Приравнителни изпити

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

                                                           ЗАПОВЕД   №   РД-06- 480  / 08.06.2020 г.

 

            ОТНОСНО: Приравнителни изпити за ГОДИШНА ОЦЕНКА за VІІІ-ми клас и за ІХ-ти

                                  клас  и за СРОЧНА ОЦЕНКА  за първи срок Х-ти клас –

                                  дневна форма за специалност „Горско стопанство и дърводобив”

                                  на Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов

                                

           ОСНОВАНИЕ: Чл.118, ал.6, т.1  от Закона за предучилищното и училищното образование,

                                       Чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 32, ал.1, т.1 и т.3, чл.40, ал.1 т.1 и т.2, ал.2, ал.3,

                                       ал.4 и чл.41  от  Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване резултатите от

                                       обучението на учениците, чл.31, а.1, т.1 и т.2, т.3 от Наредба № 15 /

                                        22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,

                                       директорите и другите педагогически специалисти  и подадено заявление с

                                       вх.УР-12-351 / 10.02.2020 г. от Донка Петрова Павлова - родител на Белгин

                                       Али Менише и от Селиме Юсеинова Мехмедова – заявление с вх.№ УР-12-

                                      356 / 11.02.2020 г. за записване в Х-ти клас, дневна форма, специалност

                                       „Горско стопанство и дърводобив“  заповед № РД-06-310 / 11.02.2020 г. на

                                       директора на ПГИ „Т.Влайков“ – гр.Клисура за записване в Х-ти клас на

                                        Белгин Али Менише и заповед № РД-06-315 / 13.02.2020 г. за записване на

                                        Гюлер Асанов Асанов в Х клас, спец. „Горско стопанство и дърводобив“.

 

  І.ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-06-322 / 17.02.2020 Г. за провеждане на приравнителни изпити 

ІІ.     О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

І . Следния график за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за VІІІ-ми клас за ГОДИШНА ОЦЕНКА,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

 Приравнителни изпити за VІІІ-ми клас – ГОДИШНА ОЦЕНКА – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

1.Основи на горскостопанските дейности  – Отраслова професионална подготовка – 15.06.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Основи на горскостопанските дейности – учебна практика -Отраслова професионална подготовка 16.06.2020 г. – от 15,00 ч., стая № 2 , втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

3.Анатомия и морфология на растенията  – разширена професионална подготовка /РПП/ – 17.06.2020 г.– от 15,00 ч., стая № 2 , втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Христина Калчева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Метеорология - РПП – 18.06.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Ловно стопанство – РПП - 19.06.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Горско почвознание -РПП 22.06.2020г. – от 15,00 ч., стая № 2, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Анатомия и морфология на растенията –учебна практика - разширена професионална подготовка /РПП/ 23.06.2020 г.– от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Ловно стопанство – учебна практика - РПП - 24.06.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Горско почвознание –учебна практика - РПП – 25.06.2020г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

ІІ. Следния график за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за ІХ-ти клас за ГОДИШНА ОЦЕНКА,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Приравнителни изпити за ІХ-ти клас – ГОДИШНА ОЦЕНКА – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

 1. Чужд език – Френски език – -ООП - 26.06.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Ботаника с дендрология – Отраслова професионална подготовка 29.06.2020 г. от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Ботаника с дендрология – учебна практика -Отраслова професионална подготовка – 30.06.2020 г. от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Татяна Иванова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

4.Дивечовъдство  –  РПП - 01.07.2020 г. - от 9,00 ч., стая № 1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Възобновяеми енергийни източници – РПП – 02.07.2020г. - от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател - Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Дивечовъдство – учебна практика - РПП - 03.07.2020 г. - от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Възобновяеми енергийни източници – учебна практика - РПП – 06.07.2020г. - от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател - Съби Бараков, Мария Арбова

 

ІІІ. Следния график за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за Х-ти клас за СРОЧНА ОЦЕНКА – ПЪРВИ СРОК,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Приравнителни изпити за Х-ти клас – СРОЧНА ОЦЕНКА- първи срок – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

 1. Чужд език – Френски език – ООП - 07.07.2020 г. – от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Ботаника с дендрология – Отраслова професионална подготовка – 08.07.2020 г. – от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Горски недървесни ресурси – Специфична професионална подготовка – 09.07.2020 г. - от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Горски недървесни ресурси – учебна практика - Специфична професионална подготовка –

 10.07.2020 г. - от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Компютърна графика – разширена професионална подготовка – 13.07.2020 г. - от 9,00 ч., стая    №1, втори етаж

            Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

            Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Мария Драганова

 

 1. Информационни технологии – ООП - 14.07.2020 г. – от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, Стоянка Василева

Директор: Румена Милова