График за изпити -самостоятелна форма ХІІкл сесия Април 2018

График за изпити на ученици от ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2017 / 2018 година – сесия АПРИЛ  2018

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, заповед № РД-06-32 / 19.09.2017 г. за график на изпитите за самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 година

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от  ХІІ клас през учебната 2017 / 2018 г. – сесия АПРИЛ  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ХІІ-ти клас – специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров

  1. Горски строежи – 10.04.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

  1. Рибовъдно стопанство – 12.04.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Гр.Марков, М.Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

  1. Механизация на дърводобива – учебна практика - 16.04.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

  1. Горски строежи – учебна практика - 18.04.2018 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева и Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

  1. Производствена практика - 20.04.2018 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева и Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател –Весела Берберова, член Съби Бараков

 

  1. Български език и литература – ЗИП - 23.04.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член  Стоянка Василева

 

  1. Биология и здравно образование - ЗИП – 25.04.2018 г. от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, Зорка Томова

 

  1. Геоикономика - ЗИП – 27.04.2018 г. – от 15,00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Весела Берберова

 

Директор: Р. Милова