График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от XII– ти клас през учебната 2023 / 2024 г. – сесия АПРИЛ 2024 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

XII– ти клас Десислава Звездова Дойчева /редовна сесия/ – специалност „Оперативно счетоводство“

 

1. Бюджетно счетоводство – учебна пракика СПП - 10.04.2024 г.от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Бонка Петкова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, член Мария Драганова

 

2. Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация – учебна практика СПП – 15.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Бисер Тинчев

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, член Мария Драганова

  

3. Комплексна учебна практика СПП – 17.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Бонка Петкова

Комисия по оценяването: Михрибан Азизова, член Мария Драганова

 

4. Маркетинг РПП – 22.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Съби Бараков,

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Мария Драганова

 

5. Български език и литература ИУЧ –РП/ А – 24.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Бисер Тинчев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Диляна Цачева, Закир Софу

  

6. Производствена практика СПП – 29.04.2024 – от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, член Мария Драганова

 

XII– ти клас Ивайло Атанасов Атанасов /първа поправителна сесия/ и Мустафа Миремов Ахмедов /редовна сесия/ – специалност „Горско стопанство и дърводобив“

 

1. Чужд език по професията Английски език ООП - 10.04.2024 г.от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Бонка Петкова

Комисия по оценяването – Мария Витанова-Маркова, учител от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“

 

2. Борба с ерозията – учебна практика СПП – 11.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването – Съби Бараков, член Минчо Вълчев

  

3. Борба с ерозията СПП – 15.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Бисер Тинчев

Комисия по оценяването – Съби Бараков, член Минчо Вълчев

 

4. Горски транспорт – учебна практика – СПП – 16.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването –Минчо Вълчев, член Съби Бараков

  

5. Горски транспорт СПП – 17.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Бонка Петкова

Комисия по оценяването –Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

6. Защита на гората – учебна практика – СПП – 18.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Бонка Петкова, Бисер Тинчев

Комисия по оценяването – Съби Бараков, член Минчо Вълчев

  

7. Български език и литература ООП– 22.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Съби Бараков,

Комисия по оценяването: Председател – Диляна Цачева, Закир Софу

 

8. Лесоползване – РПП -23.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването –Минчо Вълчев, член Съби Бараков

  

9. Български език и литература ИУЧ –РП/ А – 24.04.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Бисер Тинчев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Диляна Цачева, Закир Софу

Във връзка със заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 10. клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че срокът за подаване на заявление от учениците  за  явяване на изпит по желание по чужд език и дигитални компетентности 10. клас  е от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г.
 
Образци за подаване на заявления. >>>