График на класни и контролни работи през І уч. срок 2018-2019г.

 

График за провеждане на контролни и класни работи през Първи учебен срок на учебната 2018-2019 г.

 

Утвърденият график е задължителен за спазване. Промени в него могат да бъдат извършвани само по обективни причини, съгласувано с директора на училището и по реда на неговото утвърждаване.

 

График за класните работи през Първи учебен срок на 2018-2019 година:

                                                                                              

Клас

Български език и литература

Английски език

Френски език

Математика

VІІІ „А“

10.12.2018

---

17.12.2018

17.01.2019

VІІІ „Б“

11.12.2018

---

18.12.2018

17.01.2019

ІХ

10.12.2018

10.01.2019

19.12.2018

18.01.2019

Х

17.01.2019

 

23.01.2019

10.01.2019

ХІ

16.01.2019

 

----

10.01.2019

ХІІ

14.01.2019

11.01.2019

---

24.01.2019

 

Учителите по съответните учебни предмети се задължават да информират учениците за утвърдения график, а класните ръководители – родителите. Копие от графика да бъде поставен на информационното табло и в сайта на гимназията.

 

График за Контролните работи през Първи учебен срок на 2018-2019 година:

                                                                                              

Учебен предмет

VІІІ „А“

 клас

VІІІ „Б“

клас

ІХ

 клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

Български език и литература

01.10.2018

12.11.2018

26.11.2018

01.10.2018

12.11.2018

26.11.2018

 

 

 

 

Счетоводство

22.11.2018

---

17.10.2018

12.12.2018

30.11.2018

21.12.2018

--

26.11.2018

17.12.2018

История и цивилизация

25.09.2018

29.01.2019

26.09.2018

30.01.2019

25.09.2018

17.12.2018

05.10.2018

16.11.2018

05.10.2018

08.11.2018

---

География и икономика

28.09.2018

01.02.2019

28.09.2018

01.02.2019

02.10.2018

13.11.2018

05.10.2018

30.11.2018

31.10.2018

05.12.2018

---

Философия

18.10.2018

19.10.2018

25.09.2018

13.11.2018

--

13.11.2018

--

Биология и здравно образование

19.09.2018

17.12.2018

21.09.2018

21.11.2018

15.12.2018

21.09.2018

23.11.2018

01.10.2018

14.01.2019

--

--

Химия и опазване на околната среда

03.10.2018

12.12.2018

03.10.2018

12.12.2018

26.09.2018

31.10.2018

21.12.2018

08.10.2018

10.12.2018

--

--

Физика и астрономия

25.09.2018

29.01.2019

25.09.2018

29.01.2019

27.09.2018

03.01.2019

26.09.2018

23.01.2019

--

--

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището  срещу подпис за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на класните ръководители.

Директор: Румена Милова

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова