Изменение на ЗАПОВЕД № РД-06- 424 / 24.04.2020 г. за График за изпити

Изменение на ЗАПОВЕД   №   РД-06- 424 / 24.04.2020 г. за График за изпити за ученици от ХІІ– ти клас /дванадесети/ –   самостоятелна форма на обучение през учебната 2019 / 2020 година – сесия Май  2020

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г.

за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г

от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, Заповед № РД-06-45 от 02.10.2019 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” – гр.Клисура

 

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД   №   РД-06- 424 / 24.04.2020 г.  само в частта за изпитите :

 

 

     1.Бизнес проект - учебна практика - специалност " Малък и среден бизнес"  – 11.05.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/  -  Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

 

2.Биология и здравно образование- спец."МДА", спец.“МСБ“спец. "ГСД"  -    13.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 

  1. Български език и литература - ЗИП - специалност "МСБ" – 14.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

В останалата си част заповед № РД-06-424 / 24.04.2020 г. остава непроменена!!!

Директор: Румена Милова

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова