Нова Заповед за преустановяване на присъствените занятия.

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-163 / 26.11.2020 г.

 

Относно:  Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от

                   ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура, считано от 30.11.2020 г.

                   до 21.12.2020 г. включително.

 

На основание: чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на Здравеопазването, Заповед № РД-09-3457 / 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, чл.3, чл.4, чл.7, ал.6, т.3,  чл.9,чл.40 от Наредба № 10 / 2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование, 31, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.24 от Наредба № 15 / 22.07.2020 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.4а, ал.1, ал.4 и ал.5 Наредба № 4 / 2017 г.  за нормиране и заплащане на труда,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап от VІІІ, ІХ, Х , ХІ и ХІІ клас в  ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., като за този период ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда по утвърденото седмичното разписание за първи  учебен срок на 2020-2021 година  - синхронно чрез електронната платформа Офис 365, приложението Тиймс.

 

  1. Обучение от разстояние в електронна средада става само синхронно чрез платформата Офис 365, приложението Тиймс, с домейна на гимназията @pgiklisura.bg, като за целта всички учители трябва да имат създадени групи в приложението по всички предмети, по които преподават с добавени всички ученици в групата. В групите по предмети всеки учител е длъжен да публикува материали за предмета – електронни уроци, работни материали, презентации по темите, по които преподава, задчи, казуси, упражнения за съответния клас.

 

  1. Обучение от разстояние в електронна среда се осъществява сихнхронно чрез електронната платформа Офис 365 с домейн на училището @pgiklisura.bg и е с продължителност 30 /тридесет минути в гимназиална степен – от VIII- ми до XII-ти клас, според утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на 2020-2021  година, достъпно на сайта на училището pgiklisura.bg.

 

  1. Графика на часовете за обучение от разстояние в електронна среда за времето от 11.2020 г. до 21.12.2020 г. започват в 8,30  ч. с продължителност 30 минути и 10 минути междучасия по следния график:

1 час – от 8,30 до 9,00 часа

2 час – от 9,10 ч. до 9,40 ч.

Голямо междучасие от 9,40 до 10,00 ч. – 20 минути

3 час – от 10,00 ч. до 10,30 ч.

4 час – от 10,40 ч. до 11,10 ч.

5 час  от 11, 20 ч. до 11,50 ч.

6 час – от 12,00 ч. до 12,30 ч.

7 час от  12,40 ч.  до  13,10 ч.

 

  1. Всеки педагогически специалист ежедневно отразява в електронния дневник – Школо, на ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура преподаденият учебен материал, дейностите, свързани с подкрепа на учениците, отсъствия на учениците, оценки на учениците.
  2. Всички педагогически специалисти задължително прилагат и спазват утвърдените от директора Правила за работа с електронен дневник, утвърдените Правила за обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19, през учебната 2020-2021 година.
  3. Всички педагогически специалисти да осъществяват ежедневна комуникация с директора чрез електронната платформа Офис 365, приложението Тиймс – Учителска стая, както и чрез създадената група във Вайбър – Учители ПГИ Клисура.
  4. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси за всички ученици.
  5. Преустановява се провеждането наконгресно-конферентни мероприятия, семинари, обучения, тимбилдинги, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма.
  6. Всички класни ръководители да поддържат ежедневна комуникация с учениците, а при необходимост с техните родители и личните лекари, чрез съдействието на образователния и здравен медиатор Румен Атанасов Караджов.

Настоящат заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение чрез електронната платформа Офис 365, приложението Тиймс – екип Учителска стая и да бъде публикувана на сайта на гимназията от Николай Николов, съгласно сключен договор.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще упражнявам лично.

 

Директор:Румена Милова         

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова