Училищни документи ПГ "Тодор Влайков" гр.Клисура
Училищни документи Файл
ПЛАНОВЕ  
Учебни планове и програми  
План на педагогическия съвет 2018/2019  
Годишен календарен план 2018/2019
Годишен план за дейността на ПГИ 18-19(допълнен с график за срещите на екипа)
План за противодействие на тормоза 2018-2019
Титулна страница годишен календарен план 2018-2019
ПРАВИЛНИЦИ  
Правилник за дейността на ПГИ 2018-2019
Правилник за вътрешния трудов ред 2018-2019
Правилник за осигуряване на безопасни условия
ПРОГРАМИ  
Програма превенция ранно напускане 2018-2019
Програма равни възможности 2018-2019
ГРАФИЦИ-ОЧАКВАЙТЕ СКОРО  
Седмично разписание на часовете  
График на учебното време  
БЮДЖЕТ - ОЧАКВАЙТЕ СКОРО  
Бюджет 2018
Отчет за изпълнение на бюджета към месец ІХ 2018
Отчет за изпълнение на бюджет за 2018
Бюджет на ПГИ за 2019г.
Отчет за изъпление на бюджет за І-ІІІ 2019г.
Отчет за изпъление на бюджета за периода І-VІ 2019г.
ДРУГИ  
Етичен кодекс на ПГИ 2018-2019
Форми на обучение 2018-2019
Наредба 10 промени 2018-20109
Документи за услуги предоставяни от ПГИ "Т.Влайков"гр. Клисура  
© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved. Designed By ﴾ nickinight designstudio ﴿ Nikolay Nikolov