Подкрепа за успех - 2020/2021

Печат

Проект "Подкрепа за успех",по който ще работим и тази учебна 2020-2021 година като ще се сформират 5 групи за преодоляване на обучителни затруднения - по Български език и литература - 3 групи, по Математика - 1 група и по География и икономика - 1 група.

За повече информация  прочетете още>>

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

За проект "Подкрепа за успех" - Индивидуална карта на ученика за учебната 2020/2021 година, която е документ, доказващ включването в допълнително обучение на конкретния ученик и изискващ се при проверка на документацията:

ИНДИВИДУАЛНА КАРТА НА УЧЕНИКА

Инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система, който се прилага при сформирането на сформирането на групите за допълнително обучение по проекта през учебната 2020/2021 година:

 
ВЪПРОСНИК - РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ - 5и - 8и КЛАС
ВЪПРОСНИК - РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ - 9и - 12и КЛАС