхранява в дирекцията.

6. Всички изпити са с продължителност 3 /три/ астрономически часа.

7. Всички изпити се записват от поставените видеокамери в класните стаи, като записите се съхраняват до 14.09.2017 г. на външен диск или друг електронен носител.

8. Преподавателите са длъжни да представят преди началото на изпитната сесия за утвърждаване от директора:  конспекти, критерии за оценяване и изпитни билети.

 

Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-1 / 15.09.2016 г.

 

            На основание чл.258,, ал.1 и чл.259, ал.1 от   ЗПУО   и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС

за учебната 2016 / 2017 година

 

на учениците от ХІб клас, задочна форма на обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

 

1. Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

 

№ по ред

Учебен предмет/модул

Продължителност на сесията – очни занятия

 Хорариум часове по учебен план

 

 

 

Октомври

Ноември

Март

Май

 

01-31.10.

2016 г.

03-28.11.

2016 г.

02-31.03.

2017 г.

01-31.05.

2017 г.

Хорариум часове

по учебния предмет за сесията

1.

Български език и литература

 

х

 

 

30

2.

Математика

 

 

х

 

21

3.

История и цивилизация

х

 

 

 

22

4.

Философия

 

х

 

 

10

5.

Бизнес комуникации

х

 

 

 

28

6.

Икономика на предприятието

 

 

 

х

35

7.

Счетоводство на предприятието

 

х

 

 

19

8.

Маркетинг

 

 

х

 

35

9.

Финанси

х

 

 

 

30

10.

Учебна практика по:

 

 

 

 

 

10.1.

Счетоводство на предприятието

 

х

 

 

 

 

20

10.2.

Бизнес проект

 

 

 

х

20

11.

Производствена практика

 

 

 

х

30

12.

ЗАДЪЛЖИТЕЛ-НО ИЗБИРАЕМА

ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

12.1.

География и икономика

 

 

х

 

10

12.2.

Документи и документооборот

 

 

х

 

20

Общ брой часове

80

79

86

85

330

 

 

 

 

 

Изпити:

 

 

 

Януари

03.01-31.01.2017

Февруари

02.02-28.02

2017г.

Април

01-30.04.

2017 г.

Юни

01-31.06.

2017 г.

 

 

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

 

 

1.

Български език и литература

 

04.02.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

2.

Математика

 

 

15.04.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

3.

История и цивилизация

14.01.2017 От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

 

4.

Философия

 

11.02.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

5.

Бизнес комуникации

21.01.2017 От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

 

6.

Икономика на предприятието

 

 

 

03.06.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

7.

Счетоводство на предприятието

 

18.02.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

8.

Маркетинг

 

 

08.04.

2017

 От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

9.

Финанси

28.01.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

 

10.

Счетоводство на предприятието – учебна практика

 

25.02.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

11.

Бизнес проект – учебна практика

 

 

 

10.06.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

12.

Производствена практика

 

 

 

17.06.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

 

13.

ЗИП География и икономика

 

 

22.04.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

14.

ЗИП Докумен-ти и документо-оборот

 

 

29.04.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая № 2

 

 

 

                               

 

 

 

2. Преподавателите вписват  взетия учебен материал в дневника на класа  според графика.

3. Класният ръководител – Стоянка Василева попълва резултатите от изпитите в личните картони на учениците след приключване на изпитната сесия.

4. Класният ръководител  Стоянка Василева придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се съхранява в дирекцията.

 

Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-296 / 01.09.2016 г.

 

            На основание чл.258,, ал.1 и чл.259, ал.1, чл.147, ал.1,т.1 от ППЗНП и във връзка с чл. 82, ал.4 от ППЗНП и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС

за учебната 2016 / 2017 година

 

на учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

 

1. Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

 

№ по ред

Учебен предмет/модул

Продължителност на сесията – очни занятия

 Хорариум часове по учебен план

 

 

 

Октомври

Ноември

Март

Май

 

01-31.10.

2016 г.

03-28.11.

2016 г.

02-31.03.

2017 г.

01-31.05.

2017 г.

Хорариум часове

по учебния предмет за сесията

1.

Български език и литература

х

 

 

 

30

2.

І чужд език – английски език

 

 

х

 

20

3.

ІІ чужд език- френски език

 

х

 

 

20

4.

Математика

х

 

 

 

21

5.

Информатика

 

х

 

 

11

6.

Информационни технологии

х

 

 

 

11

7.

История и цивилизация

 

х

 

 

22

8.

География и икономика

х

 

 

 

16

9.

Психология и логика

 

х

 

 

15

10.

Биология и здравно образование

 

 

х

 

22

11.

Физика и астрономия

 

 

х

 

22

12.

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

х

22

13.

Микроиконо-мика

 

 

 

х

28

14.

Право

 

 

 

х

20

15.

Учебна практика по:

 

 

 

 

 

15.1.

Текстообработка

 

 

х

 

 

 

20

Общ брой часове

78

68

84

70

300

 

 

 

 

 

Изпити:

 

 

 

Януари

03.01-31.01.2017

Февруари

02.02-28.02

2017г.

Април

01-30.04.

2017 г.

Юни

01-31.06.

2017 г.

 

 

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

 

 

1.

Български език и литература

07.01.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

 

30

 

 

2.

І чужд език – Английски език

 

 

08.04.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

20

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

 

04.02.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

20

 

 

4.

Математика

14.01.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

 

21

 

 

5.

Информатика

 

11.02.

2017

Етаж ІІІ, комп.зала № 1

 

 

11

 

 

6.

Информационни технологии

21.01.

2017

Етаж ІІІ,

Комп.зала №1

 

 

 

11

 

 

7.

История и цивилизация

 

18.02.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

22

 

 

8.

География и икономика

28.01.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

 

16

 

 

9.

Психология и логика

 

25.02.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

15

 

 

10.

Биология и здравно образование

 

 

15.04.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

22

 

 

11.

Физика и астрономия

 

 

22.04.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

22

 

 

12.

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

03.06.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

22

 

 

13.

Микроиконо-мика

 

 

 

10.06.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

28

 

 

14.

Право

 

 

 

17.06.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

20

 

 

15

Учебна практика по:

 

 

 

 

 

 

 

15.1

Текстообработка

 

 

29.04.

2017

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

20

 

                               

 

2. Преподавателите вписват  взетия учебен материал в дневника на класа  според графика.

3. Класният ръководител – Григор Марков попълва резултатите от изпитите в личните картони на учениците след приключване на изпитната сесия.

4. Класният ръководител  Григор Марков придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се съхранява в дирекцията.

 

Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-15 / 17.09.2016 г.

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката за специалност „Малък и среден бизнес”, задочна форма на обучение, Заповед № РД-06-1 / 15.09.2016 г. за графика на учебния процес за учебната 2016/2017 година

на  ХІ -ти клас, задочно обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

да се проведат ОЧНИ ЗАНЯТИЯ за сесия Октомври и сесия Ноември 2016 г. с учениците, обучавани в задочна форма в ХІ б /единадесети/  клас през учебната 2016-2017 година

 

За сесия Октомври 2016 г. очните занятия се провеждат по предмети както следва:

Финанси -  общо 30 часа – преподавател  Мария Драганова:

- Събота – 08.10.2016 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

- Събота –15.10.2016 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

- Събота – 22.10.2016 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

Бизнес комуникации  – общо 28 часа – преподавател Ненка Кунчева:

- Неделя -  02.10.2016 г. – 8 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

-Неделя   – 09.10.2016 г. – 8 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

-Неделя   – 16.10.2016 г. – 8 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

История и цивилизация – общо 22 часа – преподавател Григор Марков:

-          Неделя  - 23.10.2016 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

-          Неделя-   30.10.2016 г. – 11 ч. от 9,30 ч. до 19,10 ч.

 

За сесия Ноември 2016 г. очните занятия се провеждат по предмети както следва:

Счетоводство на предприятието -  общо 19 часа – преподавател Ненка Кунчева:

- Събота - 12.11.2016 г. –  10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- Неделя - 20.11.2016 г. – 9 часа – от 9,30 ч. до 17,45 ч.

Български език – общо 30 часа – преподавател Татяна Иванова :

-  Събота – 26.11.2016 г. –  10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- Събота -  03.12.2016 г. –  10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

-  Събота – 10.12.2016 г. –  10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

 Философия -  общо 10 часа – преподавател Григор Марков :

-  Събота 19.11.2016 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

Счетоводство на предприятието – учебна практика  -  общо 20 часа – преподавател Ненка Кунчева :

- Неделя – 13.11.2016 г. –  10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- Неделя  27.11.2016  г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

 

2. Преподавателите изписват взетия учебен материал в дневника на класа  според графика и броя на часовете по учебен план.

3. Класният ръководител – Стоянка Василева попълва резултатите от изпитите в личните картони на учениците.

4. Класният ръководител – Стоянка Василева придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се предава от класния ръководител и се  съхранява в дирекцията.

6. Всеки учител, който е преподавател по съответния учебен предмет е длъжен да предостави на директора за утвърждаване конспект, критерии за оценяване и изпитни билети. Също така всеки учител предоставя безплатни консултации на учениците в ХІ б клас, обучавани в задочна форма през 2016-2017 година.

Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-14 / 17.09.2016 г.

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката за специалност „Малък и среден бизнес”, задочна форма на обучение, Заповед № РД-06-296 / 01.09.2016 г. за графика на учебния процес за учебната 2016/2017 година

на ІХ-ти клас, задочно обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

да се проведат ОЧНИ ЗАНЯТИЯ за сесия Октомври и сесия Ноември 2016 г. с учениците, обучавани в задочна форма в ІХ б /девети/  клас през учебната 2016-2017 година

 

За сесия Октомври 2016 г. очните занятия се провеждат по предмети както следва:

Информационни технологии  общо 11 часа – преподавател  Стоянка Василева:

- Събота – 08.10.2016 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

География и икономика – общо 16 часа – преподавател Григор Марков:

- Неделя -  09.10.2016 г. – 8 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

- Събота  – 15.10.2016 г. – 8 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

Български език и литература– общо 30 часа – преподавател Татяна Иванова:

- Неделя  16.10.2016 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- Събота  22.10.2016 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- Събота– 29.10.2016 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

Математика – общо 21 часа – преподавател Иванка Кирова:

-          Неделя  23.10.2016 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

-          Неделя  30.10.2016 г. – 10 ч. от 9,30 ч. до 18,30 ч.

 

За сесия Ноември 2016 г. очните занятия се провеждат по предмети както следва:

Френски език – общо 20 часа – преподавател Татяна Иванова :

- Събота – 12.11.2016 г. –  10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- Събота – 19.11.2016. –  10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- История и цивилизация -  общо 22 часа – преподавател Григор Марков :

-  Неделя – 13.11.2016 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

-  Неделя – 20.11.2016 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

Информатика -  общо 11 часа – преподавател Стоянка Василева :

- Събота  – 26.11.2016 г. –  11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

Психология и логика -  общо 15 часа – преподавател Григор Марков :

- Неделя – 27.11.2016 г. –  8 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

- Събота 03.12.2016  г. – 7 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

 

2. Преподавателите изписват взетия учебен материал в дневника на класа  според графика и броя на часовете по учебен план.

3. Класният ръководител – Григор Марков попълва резултатите от изпитите в личните картони на учениците.

4. Класният ръководител – Григор Марков придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се предава от класния ръководител и се  съхранява в дирекцията.

 

Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор