Дневния режим на ПГ по Икономика „Тодор Г.Влайков” – гр.Клисура

За учебната 2022/ 2023 година

 

 

 ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК

 №

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1 час

8, 30 – 9,15

2 час

 9,25 – 10,10

 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

 3 час

 10,30 – 11,15

4 час

 11,20 – 12,05

 5 час

 12,10  – 12,55

 6 час

 13,00 – 13,45

 7 час

 13,50 – 14,35

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 15 / 18.09.2017 г.

            ОТНОСНО: Провеждане на Педагогически съвет и Родителска среща  на 28.09.2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 15.30 ч,

Педагогически съвет от 15,30 часа и Родителска  среща от 18,00 ч. в ПГ по Икономика „Тодор Г. Влайков” – гр. Клисура