Изпити за самостоятелна форма на обучение - сесия октомври 2016.

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 18 / 20.09.2016 г.

 

            ОТНОСНО: График за изпити от Х до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2016 / 2017 година – сесия Октомври  2016

 

           ОСНОВАНИЕ: Чл.7, ал.3, т.2, чл.38, ал.1, т.1, чл.40, ал.1 т.1 и т.2 и чл.40, ал.4  и ал.6 от Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците,  подадени заявления от учениците

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от Х до ХІІ клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия Октомври  2016 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес” и специалност „Банково дело”,  

                       самостоятелна форма изпити за определяне на годишна оценка

           Айтен Асанова, Милен Христов, Николай Деянов, Петранка Топалска,

           Райна Димитрова и Стефка Чакърова :

 

1.Български език и литература – 06.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Марин Цветков

 

2. Английски език – ЗП – 11.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, Айлин Карасмаил

 

3. Математика – 14.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

4.Информационни технологии  – 17.10.2016 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2,тая 1, ІІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

5.История и цивилизация -  19.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

6. Физическо възпитание и спорт – 21.10.2016 г. от  15.00 ч. физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател –Стоянка Василева, Румяна Велева

 

7.География и икономика -  24.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Мария Каменова

 

8. Френски език  ЗП – 26.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Станимира Васева

 

ХІІ клас – специалност „Митническа и данъчна администрация” - Бина Иглева, Севда Джин,  Румен Караджов, Николинка Сергеева, Кирил Дочев, Нелина Мустафова -  самостоятелна форма:

 

1.Български език и литература – 06.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Марин Цветков

 

2. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 11.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1,

                                                                                                                    ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, Айлин Карасмаил

 

3. Математика – 14.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

4. Свят и личност -  19.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

5. Физическо възпитание и спорт – 21.10.2016 г. от  15.00 ч. физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател –Стоянка Василева, Румяна Велева

 

6. Предприемачество – 24.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

         Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков , Стоянка Василева

         Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева , член  Мария Драганова

 

 7. Финанси  – 26.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

         Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков , Стоянка Василева

         Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

8. Икономика на предприятието – 28.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

         Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков , Стоянка Василева

         Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за системата на оценяването и в срок до 02.10.2016 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали

·         Критерии за оценяване

Продължителността на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Място за проверка и оценка на изпитните работи – учителската стая в работно време – от 8,30 ч. до 17.00 ч.

Всички изпити се записват от видеокамерите, като записите се съхраняват на външен хард диск  в дирекцията на гимназията до края на учебната година – 14.09.2017 г.

Най- късно в 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представи на директора протокола за резултати от провеждането на изпита / с индивидуални  оценки на двамата членове от комисията за оценяването и обща окончателна оценка/ .

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят на директора  протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмената работа на изпитваните ученици.

Директор: /  Р.Милова /