I.  ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/ :

 Считано     От 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г. в ОРЕС ще се обучават паралелките:

                -X а,  X б  XI а, XI б и   XII класове

     Считано От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г. в ОРЕС ще се обучават паралелките:

  -VIII а,     VIII б,     IX а,    IX б класове

Часовете са по 40 минути според утвърденото седмично разписание.

II. ПРИСЪСТВЕНО ЩЕ Е ОБУЧАВАТ ПАРАЛЕЛКИТЕ

     - Присъствено ще се обучават от 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г.паралелките:

  -VIII а,     VIII б,     IX а,    IX б  класове

     - Присъствено ще се обучават от 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г. паралелките:

                -X а,  X б  XI а, XI б  XII класове.

Часовете са по 40 минути според утвърденото седмично разписание.

За повече информация прочетете ТУК

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-163 / 26.11.2020 г.

 

Относно:  Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от

                   ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура, считано от 30.11.2020 г.

                   до 21.12.2020 г. включително.

 

На основание: чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на Здравеопазването, Заповед № РД-09-3457 / 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, чл.3, чл.4, чл.7, ал.6, т.3,  чл.9,чл.40 от Наредба № 10 / 2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование, 31, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.24 от Наредба № 15 / 22.07.2020 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.4а, ал.1, ал.4 и ал.5 Наредба № 4 / 2017 г.  за нормиране и заплащане на труда,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап от VІІІ, ІХ, Х , ХІ и ХІІ клас в  ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., като за този период ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда по утвърденото седмичното разписание за първи  учебен срок на 2020-2021 година  - синхронно чрез електронната платформа Офис 365, приложението Тиймс.

 

  1. Обучение от разстояние в електронна средада става само синхронно чрез платформата Офис 365, приложението Тиймс, с домейна на гимназията @pgiklisura.bg, като за целта всички учители трябва да имат създадени групи в приложението по всички предмети, по които преподават с добавени всички ученици в групата. В групите по предмети всеки учител е длъжен да публикува материали за предмета – електронни уроци, работни материали, презентации по темите, по които преподава, задчи, казуси, упражнения за съответния клас.

 

  1. Обучение от разстояние в електронна среда се осъществява сихнхронно чрез електронната платформа Офис 365 с домейн на училището @pgiklisura.bg и е с продължителност 30 /тридесет минути в гимназиална степен – от VIII- ми до XII-ти клас, според утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на 2020-2021  година, достъпно на сайта на училището pgiklisura.bg.

 

  1. Графика на часовете за обучение от разстояние в електронна среда за времето от 11.2020 г. до 21.12.2020 г. започват в 8,30  ч. с продължителност 30 минути и 10 минути междучасия по следния график:

1 час – от 8,30 до 9,00 часа

2 час – от 9,10 ч. до 9,40 ч.

Голямо междучасие от 9,40 до 10,00 ч. – 20 минути

3 час – от 10,00 ч. до 10,30 ч.

4 час – от 10,40 ч. до 11,10 ч.

5 час  от 11, 20 ч. до 11,50 ч.

6 час – от 12,00 ч. до 12,30 ч.

7 час от  12,40 ч.  до  13,10 ч.

 

  1. Всеки педагогически специалист ежедневно отразява в електронния дневник – Школо, на ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура преподаденият учебен материал, дейностите, свързани с подкрепа на учениците, отсъствия на учениците, оценки на учениците.
  2. Всички педагогически специалисти задължително прилагат и спазват утвърдените от директора Правила за работа с електронен дневник, утвърдените Правила за обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19, през учебната 2020-2021 година.
  3. Всички педагогически специалисти да осъществяват ежедневна комуникация с директора чрез електронната платформа Офис 365, приложението Тиймс – Учителска стая, както и чрез създадената група във Вайбър – Учители ПГИ Клисура.
  4. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси за всички ученици.
  5. Преустановява се провеждането наконгресно-конферентни мероприятия, семинари, обучения, тимбилдинги, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма.
  6. Всички класни ръководители да поддържат ежедневна комуникация с учениците, а при необходимост с техните родители и личните лекари, чрез съдействието на образователния и здравен медиатор Румен Атанасов Караджов.

Настоящат заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение чрез електронната платформа Офис 365, приложението Тиймс – екип Учителска стая и да бъде публикувана на сайта на гимназията от Николай Николов, съгласно сключен договор.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще упражнявам лично.

 

Директор:Румена Милова         

УТВЪРЖДАВАМ

ГРАФИК ЗА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА -  ПЛАТФОРМАТА ОФИС 365, ПРИЛОЖЕНИЕТО ТИЙМС- ОТ 23.11.2020 Г. ДО 23.12.2020 Г. ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 8 ДО 12 КЛАС

 И НАРЕЖДАМ: /Чети нататък>>

ЗАПОВЕД 

№ РД-06-116 / 29.10.2020 г. 

Относно:  Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от

                   ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура, считано от 29.10.2020 г.

                   до 11.11.2020 г. включително. =>>Чети нататък/

Стипендии за първи учебен срок на 2019-2020 =>>

 

График за провеждане на контролни и класни работи през Първи учебен срок на учебната 2018-2019 г.

 

Утвърденият график е задължителен за спазване. Промени в него могат да бъдат извършвани само по обективни причини, съгласувано с директора на училището и по реда на неговото утвърждаване.

 

График за класните работи през Първи учебен срок на 2018-2019 година:

                                                                                              

Клас

Български език и литература

Английски език

Френски език

Математика

VІІІ „А“

10.12.2018

---

17.12.2018

17.01.2019

VІІІ „Б“

11.12.2018

---

18.12.2018

17.01.2019

ІХ

10.12.2018

10.01.2019

19.12.2018

18.01.2019

Х

17.01.2019

 

23.01.2019

10.01.2019

ХІ

16.01.2019

 

----

10.01.2019

ХІІ

14.01.2019

11.01.2019

---

24.01.2019

 

Учителите по съответните учебни предмети се задължават да информират учениците за утвърдения график, а класните ръководители – родителите. Копие от графика да бъде поставен на информационното табло и в сайта на гимназията.

 

График за Контролните работи през Първи учебен срок на 2018-2019 година:

                                                                                              

Учебен предмет

VІІІ „А“

 клас

VІІІ „Б“

клас

ІХ

 клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

Български език и литература

01.10.2018

12.11.2018

26.11.2018

01.10.2018

12.11.2018

26.11.2018

 

 

 

 

Счетоводство

22.11.2018

---

17.10.2018

12.12.2018

30.11.2018

21.12.2018

--

26.11.2018

17.12.2018

История и цивилизация

25.09.2018

29.01.2019

26.09.2018

30.01.2019

25.09.2018

17.12.2018

05.10.2018

16.11.2018

05.10.2018

08.11.2018

---

География и икономика

28.09.2018

01.02.2019

28.09.2018

01.02.2019

02.10.2018

13.11.2018

05.10.2018

30.11.2018

31.10.2018

05.12.2018

---

Философия

18.10.2018

19.10.2018

25.09.2018

13.11.2018

--

13.11.2018

--

Биология и здравно образование

19.09.2018

17.12.2018

21.09.2018

21.11.2018

15.12.2018

21.09.2018

23.11.2018

01.10.2018

14.01.2019

--

--

Химия и опазване на околната среда

03.10.2018

12.12.2018

03.10.2018

12.12.2018

26.09.2018

31.10.2018

21.12.2018

08.10.2018

10.12.2018

--

--

Физика и астрономия

25.09.2018

29.01.2019

25.09.2018

29.01.2019

27.09.2018

03.01.2019

26.09.2018

23.01.2019

--

--

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището  срещу подпис за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на класните ръководители.

Директор: Румена Милова

Утвърждаване предложенията на комисията за стипендиите и изплащане на стипендии на учениците за ПЪРВИ  СРОК на учебната 2018 / 2019 година – за месеците от ОКТОМВРИ 2018  г. ДО ЯНУРАИ  2019 г. включително

Повече информация относно заповедтта ще намерите в прикачения файл. 

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-06-77 / 07.11.2016 г.

 

 На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката за специалност „Малък и среден бизнес”, задочна форма на обучение, Заповед № РД-06-1 / 15.09.2016 г. за графика на учебния процес за учебната 2016/2017 година

на  ІХ ти клас и  ХІ -ти клас, задочно обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

и поради провеждане на балотаж - избори за президент на 13.11.2016 г. - неделя

 

ИЗМЕНЯМ  ЗАПОВЕД № РД-06-01 / 15.09.2016 Г. И ЗАПОВЕД РД-06-15 / 17.09.2016 г.

 

 ЗА ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ

НА ХІ-ти  Б /единадесети клас/   КЛАС – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

За сесия Ноември 2016 г. очните занятия се променя провеждането им както следва:

Икономика на предприятието -  17 часа – преподавател Мария Драганова:

- 04.12.2016 г.-  неделя , вместо – 12.11.2016 г. – събота - 9 часа – от 9,30 ч. до 18,00 ч.

- 11.12.2016 г. – неделя , вместо – 13.11.2016 г.- неделя  – 8 часа – от 9,30 ч. до 16,00 ч.

 

ИЗМЕНЯМ  ЗАПОВЕД № РД-06-14 / 17.09.2016 г.

 

 ЗА ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ

НА ІХ-ти Б /девети/   КЛАС – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

За сесия Ноември 2016 г. очните занятия се променя провеждането им както следва:

Френски език от 12.11.2016 г. – 10 часа  – преподавател Татяна Иванова :

- 04.12.2016 г.-  неделя , вместо – 12.11.2016 г. – събота – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,40 ч.

История и цивилизация от 13.11.2016 г. – 11 часа  – преподавател  Григор Марков

- 10.12..2016 г.-  събота , вместо – 13.11.2016 г. – неделя – 11 часа – от 9,30 ч. до 18,40 ч.

 

 

2. Преподавателите изписват взетия учебен материал в дневника на класа  според графика и броя на часовете по учебен план и заповедите за определяне на дните, в които се провеждат очни занятия.

3. Класният ръководител – Стоянка Василева придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се предава от класния ръководител и се  съхранява в дирекцията.

6. Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор