Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от закона за обществените поръчки – публикуване на обява за събиране на оферти, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1, от Закона за обществените поръчки с предмет:

„АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВИ ЕТАЖ В ПГ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР ВЛАЙКОВ““ ,  ГР.КЛИСУРА,ОБЩ. КАРЛОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ

 

Към документацията на обществената поръчка >>
Комисия за избор на изъплител >> 
Протокол и решение на комисията за избор на изпълнител >>
Декларации на  комисията за липса на конфликт на интереси >>

           

 

Документация за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от закона за обществените поръчки – публикуване на обява за събиране на оферти, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1, от Закона за обществените поръчки с предмет: 

Ремонт на общи части – санитарни възли и изграждане на нови санитарни възли и вътрешна площадкова канализационна система, включително и подход към новите класни стаи за нуждите на ПГ по икономика „Тодор Влайков“ гр.Клисура

 

Приложени документи за изтегляне
Документация за ремонт на санитарни части и други 08.09.2020
3. Чл.20 ал.3 т.1_примерен договор СМР
Количествена сметка

Доклад за избор на изпълнител >> 
Протокол на комисията за оценка на оферти за СМР 21.09.2020

Инвеститорски контрол: 

Договор  за  СМР  от 23.09.2020 за ПГИ Клисура
Договор за инв.контрол 24.09.2020 в ПГИ Клисура