М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел.0894438342,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 733 / 03.08.2023 г.

 

            ОТНОСНО: График за изпити за VIII–ми клас до XII-ти клас самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2022 / 2023 година – сесия  СЕПТЕМВРИ 2023

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Заповед № РД-06-824 / 14.09.2022 г. и  Заповед № РД-06-50 / 03.10.2022 г. , Заповед № РД-06-51 / 03.10.2022 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” – гр.Клисура,

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VIII–ми клас до XII-ти клас през учебната 2022 / 2023 г. – сесия СЕПТЕМВРИ 2023 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

IX – ти клас – АЙЛЯ МЕХМЕД ШАТО – специалност „Малък и среден бизнес“

 

 1. География и икономика  - ООП- 04.09.2023 г.от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член  ,  член учител от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. История и цивилизация - ООП – 04.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу                                                      

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член  ,  член Стоянка Василева

                                             

 

 1. Философия  – ООП – 05.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Диляна Цачева                                                            

Комисия по оценяването: Закир Софу,  член Григор Марков

 

 1. Изобразително изкуство – ООП – 05.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: Закир Софу,  член учител от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Математика  – ООП – 07.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                                                                                          

Комисия по оценяването: Председател – Димитър Дойчев, член Диляна Мурджева

 

 1. Английски език - ООП – 07.09.2023 от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                             

Комисия по оценяването: Мария Витанова –Маркова ,  член учител от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ - Карлово

 1. Български език и литература – ООП - 08.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Витганова- Маркова, Григор Марков                                                                                                                                                                                                                                           

Комисия по оценяването: Диляна Цачева,  член Закир Софу

 

 1. Здравословни и безопасни условия на труд – ОбПП-  08.09.2023 г. от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Съби Бараков,  член Минчо Вълчев

 

 1. Обща икономическа теория – ОтрПП – 11.09.2023 г. – от 9,00 ч. . стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Радостина Петрова,  член Мария Драганова

 

 1. Делова кореспонденция РПП - – 11.09.2023 г. – от 13,00 ч. . стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Електронна търговия РПП – 12.09.2023 г. от 9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Радостина Петрова, член Михрибан Азизова

 

 1. Мениджмънт на предприятието – РПП – 12.09.2023 г. от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Радостина Петрова, член Михрибан Азизова

 

 1. Информационни технологии – 14.09.2023 г. от 9,00 ч. – стая 1 ,ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: учител по информационни технологии ,  член Диляна Мурджева

 

 1. Френски език – 14.09.2023 г. от 13,00 ч. – стая 1 ,ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: учител по френски език ,  член  Станислав Марашки

 

IX – ти клас – ИВАН МИЛКОВ РАЙКОВ и НЕДЯЛКО ПЕТРОВ БОРДЖИЙСКИ– специалност „Горско стопанство и дърводобив“

 

 

Биология и здравно образование - ООП- 04.09.2023 г.от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу

 Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член Зорка Томова     

 

Химия и опазване на околната среда - ООП – 04.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу                                                      

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член Зорка Томова          

 

Философия  – ООП – 05.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Диляна Цачева                                                            

Комисия по оценяването: Закир Софу,  член Григор Марков

                                           

Изобразително изкуство – ООП – 05.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Григор Марков                                                             

Комисия по оценяването: Закир Софу,  член учител от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

Физическо възпитание и спорт – ООП – 07.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                                                                                         

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, член Живко Воденичаров

 

Английски език - ООП – 07.09.2023 от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: Мария Витанова –Маркова ,  член учител от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – Карлово

 

Български език и литература – ООП - 08.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/  - Мария Витганова- Маркова, Григор Марков                                                                                                                        

 

Комисия по оценяването: Диляна Цачева,  член Закир Софу

 

 

Здравословни и безопасни условия на труд – ОбПП-  08.09.2023 г. от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Съби Бараков,  член Минчо Вълчев

 

Музика – ООП – 11.09.2023 г. от 9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Диляна Цачева

Комисия по оценяването: Закир Софу,  член Ариф Гаваз

 

Ботаника с дендрология – ОтрПП – 11.09.2023 г. от 13,00 ч. . стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

 

Ботаника с дендрология –учебна практика  ОтрПП – 12.09.2023 г. от 9,,00 ч. . стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Дивечовъдство – ОтрПП – 13.09.2023 г. от 9,00 ч. . стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

 

Дивечовъдство –учебна практика  ОтрПП – 13.09.2023 г. от 13,00 ч. . стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Физика и астрономия – 14.09.2023 г. от 9,00 ч. – стая 1 ,ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                             

Комисия по оценяването: учител по физика ,  член Диляна Мурджева

 

Възобновяеми енергийни източници – РПП – 14.09.2023 г. от 13,00 ч. стая 1 ,ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: Съби Бараков, член Минчо Вълчев,                                                     

 

X – ти клас – САБРИЕ ФАИК АЛИ – специалност „Бизнес администрация“

 

 1. Биология и здравно образование - ООП- 04.09.2023 г.от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу

      Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член Зорка Томова                                                             

 

 1. Химия и опазване на околната среда - ООП – 04.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу                                                       

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член Зорка Томова                                                            

 

 1. Музика  – ООП – 05.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Диляна Цачева

Комисия по оценяването: Закир Софу,  член Ариф Гаваз

 

 1. Изобразително изкуства – ООП – 05.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Григор Марков                                                             

Комисия по оценяването: Закир Софу,  член учител от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Физическо възпитание и спорт – ООП – 07.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                                                                                          

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, член Живко Воденичаров

 

 1. Икономика ОбПП – 07.09.2023 от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: Радостина Петрова,  член Мария Драганова

 

 

 1. Физика и астрономия – 14.09.2023 г. от 9,00 ч. – стая 1 ,ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: учител по физика ,  член Диляна Мурджева

 

X – ти клас  НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА  – специалност „Оперативно счетоводство“

 

 1. Биология и здравно образование - ООП- 04.09.2023 г.от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

            Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу

            Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член Зорка Томова     

                                                      

 1. Химия и опазване на околната среда - ООП – 04.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу                                                      

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член Зорка Томова   

 

 1. Философия  – ООП – 05.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Диляна Цачева                                                            

Комисия по оценяването: Закир Софу,  член Григор Марков

 

 1. Изобразително изкуства – ООП – 05.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: Закир Софу,  член учител от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово        

  

 1. Физическо възпитание и спорт – ООП – 07.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                                                                                          

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, член Живко Воденичаров                                 

 

 1. Документи и документооборот – учебна практика СПП – 07.09.2023 от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: Мария Драганова,  член Михрибан Азизова

 

 1. Теория и история на кооперациите – РПП - 08.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Съби Бараков                                                                                                                         

Комисия по оценяването: Мария Драганова,  член Михрибан Азизова

 

 1. Обща теория на счетоводната отчетност – ОтрПП - 08.09.2023 г. от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу                                                                                                                          

Комисия по оценяването: Михрибан Азизова,  член Мария Драганова

 

 1. Производствена практика – СПП – 11.09.2023 г. от 9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Радостина Петрова,  член Мария Драганова

 

XI – ти клас – ЛЮТВИЕ РАЙКОВА МИХАЙЛОВА – специалност „Оперативно счетоводство“

 

Право – ОтрП-  04.09.2023 г.от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу

  Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Михрибан Азизова

 

Счетоводство на предприятието - СПП -    04.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу                                                       

Комисия по оценяването: Председател –Михрибан Азизова, член М.Драганова

 

Гражданско образование  – ООП – 05.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Диляна Цачева                                                            

Комисия по оценяването: Закир Софу,  член Григор Марков

 

Финансов и данъчен контров – РПП - 05.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Григор Марков                                                            

 Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, член Мария Драганова

 

Математика  – ООП – 07.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                                                                                         

Комисия по оценяването: Председател – Димитър Дойчев, член Диляна Мурджева

 

Английски език - ООП – 07.09.2023 от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: Мария Витанова –Маркова ,  член учител от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ - Карлово

 

Български език и литература – ООП - 08.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Витганова- Маркова, Григор Марков                                                                                                                        

Комисия по оценяването: Диляна Цачева,  член Закир Софу

 

 

Обща теория на счетоводната отчетност – ОтрПП - 08.09.2023 г. от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу                                                                                                                         

Комисия по оценяването: Михрибан Азизова,  член Мария Драганова

 

Физическо възпитание и спорт – ООП – 11.09.2023 г. от 13.00 ч. физкултурен салон

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                                                                                         

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, член Живко Воденичаров   

 

Чужд език по професията Френски език – 14.09.2023 г. от 13,00 ч. – стая 1 ,ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                             

Комисия по оценяването: учител по френски език ,  член  Станислав Марашки

 

 

                             

XII – ти клас – НЕДКА СИМЕОНОВА ЮЛИЯНОВА – специалност „Митническка и данъчна администрация“

 

 

 1. Организация и технология на митническата дейност – учебна практика – СПП 04.09.2023 г.от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу

  Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Михрибан Азизова

 

 1. Организация и технология на данъчната дейност – учебна практика – СПП -    04.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу                                                      

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Михрибан Азизова

 

 1. Международни плащания – учебна практика СПП -  05.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Григор Марков                                                             

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Михрибан Азизова

 

 1. Работа в учебно предприятие учебна практика – СПП - 05.09.2023 г. от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Михрибан Азизова

 

 1. Финансов и данъчен контров – РПП - 07.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                                                                                         

 Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, член Мария Драганова

                                                   

 1. Бизнес комуникации ОтрПП – 07.09.2023 от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: Мария Драганова,  член Михрибан Азизова

 

 1. Български език и литература – РП/УП-А - 08.09.2023 г. от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Съби Бараков                                                                                                                          

Комисия по оценяването: Диляна Цачева,  член Закир Софу

 

XII – ти клас – ПЕТЪР КОЛЕВ КАРАДЖОВ – специалност „Горско стопанство и дърводобив“

 

Геодезия - ОтрП-  04.09.2023 г.от 9.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Горско законознание ОтрП-  04.09.2023 г.от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Механизация на горскостопанските работи ОтрПП – 05.09.2023 г. от 9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Диляна Цачева                                                            

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Горско законознание – учебна пракика – ОтрПП -05.09.2023 г. от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Диляна Цачева                                                            

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Механизация на горскостопанските работи –учебна практика  ОтрПП – 07.09.2023 г. от 9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                                                                                         

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Лесовъдство – СПП -07.09.2023 г.  от 13.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                            

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Горски култури - СПП -08.09.2023 г. от 9,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Витганова- Маркова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Съби Бараков, член Минчо Вълчев

 

Горска таксация – СПП – 08.09.2023 г. от 13,00 ч.  стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу                                                                                                                         

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Механизация и технология на дърводобива – СПП – 11.09.2023 г. от 9,00 ч.. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Лесовъдство – учебна практика  СПП– 11.09.2023 г. от 13,00 ч.у стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков                                                                                                                          

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Горски култури – учебна практика –СПП -12.09.2023 г. от 9,00 ч.. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

 

Горска таксация – учебна практика СПП – 12.09.2023 г. от 13,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Закир Софу, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

Механизация и технология на дърводобива – учебна практика СП – 13.09.2023 г. от 9,00 ч.

 стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

 

Генетика и селекция на дървесните видове – РПП – 13.09.2023 г. от 13,00 ч.

 стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването:Съби Бараков, член Минчо Вълчев

 

 

 

Директор:  Румена Милова