Стипендии за първи учебен срок на 2019-2020 =>>

 

График за провеждане на контролни и класни работи през Първи учебен срок на учебната 2018-2019 г.

 

Утвърденият график е задължителен за спазване. Промени в него могат да бъдат извършвани само по обективни причини, съгласувано с директора на училището и по реда на неговото утвърждаване.

 

График за класните работи през Първи учебен срок на 2018-2019 година:

                                                                                              

Клас

Български език и литература

Английски език

Френски език

Математика

VІІІ „А“

10.12.2018

---

17.12.2018

17.01.2019

VІІІ „Б“

11.12.2018

---

18.12.2018

17.01.2019

ІХ

10.12.2018

10.01.2019

19.12.2018

18.01.2019

Х

17.01.2019

 

23.01.2019

10.01.2019

ХІ

16.01.2019

 

----

10.01.2019

ХІІ

14.01.2019

11.01.2019

---

24.01.2019

 

Учителите по съответните учебни предмети се задължават да информират учениците за утвърдения график, а класните ръководители – родителите. Копие от графика да бъде поставен на информационното табло и в сайта на гимназията.

 

График за Контролните работи през Първи учебен срок на 2018-2019 година:

                                                                                              

Учебен предмет

VІІІ „А“

 клас

VІІІ „Б“

клас

ІХ

 клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

Български език и литература

01.10.2018

12.11.2018

26.11.2018

01.10.2018

12.11.2018

26.11.2018

 

 

 

 

Счетоводство

22.11.2018

---

17.10.2018

12.12.2018

30.11.2018

21.12.2018

--

26.11.2018

17.12.2018

История и цивилизация

25.09.2018

29.01.2019

26.09.2018

30.01.2019

25.09.2018

17.12.2018

05.10.2018

16.11.2018

05.10.2018

08.11.2018

---

География и икономика

28.09.2018

01.02.2019

28.09.2018

01.02.2019

02.10.2018

13.11.2018

05.10.2018

30.11.2018

31.10.2018

05.12.2018

---

Философия

18.10.2018

19.10.2018

25.09.2018

13.11.2018

--

13.11.2018

--

Биология и здравно образование

19.09.2018

17.12.2018

21.09.2018

21.11.2018

15.12.2018

21.09.2018

23.11.2018

01.10.2018

14.01.2019

--

--

Химия и опазване на околната среда

03.10.2018

12.12.2018

03.10.2018

12.12.2018

26.09.2018

31.10.2018

21.12.2018

08.10.2018

10.12.2018

--

--

Физика и астрономия

25.09.2018

29.01.2019

25.09.2018

29.01.2019

27.09.2018

03.01.2019

26.09.2018

23.01.2019

--

--

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището  срещу подпис за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на класните ръководители.

Директор: Румена Милова

Утвърждаване предложенията на комисията за стипендиите и изплащане на стипендии на учениците за ПЪРВИ  СРОК на учебната 2018 / 2019 година – за месеците от ОКТОМВРИ 2018  г. ДО ЯНУРАИ  2019 г. включително

Повече информация относно заповедтта ще намерите в прикачения файл. 

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-06-77 / 07.11.2016 г.

 

 На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката за специалност „Малък и среден бизнес”, задочна форма на обучение, Заповед № РД-06-1 / 15.09.2016 г. за графика на учебния процес за учебната 2016/2017 година

на  ІХ ти клас и  ХІ -ти клас, задочно обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

и поради провеждане на балотаж - избори за президент на 13.11.2016 г. - неделя

 

ИЗМЕНЯМ  ЗАПОВЕД № РД-06-01 / 15.09.2016 Г. И ЗАПОВЕД РД-06-15 / 17.09.2016 г.

 

 ЗА ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ

НА ХІ-ти  Б /единадесети клас/   КЛАС – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

За сесия Ноември 2016 г. очните занятия се променя провеждането им както следва:

Икономика на предприятието -  17 часа – преподавател Мария Драганова:

- 04.12.2016 г.-  неделя , вместо – 12.11.2016 г. – събота - 9 часа – от 9,30 ч. до 18,00 ч.

- 11.12.2016 г. – неделя , вместо – 13.11.2016 г.- неделя  – 8 часа – от 9,30 ч. до 16,00 ч.

 

ИЗМЕНЯМ  ЗАПОВЕД № РД-06-14 / 17.09.2016 г.

 

 ЗА ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ

НА ІХ-ти Б /девети/   КЛАС – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

За сесия Ноември 2016 г. очните занятия се променя провеждането им както следва:

Френски език от 12.11.2016 г. – 10 часа  – преподавател Татяна Иванова :

- 04.12.2016 г.-  неделя , вместо – 12.11.2016 г. – събота – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,40 ч.

История и цивилизация от 13.11.2016 г. – 11 часа  – преподавател  Григор Марков

- 10.12..2016 г.-  събота , вместо – 13.11.2016 г. – неделя – 11 часа – от 9,30 ч. до 18,40 ч.

 

 

2. Преподавателите изписват взетия учебен материал в дневника на класа  според графика и броя на часовете по учебен план и заповедите за определяне на дните, в които се провеждат очни занятия.

3. Класният ръководител – Стоянка Василева придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се предава от класния ръководител и се  съхранява в дирекцията.

6. Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved