Протокол за разглеждане на документите за съответствие и критерии за подбор >>

Доклад за резултатите от работата на комисията по чл.60 от ППЗОП >>

Договор за СМР парно в нови класни стаи ВиК към физкултурен салон в ПГИ Клисура >>

 

 

Линк към документацията на обществената поръчка >>

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от закона за обществените поръчки – публикуване на обява за събиране на оферти, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1, от Закона за обществените поръчки с предмет:

„АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВИ ЕТАЖ В ПГ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР ВЛАЙКОВ““ ,  ГР.КЛИСУРА,ОБЩ. КАРЛОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ

 

Към документацията на обществената поръчка >>
Комисия за избор на изъплител >> 
Протокол и решение на комисията за избор на изпълнител >>
Декларации на  комисията за липса на конфликт на интереси >>