ВАЖНО !!!Изменение на графика за очни занятия на 9 и 11 кл. задочно обучение.

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-06-77 / 07.11.2016 г.

 

 На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката за специалност „Малък и среден бизнес”, задочна форма на обучение, Заповед № РД-06-1 / 15.09.2016 г. за графика на учебния процес за учебната 2016/2017 година

на  ІХ ти клас и  ХІ -ти клас, задочно обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

и поради провеждане на балотаж - избори за президент на 13.11.2016 г. - неделя

 

ИЗМЕНЯМ  ЗАПОВЕД № РД-06-01 / 15.09.2016 Г. И ЗАПОВЕД РД-06-15 / 17.09.2016 г.

 

 ЗА ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ

НА ХІ-ти  Б /единадесети клас/   КЛАС – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

За сесия Ноември 2016 г. очните занятия се променя провеждането им както следва:

Икономика на предприятието -  17 часа – преподавател Мария Драганова:

- 04.12.2016 г.-  неделя , вместо – 12.11.2016 г. – събота - 9 часа – от 9,30 ч. до 18,00 ч.

- 11.12.2016 г. – неделя , вместо – 13.11.2016 г.- неделя  – 8 часа – от 9,30 ч. до 16,00 ч.

 

ИЗМЕНЯМ  ЗАПОВЕД № РД-06-14 / 17.09.2016 г.

 

 ЗА ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ

НА ІХ-ти Б /девети/   КЛАС – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

За сесия Ноември 2016 г. очните занятия се променя провеждането им както следва:

Френски език от 12.11.2016 г. – 10 часа  – преподавател Татяна Иванова :

- 04.12.2016 г.-  неделя , вместо – 12.11.2016 г. – събота – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,40 ч.

История и цивилизация от 13.11.2016 г. – 11 часа  – преподавател  Григор Марков

- 10.12..2016 г.-  събота , вместо – 13.11.2016 г. – неделя – 11 часа – от 9,30 ч. до 18,40 ч.

 

 

2. Преподавателите изписват взетия учебен материал в дневника на класа  според графика и броя на часовете по учебен план и заповедите за определяне на дните, в които се провеждат очни занятия.

3. Класният ръководител – Стоянка Василева придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се предава от класния ръководител и се  съхранява в дирекцията.

6. Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова