График за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за VІІІ-ми клас за ГОДИШНА ОЦЕНКА,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

 Приравнителни изпити за VІІІ-ми клас – ГОДИШНА ОЦЕНКА – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

 1. Чужд език – Френски език – -ООП - 04.03.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

2.Основи на горскостопанските дейности  – Отраслова професионална подготовка – 06.03.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Р.Петрова

Комисия по оценяването: Председател –Весела Берберова, член Съби Бараков

 

 1. Основи на горскостопанските дейности – учебна практика -Отраслова професионална подготовка –09.03.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Весела Берберова, член Съби Бараков

 

 1. Анатомия и морфология на растенията – разширена професионална подготовка /РПП/ – 11.03.2020 г.– от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, М.Азизова

Комисия по оценяването: Председател Весела Берберова, член Съби Бараков

 1. Метеорология - РПП – 12.03.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, член Съби Бараков

 

 1. Ловно стопанство – РПП - 16.03.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Горско почвознание -РПП – 18.03.2020г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, Съби Бараков

 

 1. Анатомия и морфология на растенията –учебна практика - разширена професионална подготовка /РПП/ – 19.03.2020 г.– от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, М.Азизова

Комисия по оценяването: Председател Весела Берберова, член Съби Бараков

 

 1. Ловно стопанство – учебна практика - РПП - 23.03.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Горско почвознание –учебна практика - РПП – 25.03.2020г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, Съби Бараков

 

ІІ. Следния график за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за ІХ-ти клас за ГОДИШНА ОЦЕНКА,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Приравнителни изпити за ІХ-ти клас – ГОДИШНА ОЦЕНКА – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

 1. Чужд език – Френски език – -ООП - 26.03.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Ботаника с дендрология – Отраслова професионална подготовка – 30.03.2020 г. от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Ботаника с дендрология – учебна практика -Отраслова професионална подготовка – 31.03.2020 г. от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Татяна Иванова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

4.Дивечовъдство  –  РПП - 02.04.2020 г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Възобновяеми енергийни източници – РПП – 06.04.2020г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ив.Кирова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател - Весела Берберова, член Съби Бараков

 

 1. Дивечовъдство – учебна практика - РПП - 08.04.2020 г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Възобновяеми енергийни източници – учебна практика - РПП – 09.04.2020г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ив.Кирова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател - Весела Берберова, член Съби Бараков

 

ІІІ. Следния график за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за Х-ти клас за СРОЧНА ОЦЕНКА – ПЪРВИ СРОК,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Приравнителни изпити за Х-ти клас – СРОЧНА ОЦЕНКА- първи срок – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

 1. Чужд език – Френски език – ООП - 10.04.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Ботаника с дендрология – Отраслова професионална подготовка - 21.04.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Горски недървесни ресурси – Специфична професионална подготовка – 23.04.2020 г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Горски недървесни ресурси – учебна практика - Специфична професионална подготовка –

 27.04.2020 г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Компютърна графика – разширена професионална подготовка – 28.04.2020 г. - от 15,00 ч., стая    №1, втори етаж

            Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

            Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова