График за изпити за ученици от ХІІ– ти клас /дванадесети/ – самостоятелна форма

График за изпити за ученици от ХІІ– ти клас /дванадесети/ – самостоятелна форма  на обучение през учебната 2019 / 2020 година – сесия Май  2020

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, Заповед № РД-06-45 от 02.10.2019 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” – гр.Клисура

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ХІІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Май  2020 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ХІІ- ти клас /дванадесети клас/ – изпити за определяне на годишна оценка

  1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

  1. 2. Специалност „Митническа и данъчна администрация“ :

- Веска Андонова Йорданова

- Наска Стоянова Тодорова

 

  1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Мария Гергинова Ненова

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

- Ниази Гюрай Менеше

 

  1. Организация и функциониране на данъчната администрация - учебна практика /специалност "Митническа и данъчна администрация" - 2 ученици – 08.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

2.Горски транспорт   -учебна практика - специалност "Горско стопанство и дърводобив" -  08.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Весела Берберова

 

3.. Международни плащания - учебна практика  "Митническа и данъчна администрация" - 2 ученици - 11.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

  1. Бизнес проект - учебна практика - специалност " Малък и среден бизнес" – 11.05.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

5.Горски строежи - учебна практика, специалност "Горско стопанство и дърводобив"  - 11.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

6.Български език и литература - ЗИП - специалност "МДА" и "ГСД"  – 12.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

7.Връзки с обществеността - ЗИП - специалност "Малък и среден бизнес"    – 12.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

8.Биология и здравно образование- спец."МДА" и спец. "ГСД"  -    13.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

  1. Мениджмънт на предприятието - спец."МДА" – 14.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Деница Лалова,

 

  1. Зоология - ЗИП , спец."ГСД" – 14.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Весела Берберова

 

 

11.Производствена практика, спец"МДА" и "МСБ" - 15.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

  1. Производствена практика - спец"ГСД" – 15.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова