Заповед за утвърждаване на стипендии на ученици за първи срок на 2020-202

ЗАПОВЕД № РД-06- 108 / 26.10.2020 г.

 ОТНОСНО: Утвърждаване предложенията на комисията за стипендиите и изплащане на стипендии на учениците за ПЪРВИ СРОК на учебната 2020/ 2021

година – за месеците от ОКТОМВРИ 2020 Г. ДО ЯНУАРИ 2021 г. включително 

ОСНОВАНИЕ: Чл.171, ал.3 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.9, ал.1 и ал.2 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, Предложение на Комисията за стипендиите в ПГИ „Т. Влайков” гр. Клисура, с вх. № УР-12-185 / 23.10.2020 г.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 

Предложенията на комисията за стипендии, назначена със Заповед № РД-06-22 / 18.09.2020 г. на Директора на ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” – гр.Клисура и задълженията на комисията за стипендиите според чл. 8, ал. 2 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, стипендии на учениците от ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” – гр. Клисура за месеците от октомври 2020 до януари 2021 г., както следва:

 

1. Разпределение на средствата по видове стипендии

Средствата, които МОН е определило за ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” гр. Клисура, за стипендии за 2020г. за VIII, IX, X, XI,ХІІ клас са 10 381 лв.за всички видове стипендии. Комисията предлага разпределението на тези средства за стипендии да е по видове стипендии, както следва:

· За постигнати образователни резултати - отличен успех ( 5,50 - 6,00) по 43 лв. на ученик – за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.20 г. до м.12.2020г. включително-чл.4,ал.1,т.1

· За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия:-чл.4,ал.1,т.2

- на ученик с успех- 5,00- 5,49- 37лв;

- на ученик с успех- 4,50- 4,99 – 33лв.;

- на ученик с успех- 4,30- 4,49- 28 лв.

за учебните месеци за първи учебен срок на 2020/2021 учебна година – за времето от м.10.2020г. до м.12.2020г. включително.

· За ученици без родители или без един родител – по 33 лв. на ученик – за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020 г. до м.12.2020 г. включително.

 2. Критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците – по видове стипендии, както следва:

· За постигнати образователни резултати - отличен успех – критерият е отличен успех от втори учебен срок – Отличен от 5,50 до 6,00 – за кандидатстване за стипендия от сума 43 лв.- чл.4,ал.1,т.1

 

· За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия - критерият е успеха от втори учебен срок на 2019/2020 учебна година не по- нисък от 4,30 и доход не по-висок от 568.33 лв.-чл.4,ал.1,т.2

· За ученици без родители - с един родител, без родител или с баща неизвестен - доказват обстоятелствата с акт за смърт и/или акт за раждане.-чл.4,ал.2

·

3. Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска

· За постигнати образователни резултати - отличен успех 5,50- 6,00 – по 40 лв. на ученик – за учебните месеци за втори учебен срок– за времето от м.10.2020 г. до м.12.2020г. включително.

· За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането- социална стипендия:

- на ученик с успех- 5,00- 5,49- 43лв;

- на ученик с успех- 4,50- 4,99 - 37лв;

- на ученик с успех- 4,30- 4,49- 28 лв.

за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020г. до м.12.2020г. включително.

· За ученици без родители – по 33 лв. на ученик – за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020 г. до м.12.2020г. включително.

4. Конкретни условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в ПГ по икономика „ Тодор Г. Влайков” – гр.Клисура

· За постигнати образователни резултати - отличен успех – условието е ученикът да има отличен успех за втори учебен срок на 2019/2020 учебна година– Отличен успех 5,50- 6,00 , да посещава редовно учебните часове и да няма наложено наказание от педагогическия съвет – за отсъствия по неуважителни причини – допуснати 18 отсъствия по неуважителни причини или за лошо поведение, както и за подадени жалби/докладни срещу ученика.

· За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия - условието е ученикът да отговаря едновременно на две условия – да има успех не по-нисък от 4,30 и доход на член от семейството не по- висок от 568.33лв. При наличието само на едното условие, ученикът няма право на стипендия. Ученикът, за да получава такава стипендия, трябва да посещава редовно учебните часове и да няма наложено наказание от педагогическия съвет – за отсъствия по неуважителни причини – допуснати 18 отсъствия по неуважителни причини или за лошо поведение, както и за подадени жалби/докладни срещу ученика.

· За ученици без родители - с един родител, без родител или с баща неизвестен - доказват обстоятелствата с акт за смърт и акт за раждане. Ученикът, за да получава такава стипендия, трябва да посещава редовно учебните часове и да няма наложено наказание от педагогическия съвет – за отсъствия по неуважителни причини– допуснати 18 отсъствия по неуважителни причини или за лошо поведение, както и за подадени жалби/докладни срещу ученика.

· За всички видове стипендии трябва да има подадено заявление-декларация от ученика, с придружителни документи за дохода, ако това е необходимо. Документите се проверяват от класния ръководител и от счетоводителя.

4. стипендии за първи учебен срок на учебната 2020/ 2021 година, по видове стипендии според чл.4, ал.1 т.1, т.2 и т.4, както следва:

· За постигнати образователни резултати - отличен успех 5,50- 6,00- по 43 лв. на ученик – за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020г. до м.12.2020г. включително, предлага следните ученици:

1. Нергюн Алексиева Чалъкова

2.Джансу Бекир Хаджи

3.Наска Веселинова Среброва

4.Зюлфие Айгюн Джамбаз

5.Ангел Тонев Пейчев

6.Християна Василева Василева

Общо 6 ученици по 43 лв. месечно = 258 месечно х 3= 774 лв. чл.4,ал.1,т.1

· За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – социална стипендия – чл.4,ал.1,т.2

§ на ученик с успех- 5,00- 5,49- 37 лв:

1.Ванеса Атанасова Атанасова

2.Атидже Ибрямова Османова

3.Мерем Ариф Осман

4.Петя Йозова Вълчева

5.Зейнеп Ибрямова Османова

6.Мария Филипова Стоянова

7.Пламен Стоянов Узунов

 

Общо 7 ученици х 37 лв=259месечно х 3=777 лв.

· на ученик с успех- 4,50- 4,99 - 33 лв. : чл.4,ал.1,т1

 

1.Донка Георгиева Мачева

2.Стефка Огнянова Младенова

3.Нургюл Нурай Чалъм

4.Златка Иванова Балтова

5.Али Ибрям Осман

6.Минка Илиева Ангелова

7.Фанка Ненкова Чакърова

8.Шебнем Смайл Тюркмен

9.Тодор Станимиров Гечев

10.Веселин Смилков Димитров

11.Маня Асенова Ангелова

12.Фатих Юсеин Алимов

13.Снежана Веселинова Среброва

14.Явор Павлинов Стойчев

 

Общо 14 ученици х 33 лв. = 462 месечно х 3=1386 лв.

· на ученик с успех- 4,30- 4,49- 28 лв.: чл.4,ал.1,т.2

 

1.Лютвие Райкова Михайлова

2.Зеля Нури Мехмед

3.Анка Филипова Илиева

4.Виктория Стоянова Караджова

5.Анка Алексиева Среброва

6.Зеля Раиф Али

7.Айсу Ирфанова Ходжова

8.Дуйгу Рамиева Бобева

 

Общо 8 ученици х 28 лв.= 224 лв. месечно х 3= 672 лв.

на ученик – за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020 г. до м.12.2020г. включително., предлага следните ученици:

· За ученици без родители или с един родител – по 33 лв. на ученик –за учебните месеци за първи учебен срок– за времето от м.10.2020 г. до м.12.2020г. включително, предлага следните ученици:чл.4,ал.2

1. Октай Метинов Мехмедов

2. Тензиле Огнянова Борисова

3. Ренгинар Юсну Яси

4. Митко Сергеев Сребров

5. Димитрина Анетова Юлиянова

6. Мехмед Зехни Мустан

7. Надка Маринова Маринова

8. Васил Мариев Василев

9. Божана Маринова Маринова

10. Фана Иванова Йорданова

11. Айля Мехмед Шато

12. Сибел Айдън Ахмед

13. Асан Сюлейманов Катаджиев

Общо 13 ученици х 33 лв. месечно = 429 лв. месечно х 3=1287 лв.

Средствата, необходими за изплащане на стипендии за първи учебен срок на учебната 2020/ 2021 година – от м.10.2020г. до м.12.2020г. са 1632лв. месечно х 3 месеца =4896 лв.

Класните ръководители се задължават да уведомят учениците , одобрени за стипендия съгласно настоящата заповед, времето за получаване на стипендия, както и условията и реда за спиране на стипендията.С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.