Протокол за разглеждане на документите за съответствие и критерии за подбор >>

Доклад за резултатите от работата на комисията по чл.60 от ППЗОП >>

Договор за СМР парно в нови класни стаи ВиК към физкултурен салон в ПГИ Клисура >>

 

 

Линк към документацията на обществената поръчка >>