График на часовете за обучение от разстояние в електронна среда за времето от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. 
1 час от 8,30 до 9,00 часа
2 час от 9,10 ч. до 9,40 ч.
Голямо междучасие от 9,40 до 10,00 ч.
3 час от 10,00 ч. до 10,30 ч.
4 час от 10,40 ч. до 11,10 ч.
5 час от 11, 20 ч. до 11,50 ч.
6 час от 12,00 ч. до 12,30 ч.
7 час от  12,40 ч.  до  13,10 ч.
8 час от 13,20 ч. до 13,50 ч.

 

За повече информация >> Заповед за обучение в ОРЕС  от  15.03.2021 до 26.03.2021 г.

 

График за провеждане на класните и контролни работи през  ВТОРИ учебен срок

на учебната 2017 / 2018 година

 

 ЗАПОВЕД   №   РД-06- 328 / 09.03.2018 г.  

 

            ОТНОСНО: Утвърждаване предложенията на комисията за стипендиите и изплащане

                                  на стипендии на учениците за ВТОРИ  СРОК на учебната 2017 / 2018

                                  година – за месеците от ФЕВРУАРИ до ЮНИ  2018 г. включително

 КОМИСИИ 

за провеждане на Априлска  изпитна сесия за учебната 2017/ 2018 година

с учениците от ХІІ б  клас /дванадесети клас/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия МАРТ   2018

 

 

 

 

1.

Оперативен мениджмънт

07.04.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Григор Марков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

2.

Борси и борсови операции

14.04.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Татяна Иванова

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

3.

Бизнес проект – учебна практика

21.04.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Весела Берберова

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

4.

Финансов и данъчен контрол - ЗИП

28.04.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Съби Бараков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

5.

Производствена практика

29.04.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Стоянка Василева

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

ОЧНИ ЗАНЯТИЯ за сесия Март 2018 г. с учениците, обучавани в задочна форма в ХІІ б /дванадесети/  клас

през учебната 2017-2018 година

 

За сесия МАРТ 2018 г. очните занятия се провеждат по предмети както следва:

- Оперативен мениджмънт -  общо 13 часа – преподавател  Радостина Петрова:

- Неделя –    04.03.2018 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

- Вторник – 06.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

- Борси и борсови операции  – общо 15 часа – преподавател Радостина Петрова:

- Събота -    10.03.2018 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

- Неделя   – 11.03.2018 г. – 5 часа – от 9,30 ч. до 14,00 ч.

- Бизнес проект – учебна практика – общо 30 часа – преподавател Радостина Петрова:

 • Събота  - 17.03.2018 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.
 • Неделя – 03.2018 г. –  10 часа -   от 9,30 ч. до 17,00 ч.
 • Събота – 03.2018 г. -   10 часа -   от 9,30 ч. до 17,00 ч.

- Финансов и данъчен контрол - ЗИП -  общо 20 часа – преподавател Радостина Петрова:

- Неделя -  25.03.2018 г. –  10 часа -   от 9,30 ч. до 17,00 ч.

- Събота -  31.03.2018 г. –  10 часа -   от 9,30 ч. до 17,00 ч.

Производствена практика – 30 часа – преподавател Радостина Петрова :

-  Сряда  – 07.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

-  Четвъртък – 08.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

- Петък –     09.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

- Вторник - 13.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

- Сряда -      14.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

- Петък –     15.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

- Вторник – 20.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

- Сряда  -     21.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

- Четвъртък 22.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

- Петък –     23.03.2018 г. – 3 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 270 / 22.03.2017 г.

 

            ОТНОСНО: График за изпити – ХІІ – ти клас – самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2016 / 2017 година – сесия Април 2017 г.

 

           ОСНОВАНИЕ:, чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 от                                          15.04.2003 г. за системата на оценяване, заповед № РД-06-6 / 15.09.2016 г. за график на изпитите за самостоятелна форма на обучение за учебната 2016/ 2017 година

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици обучавани в самостоятелна форма на обучение в ХІІ-ти  клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия  Април  2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ХІІ клас – специалност „Митническа и данъчна администрация” –         

                   самостоятелна форма :

– Бина Харалампиева Иглева

- Севда Ибрямова Джин

- Румен Атанасов Караджов

- Кирил Трифонов Дочев

- Нелина Асанова Мустафова

- Николинка Личева Сергеева

 

1. Организация и функциониране на митническата дейност – учебна практика -  04.04.2017 г.  от 15.00 ч.– стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, С.Василева

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член М.Драганова

 

            2.Организация и функциониране на данъчната администрация – учебна практика –              

                      06.04.2017 г. от 15,00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - С.Бараков, С.Василева

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

3. Международни плащания – учебна практика - 18.04.2017 г. от 15.00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, С. Василева

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

4.Производствена практика – 20.04.2017 г. – 15.00 ч.стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, С.Василева

 Комисия по оценяването: Председател –М.Драганова, член Н.Кунчева

 

5.Български език и литература - ЗИП – 24.04.2017 г. –  15.00 ч.стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Марин Цветков

 

6. Документи и документооборот – ЗИП – 26.04.2017 г. –  15.00 ч.стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Стоянка Василева

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

Изпити, на които не се е явил Румен Атанасов Караджов – ХІІ-ти клас през предходните изпитни сесии:

 

- Математика – 27.04.2017 г. – от 15.00 ч. стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

 Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

- Икономика на предприятието – 28.04.2017 г. – от 15.00 ч. стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

-  Организация и технология на митническата дейност – 02.05.2017 г.  – от 15.00 ч. стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

- Валута и валутен контрол – 04.05.2017 г. – от 15.00 ч. стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

- Международни плащания – 09.05.2017 г. – от 15.00 ч. стая 1 – ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ -Татяна Иванова, Стоянка Василева

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 28.03.2017 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали

Критерии за оценяване

 

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Всички изпити се записват с видеокамерите, като записите се съхраняват до края на учебната година 14.09.2017 г., като стриктно се спазва заповед № РД-06-37 / 30.09.2016 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” гр.Клисура.

 

В 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представи на директора

протокола за резултати от провеждането на изпита с оценки на всеки член и окончателна оценка.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят на директора протокола за дежурство при провеждане на изпита, заедно с писмената работа на изпитваните ученици.

 

            Директор:      /  Р.Милова /

 

КОМИСИИ

 

за провеждане на Априлска  изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от

ХІб клас / ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия  АПРИЛ 2017

 

 

 

 

1.

Математика

08.04.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Съби Бараков

Мария Драганова

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

 

2.

Документи и документооборот - ЗИП

09.04.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков

Татяна Иванова

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

3.

География и икономика - ЗИП

22.04.2017  г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Стоянка Василева

 

Григор Марков

Анета Петриева

4.

Маркетинг

29.04.2017 г.

9,30 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

КОМИСИИ

 

за провеждане на Априлска  изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от

 ІХб клас /ДЕВЕТИ КЛАС/, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия АПРИЛ  2017

 

 

 

 

1.

Английски език

01.04.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Мария Драганова

Стоянка Василева

 

Станимира Васева

Айлин Карасмаил

2.

Биология и здравно образование

08.04.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Стоянка Василева

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

 

3.

Физика и астрономия

22.04.2017  г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Мария Драганова

Григор Марков

 

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

4.

Текстообработка – Учебна практика

29.04.2017 г.

9,30

Комп.зала № 1 етаж ІІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

График за провеждане на класните и контролни работи през  ВТОРИ учебен срок

на учебната 2016 / 2017 година

 

І. КЛАСНИ РАБОТИ:

           

Учебен предмет

9 клас

10 клас

11 клас

Математика

16.06.2017

04.05.2017

05.05.2017

Български език и литература

29.05.2017

05.06.2017

31.05.2017

15.06.2017 - ЗИП

Английски език

09.05.2017

09.05.2017

09.05.2017

Френски език

07.06.2017

22.06.2017

-

Счетоводство

21.06.2017

-

-

 

                       

ІІ. КОНТРОЛНИ РАБОТИ:

 

 

Учебен предмет

9 клас

10 клас

11 клас

Математика

28.04.2017

23.03.2017

15.06.2017

17.03.2017

Български език и литература

М.03.2017

М.04.2017

М.03.2017

М.04.2017

М.03.2017

М.04.2017

Английски език

14.03.2017

06.06.2017

14.03.2017

06.06.2017

14.03.2017

06.06.2017

Френски език

28.02.2017

02.03.2017

 

Счетоводство

21.02.2017

14.03.2017

25.04.2017

-

М.03.2017

М.04.2017

Информатика

21.03.2017

17.05.2017

 

 

Информационни технологии

24.03.2017

28.04.2017

24.03.2017

28.04.2017

-

История и цивилизация

М.03.2017

М.04.2017

М.03.2017

М.04.2017

М.03.2017

М.04.2017

География и икономика

07.03.2017

27.04.2017

02.03.2017

17.03.2017

26.05.2017

06.03.2017

03.04.2017

15.05.2017

Психология и логика

М.04.2017

-

-

Философия

-

-

М.04.2017

Биология и здравно образование

М.03.2017

М.04.2017

М.03.2017

М.04.2017

-

Етика и право

-

27.03.2017

24.04.2017

-

Физика и астрономия

18.02.2017

24.03.2017

05.05.2017

22.06.2017

21.04.2017

 

Химия и опазване на околната среда

М.03.2017

М.04.2017

М.03.2017

М.04.2017

 

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-239 / 02.03.2017 г.

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката за специалност „Малък и среден бизнес”, задочна форма на обучение, Заповед № РД-06-1 / 15.09.2016 г. за графика на учебния процес за учебната 2016/2017 година

на  ХІ -ти клас, задочно обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

да се проведат ОЧНИ ЗАНЯТИЯ за сесия МАРТ  2017 г. с учениците, обучавани в задочна форма в ХІ б /единадесети/  клас през учебната 2016-2017 година

 

За сесия МАРТ 2017 г. очните занятия се провеждат по предмети както следва:

Документи и документооборот – ЗИП - общо 20 часа – преподавател  Ненка Кунчева:

- Събота – 04.03.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- Неделя – 05.03.2017 г.– 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

 

Математика  – общо 21 часа – преподавател Иванка Кирова:

- Събота –   11.03.2017 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,15 ч.

- Неделя   – 12.03.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

 

География и икономика – ЗИП – общо 10 часа – преподавател Григор Марков:

-          Неделя  - 19.03.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

 

Маркетинг -  общо 35 часа – преподавател Ненка Кунчева:

- Събота – 18.03.20167г. –  11 часа – от 9,30 ч. до 19,15 ч.

- Понеделник – 20.03.2017 г. – 4 часа  – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

- Събота 01.04.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- Неделя   – 02.04.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

 

 

 

2. Преподавателите изписват взетия учебен материал в дневника на класа  според графика и броя на часовете по учебен план.

3. Класният ръководител – Стоянка Василева попълва резултатите от изпитите в личните картони на учениците.

4. Класният ръководител – Стоянка Василева придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се предава от класния ръководител и се  съхранява в дирекцията.

6. Всеки учител, който е преподавател по съответния учебен предмет е длъжен да предостави на директора за утвърждаване конспект, критерии за оценяване и изпитни билети. Също така всеки учител предоставя безплатни консултации на учениците в ХІ б клас, обучавани в задочна форма през 2016-2017 година.

 

Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-238 / 02.03.2017 г.

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката за специалност „Малък и среден бизнес”, задочна форма на обучение, Заповед № РД-06-296 / 01.09.2016 г. за графика на учебния процес за учебната 2016/2017 година

на ІХ-ти клас, задочно обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

да се проведат ОЧНИ ЗАНЯТИЯ за сесия МАРТ  2017 г. с учениците, обучавани в задочна форма в ІХ б /девети/  клас през учебната 2016-2017 година

 

За сесия МАРТ 2017 г. очните занятия се провеждат по предмети както следва:

 

Английски език  общо 20 часа – преподавател  Станимира Васева:

- Събота – 04.03.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18.30 ч.

- Неделя – 05.03.2017 г- 10 часа - – от 9,30 ч. до 18.30 ч.

 

Биология и здравно образование общо 22 часа – преподавател Станислав Джапаров:

- Събота  – 11.03.2017 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19, 10 ч.

- Неделя -   12.03.2017 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

 

Физика и астрономия– общо 22 часа – преподавател Иванка Кирова:

-  Събота  18.03.2017 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

- Събота– 19.03.2017 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

Текстообработка –учебна практика - общо 20 часа – преподавател Ненка Кунчева:

-          Събота 25.03.2017 г. – 10 часа - от 9,30 ч. до 18,30  ч.

-          Вторник – 28.03.2017 – 3 часа от 15,00 ч. до 17,15 ч.

-          Сряда – 29.03.2017 г. – 4 часа – от 15,00 ч. до 18,00 ч.

-          Четвъртък – 27.03.2017 г. – 3 часа от 15,00 ч. до 17,15 ч.

 

2. Преподавателите изписват взетия учебен материал в дневника на класа  според графика и броя на часовете по учебен план.

3. Класният ръководител – Григор Марков попълва резултатите от изпитите в личните картони на учениците.

4. Класният ръководител – Григор Марков придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се предава от класния ръководител и се  съхранява в дирекцията.

 

 

Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

О Б Я В Я В А

Прием за учебната   2016 / 2017 година след  завършено основно образование (VІІІ клас)

ПО ДОКУМЕНТИ:

Дневна форма на обучение:

1.Специалност „МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Професия: „ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК”

2. Специалност „ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ”

Професия: „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД”

 

Задочна форма на обучение:

1.Специалност „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”

Професия: „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”

 

Подаване на документи – от 01.07.2016 г. до 05.07.2016 г.

Необходими документи  -  свидетелство за основно образование и медицинско.

За информация:  Телефон: 03137/2023, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Facebook:  ПГ „Тодор Влайков” гр.Клисура

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 ЗАПОВЕД № РД-06-201 / 28.03.2016 г.


 

На основание чл.147, ал.1 от ППЗНП; чл.25, ал1,т.2;чл.27, ал.1, т.1; чл28, ал.1-4 вкл.; чл.29в,29г, 29д, 29е, ал1, т.3; чл. 29з от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване; чл.35,36 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета; чл.12 от Правилника за дейността на училището и график на учебния процес, определен със заповед № РД-06-228 от 01.09.2015 г.. на директора на ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура

 ОПРЕДЕЛЯМ

 КОМИСИИ

за провеждане на изпити – сесия Април и сесия Юни за учебната 2015 / 2016 година с учениците от Хб /клас, /десети клас/ задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия АПРИЛ 2016

 

 

 

 

1.

Български език и литература

09.04.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Татяна Иванова

Марин Цветков

2.

География и икономика

16.04.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Григор Марков

Мария Каменова

3.

Етика и право

23.04.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Стоянка Василева

Григор Марков

4.

Счетоводство – учебна практика

30.04.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Стоянка Василева

Григор Марков

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

 

Сесия ЮНИ  2016

 

 

 

 

5.

І Чужд език – Английски език

04.06.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Станимира Васева

Красимира Атанасова

6.

ІІ Чужд език – Френски език

11.06.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Татяна Иванова

Станимира Васева

 

7.

Биология и здравно образование

18.06.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Стоянка Василева

Григор Марков

Станислав Джапаров

Зорка Томова

8.

Информационни системи

25.06.2016 г.

 

9,30 ч.

Компютърна зала № 2, етаж ІІІ

Григор Марков

Татяна Иванова

Мария Драганова

Ненка Кунчева

* Изписаният като първи член на комисиите да се счита за председател на комисията.

Комисиите организират своята работа съгласно изискванията на Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяването.

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото за проверка и оценка на писмените работи и изготвяне на протоколите с резултатите е учителската стая в гимназията в срок до 7 календарни дни.

Комисиите отразяват своята работа в протоколи съгласно разпоредбите на чл.35, 36 от Наредба № 4 / 16.04.2006 г. за документите за системата на народната просвета.

Председателите на комисии по оценяване да изготвят изпитните материали / конспекти, критерии и билети/ най-малко  пет  дни преди датата на изпита и да ги представят за заверка от Директора.

Председателите на комисии по оценяване в срок от пет работни дни да организират проверката и оценяването на изпитните работи.

В срок от три дни след приключване на изпитната сесия да се оповестят резултатите на училищното табло и да се попълнят личните им дела от Григор Марков, класен ръководител на ІХ-ти б клас – задочно обучение.

Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.

 РУМЕНА МИЛОВА

Директор

 

Запознати:

 1. Н.Кунчева
 2. М.Драганова
 3. Г.Марков
 4. С.Василева
 5. Т.Иванова
 6. В.Цветкова
 7. Ст.Васева
 8. Ст.Джапаров

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-06-200 / 28.03.2016 г.

 

На основание чл.147, ал.1 от ППЗНП; чл.25, ал1,т.2;чл.27, ал.1, т.1; чл28, ал.1-4 вкл.; чл.29в,29г, 29д, 29е, ал1, т.3; чл. 29з от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване; чл.35,36 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета; чл.12 от Правилника за дейността на училището и график на учебния процес, определен със заповед № РД-06-226 от 01.09.2015 г.. на директора на ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура

 ОПРЕДЕЛЯМ

КОМИСИИ

за провеждане на изпити – сесия Април и сесия Юни за учебната 2015 / 2016 година с учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия АПРИЛ 2016

 

 

 

 

1.

І Чужд език – Английски език

09.04.2016 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Станимира Васева

Красимира Атанасова

2.

Биология и здравно образование

16.04.2016 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

3.

Физика и астрономия

23.04.2016 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Виолета Цветкова

Зорка Томова

4.

Текстообработка – учебна практика

30.04.2016 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Григор Марков

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

 

Сесия ЮНИ  2016

 

 

 

 

5.

Химия и опазване на околната среда

04.06.2016 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Станислав Джапаров

Зорка Томова

6.

Микроикономика

11.06.2016 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Григор Марков

Мария Драганова Ненка Кунчева

 

7.

Право

18.06.2016 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Григор Марков

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

*Изписаният като първи член на комисиите да се счита за председател на комисията.

Комисиите организират своята работа съгласно изискванията на Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяването.

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото за проверка и оценка на писмените работи и изготвяне на протоколите с резултатите е учителската стая в гимназията в срок до 7 календарни дни.

Комисиите отразяват своята работа в протоколи съгласно разпоредбите на чл.35, 36 от Наредба № 4 / 16.04.2006 г. за документите за системата на народната просвета.

Председателите на комисии по оценяване да изготвят изпитните материали / конспекти, критерии и билети/ най-малко  пет  дни преди датата на изпита и да ги представят за заверка от Директора.

Председателите на комисии по оценяване в срок от пет работни дни да организират проверката и оценяването на изпитните работи.

В срок от три дни след приключване на изпитната сесия да се оповестят резултатите на училищното табло и да се попълнят личните им дела от Григор Марков, класен ръководител на ІХ-ти б клас – задочно обучение.

Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.

 

 

РУМЕНА МИЛОВА

Директор

 

Запознати:

 1. Н.Кунчева
 2. М.Драганова
 3. Г.Марков
 4. С.Василева
 5. Т.Иванова
 6. В.Цветкова
 7. Ст.Васева
 8. Ст.Джапаров

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дневния режим на ПГпо Икономика „Тодор Г.Влайков”–гр.Клисура
За учебната 2020 / 2021 година 
Директор : Р. Милова

ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК

Дневна форма на обучение

1. час

8:30 - 9:15

2. час

9:25 - 10:10

 ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3. час

10:30 - 11:15

4. час

11:20 - 12:05

5. час

12:10 - 12:55

6. час

13:00 - 13:45

7. чад

13:50 - 14:35