Утвърждаване на стипендии за втори учебен срок на уч.2019-2020г.

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 403  / 20.03.2020 г.  

 ОТНОСНО: Утвърждаване предложенията на комисията за стипендиите и изплащане на стипендии на учениците за ВТОРИ  СРОК на учебната 2019 / 2020 година – за месеците от ФЕВРУАРИ 2020  г. ДО ЮНИ 2020 Г. включително

 ОСНОВАНИЕ: Чл.171, ал.3 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.9, ал.1 и ал.2 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование,   Предложение на Комисията за стипендиите в ПГИ „Т. Влайков” гр. Клисура, с вх. № УР-12-500/ 20.03.2020 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 Предложенията на комисията за стипендии за ВТОРИ учебен срок на 2019-2020 година, назначена със Заповед РД-06-323 / 17.02.2020 г.на Директора на ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” – гр.Клисура и на основание предложение на комисията с вх. № УР-12-500 / 20.03.2020 г.за месеците ФЕВРУАРИ, МАРТ, АПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 2020 г. включително, стипендии на учениците от ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков” – гр. Клисура,  както следва: >>> Пълният текст на заповедтта можете да прочетете тук